Browse By

Automatyzacja procesów przemysłowych

Kierownik studiów: dr hab. inż. Zbigniew Kulesza
Kontakt: tel. 797-990-780, e-mail: z.kulesza@pb.edu.plInformacje ogólne

Oferta studiów podyplomowych na kierunku automatyzacja procesów przemysłowych jest adresowana do absolwentów wyższych uczelni kierunków automatyka i robotyka, mechanika i budowa maszyn oraz kierunków pokrewnych, którzy chcą poszerzyć wiedzę i zdobyć nowe umiejętności w zakresie rozwiązywania praktycznych problemów automatyzacji procesów przemysłowych.

Program studiów obejmuje 216 godzin zajęć dydaktycznych z następujących przedmiotów: systemy automatyzacji, programowanie sterowników PLC, komputerowe systemy pomiarowe, sieci przemysłowe, wizualizacja procesów, testowanie układów regulacji, programowanie sterowników czasu rzeczywistego, programowanie mikroprocesorów ARM.

Prowadzone przedmioty dotyczą zastosowań współczesnych układów automatyzacji w przemyśle. Ćwiczenia w nowoczesnych laboratoriach dobrane są w taki sposób, aby każdy student zapoznał się z modelami obiektów rzeczywistych i pozyskał umiejętność posługiwania się nimi zarówno od strony sprzętowej, jak i programowej. Zdobyte w ten sposób doświadczenie umożliwi przeniesienie nabytych umiejętności do praktyki przemysłowej.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci mają poszerzoną wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania, programowania, uruchamiania, obsługi i wdrożeń zaawansowanych układów automatycznej regulacji, sterowania procesów dyskretnych, wizualizacji procesów przemysłowych. Potrafią opracowywać własne aplikacje programowalnych sterowników logicznych i sieci przemysłowych oraz zaawansowanych układów pomiarów i automatyki.

Absolwenci zostają przygotowani do pracy w przemyśle chemicznym, budowy maszyn, spożywczym, ochrony środowiska. Mogą znaleźć zatrudnienie w małych i średnich przedsiębiorstwach jako inżynierowie automatycy oraz inżynierowie utrzymania ruchu.

Plan studiów

 

W – wykład
C – ćwiczenia
L – laboratorium
P – projekt
E – egzamin
ZO – zaliczenie z oceną

Koszt studiów podyplomowych

Wpisowe – 100 zł
Opłata za studia – 2400 zł
Limit przyjęć: min. 12 osób, max. 24 osoby.
W przypadku przekroczenia limitu miejsc o przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Konto bankowe

Opłaty należy wnosić na konto bankowe:  Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45 A, 15-351 Białystok,
Bank PeKaO S.A.  nr konta: 56 1240 1154 1111 0000 2148 7718  , z dopiskiem: Studia Podyplomowe APP

Zasady i tryb przyjmowania kandydatów na studia podyplomowe

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Warunkiem przyjęcia jest dostarczenie:

a) podania o przyjęcie na studia wraz z ankietą osobową,
b) kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzona za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika PB lub notariusza,
c) kserokopii dowodu osobistego,
d) dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty wpisowej.

Sekretariat studiów:

Wojciech Puchalski
Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej,
15-351 Białystok ul. Wiejska 45C, pok. 104
poniedziałek – piątek, godz. 7.30-15.30

tel. +48 85 746 92 09
e-mail: w.puchalski@pb.edu.pl

Dokumenty do pobrania