Browse By

Akredytacja kierunków studiów

Na Wydziale Mechanicznym cztery kierunki studiów posiadają pozytywną opinię Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Mechanika i budowa maszyn

W dniach 14-15 stycznia 2011 r. Zespół Oceniający Państwowej Komisji Akredytacyjnej przeprowadził również ocenę jakości kształcenia na kierunku mechanika i budowa maszyn, prowadzonym na Wydziale Mechanicznym oraz w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym PB w Suwałkach. W raporcie pokontrolnym Zespół Oceniający wyraził pozytywną opinię dotyczącą między innymi:

 • prawidłowości, prowadzenia dokumentacji pracy Senatu i Rady Wydziału oraz prawidłowości zasad rekrutacji;
 • stabilnej pozycji wizytowanego kierunku i jego dobrego rokowania na przyszłość;
 • zgodności sylwetki absolwenta i jego kwalifikacji ze standardami kształcenia, a także pozytywnej oceny planów i programów kształcenia, które według Z.O. w pełni umożliwiają osiągnięcie deklarowanych celów kształcenia na wszystkich specjalnościach i rodzajach studiów;
 • prawidłowości systemu ECTS i systemu oceny osiągnięć studentów oraz stosowanych metod dydaktycznych, a także sposobu realizacji i organizacji praktyk;
 • pozytywnej oceny zasad dyplomowania (w tym wewnętrznych uregulowań prawnych), a nawet uznania prac projektowych wraz z wykonaniem stanowisk oraz urządzeń – za wzorowe;
 • pozytywnej oceny organizacji studiów i hospitowanych zajęć dydaktycznych;
 • poprawności funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale, a także pozytywnej oceny stosowanych wewnętrznych procedur zapewnienia jakości kształcenia;
 • spełnienia z nadwyżką warunków ustawowych dotyczących obsady kadrowej;
 • bardzo wysokiej oceny liczby publikacji naukowych w czasopismach z listy filadelfijskiej i MNiSW i uznania dorobku nauczycieli akademickich przypisanych kierunkowi za znaczący;
 • podkreślenia działalności kół naukowych bezpośrednio związanych z ocenianym kierunkiem w przedsięwzięciach popularyzujących naukę w Białymstoku i w regionie; uczestnictwo kół w światowych konkursach SolidWorks, a także współautorstwo studentów w 144 publikacjach naukowych;
 • według Z. O. współpraca nauczycieli akademickich z kołami naukowymi zasługuje na wyróżnienie; także „wyróżniającą ocenę należy wystawić Wydziałowi za udział studentów w pracach badawczych”;
 • uznania bazy dydaktycznej (będącej w trakcie uzupełniania) za jedną z najnowocześniejszych dla tego kierunku studiów po jej uzupełnieniu;
 • prawidłowości prowadzenia dokumentacji toku studiów, w tym: Albumu studentów, Księgi dyplomów, protokołów zaliczania przedmiotu, wysokości pobieranych opłat dokumentujących przebieg studiów, indeksów i teczek osobowych oraz decyzji podjętych w indywidualnych sprawach studenckich.

Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej Uchwałą Nr 288/2011 z dnia 05.05.2011 r. wydało ocenę pozytywną w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku mechanika i budowa maszyn prowadzonym na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Suwałkach na poziomie studiów pierwszego stopnia. Następna ocena jakości kształcenia została przewidziana w roku akademickim 2016/2017.

Automatyka i robotyka

W dniach 14-15 stycznia 2011 r. Zespół Oceniający Państwowej Komisji Akredytacyjnej przeprowadził ocenę jakości kształcenia na kierunkuautomatyka i robotyka. W raporcie pokontrolnym Zespół Oceniający wyraził pozytywną opinię dotyczącą między innymi:

