Browse By

Automatyzacja procesów przemysłowych

Kierownik studiów: dr hab. inż. Zbigniew Kulesza
Kontakt: tel. 797-990-780, e-mail: z.kulesza@pb.edu.pl

Kierunek planowany od roku akademickiego 2017/2018

Charakterystyka studiów

Oferta studiów podyplomowych na kierunku automatyzacja procesów przemysłowych jest adresowana do absolwentów wyższych uczelni kierunku automatyka i robotyka, którzy chcą poszerzyć wiedzę i zdobyć nowe umiejętności w zakresie rozwiązywania praktycznych problemów automatyzacji procesów przemysłowych. Studia podyplomowe na kierunku automatyzacja procesów przemysłowych mogą być również podjęte przez absolwentów studiów I lub II stopnia na kierunkach pokrewnych.
Program studiów obejmuje 216 godzin zajęć dydaktycznych z następujących przedmiotów: systemy automatyzacji i robotyzacji, programowanie sterowników PLC, komputerowe systemy pomiarowe, sieci przemysłowe, wizualizacja procesów, testowanie układów regulacji, programowanie sterowników czasu rzeczywistego, programowanie mikroprocesorów ARM.
Prowadzone przedmioty dotyczą zastosowań współczesnych układów automatyzacji w przemyśle. Ćwiczenia w nowoczesnych laboratoriach dobrane są w taki sposób, aby każdy student zapoznał się z modelami obiektów rzeczywistych i pozyskał umiejętność posługiwania się nimi zarówno od strony sprzętowej, jak i programowej. Zdobyte w ten sposób doświadczenie umożliwi przeniesienie nabytych umiejętności do praktyki przemysłowej.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci mają poszerzoną wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania, programowania, uruchamiania, obsługi i wdrożeń zaawansowanych układów automatycznej regulacji, sterowania procesów dyskretnych, wizualizacji procesów przemysłowych. Potrafią opracowywać własne aplikacje programowalnych sterowników logicznych i sieci przemysłowych oraz zaawansowanych układów pomiarów i automatyki.
Absolwenci zostają przygotowani do pracy w przemyśle chemicznym, budowy maszyn, spożywczym, ochrony środowiska. Mogą znaleźć zatrudnienie w małych i średnich przedsiębiorstwach jako inżynierowie automatycy oraz inżynierowie utrzymania ruchu.

Plan studiów podyplomowych
KIERUNEK STUDIÓW: automatyzacja procesów przemysłowych
profil ogólnoakademicki
semestr I

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Liczba godzin Punkty ECTS Forma zaliczenia
w c l p suma
APP01001 Systemy automatyzacji i robotyzacji 4 14 18 3 Z, Z
APP01002 Programowanie sterowników PLC 4 32 36 6 E, Z
APP01003 Komputerowe systemy pomiarowe 4 14 18 3 Z, Z
APP01004 Sieci przemysłowe 4 32 36 6 E, Z
razem 16  0  0 92 108 18

semestr II

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Liczba godzin Punkty ECTS Forma zaliczenia
w c l p suma
APP01005 Wizualizacja procesów przemysłowych 4 32 36 6 E, Z
APP01006 Testowanie układów automatyzacji 4 14 18 3 Z, Z
APP01007 Programowanie sterowników czasu rzeczywistego 4 32 36 6 E, Z
APP01008 Programowanie mikroprocesorów ARM 4 14 18 3 Z, Z
razem 16 0 0 92 108 18

W – wykład
C – ćwiczenia
L – laboratorium
P – projekt
E – egzamin
ZO – zaliczenie z oceną


Koszt studiów podyplomowych

Czas trwania studiów podyplomowych 2 semestry
Wpisowe – 100 zł
Planowany termin rozpoczęcia kursu 9.10.2017 r.
Koszt studiów podyplomowych 3200,- zł./os. przy 12 uczestnikach
Limit przyjęć: min. 12 osób, max. 24 osoby. W przypadku przekroczenia limitu miejsc o przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.


Konto bankowe

Opłaty należy wnosić na konto bankowe:  Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45 A, 15-351 Białystok,
Bank PeKaO S.A.  nr konta: 56 1240 1154 1111 0000 2148 7718, z dopiskiem: Studia Podyplomowe APP

Zasady i tryb przyjmowania kandydatów na studia podyplomowe

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Warunkiem przyjęcia jest dostarczenie:
a) podania o przyjęcie na studia wraz z ankietą osobową,
b) kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzona za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika PB lub notariusza,
c) kserokopii dowodu osobistego,
d) dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty wpisowej.

Kontakt w sprawie studiów podyplomowych:

Wojciech Puchalski
Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej,
15-351 Białystok ul. Wiejska 45C, pok. 125
poniedziałek – piątek, godz. 7.30-15.30

tel. +48 85 746 92 09
e-mail: w.puchalski@pb.edu.pl

Dokumenty do pobrania

 

Informacje dotyczące wszystkich studiów podyplomowych organizowanych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej.

Podane powyżej wiadomości o studiach podyplomowych mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.