 • prawidłowości prowadzenia dokumentacji pracy Senatu i Rady Wydziału;
 • elitarności prowadzonego kierunku AiR i braku zagrożeń do jego kontynuowania;
 • spełnienia standardów kształcenia odnośnie wiedzy, umiejętności oraz postaw absolwenta AiR wszystkich specjalności, a także spełnienia standardów godzinowych, udziału procentowego poszczególnych przedmiotów i ich sekwencji;
 • prawidłowości systemu ECTS i systemu weryfikacji osiągnięć studentów oraz odpowiadających wymaganiom nowoczesnej dydaktyki metod dydaktycznych, a także sposobu realizacji i organizacji praktyk;
 • pozytywnej oceny ogólnych i szczegółowych zasad dyplomowania oraz poziomu prac dyplomowych i ich ocen;
 • pozytywnej oceny planów i programów kształcenia, a także organizacji studiów, które według Z.O. w pełni umożliwiają osiągnięcie deklarowanych celów kształcenia;
 • nowoczesności wyposażenia i oprogramowania pracowni komputerowych dedykowanych studentom AiR;
 • pozytywnej oceny organizacji studiów i hospitowanych zajęć dydaktycznych;
 • opracowania i wdrożenia Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale wraz z dołożeniem starań, aby system działał sprawnie;
 • spełnienia merytorycznych i formalnych warunków ustawowych dotyczących obsady kadrowej; merytorycznego przygotowania kadry, jej rozwoju i aktywności;
 • podkreślenia aktywności studentów AiR w działalności naukowo-badawczej, czego efektem są publikacje i udział w konkursach naukowych oraz działalność kół naukowych;
 • prawidłowości prowadzenia dokumentacji toku studiów, w tym: Albumu studentów, Księgi dyplomów, protokołów zaliczania przedmiotu, wysokości pobieranych opłat dokumentujących przebieg studiów, indeksów i teczek osobowych oraz decyzji podjętych w indywidualnych sprawach studenckich.

Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej Uchwałą Nr 289/2011 z dnia 05.05.2011r. wydało ocenę pozytywną w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku automatyka i robotyka prowadzonym na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia. Następna ocena jakości kształcenia została przewidziana w roku akademickim 2016/2017.

Edukacja techniczno-informatyczna

W dniach 2-3 grudnia 2010 r. Zespół Oceniający Państwowej Komisji Akredytacyjnej przeprowadził ocenę jakości kształcenia na kierunkuedukacja techniczno-informatyczna prowadzonym na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej.

Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej Uchwałą Nr 180/2011 z dnia 24.03.2011 r. wydało ocenę pozytywną w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku edukacja techniczno-informatyczna prowadzonym na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej na poziomie studiów pierwszego stopnia. Następna ocena jakości kształcenia została przewidziana w roku akademickim 2016/2017.

W raporcie pokontrolnym Zespół Oceniający wyraził pozytywną opinię dotyczącą między innymi:

 • kształcenia studentów z dbałością o ich wysoki poziom merytoryczny, a także odpowiednie uwarunkowania do kształcenia na ocenianym kierunku (pozycja Wydziału i Uczelni);
 • sprawności działania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia;
 • prowadzenia badań naukowych;
 • bazy lokalowej, materialnej i biblioteki;
 • aktywności działań samorządu studentów;
 • prawidłowości prowadzenia dokumentacji toku studiów, dokumentacji pracy Senatu i Rady Wydziału.

Inżynieria biomedyczna

W dniach 23 ÷ 24 kwietnia 2015 r. Zespół Oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej przeprowadził ocenę jakości kształcenia na studiach I i II stopnia na kierunku inżynieria biomedyczna prowadzonym na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej.

W raporcie pokontrolnym Zespół Oceniający stwierdził, że:

 • na kierunku inżynieria biomedyczna zapewniono właściwy przebieg i poziom kształcenia,
 • kierunek stanowi istotny element oferty edukacyjnej Politechniki Białostockiej i jest silnie związany z celami strategicznymi Wydziału Mechanicznego i Uczelni,
 • mocną stroną kierunku inżynieria biomedyczna oraz Wydziału Mechanicznego jest kadra akademicka wyjątkowo oddana studentom (koła naukowe),
 • kierunku inżynieria biomedyczna jest wysoki poziom prowadzonych badań naukowych o którym świadczy kategoria A i infrastruktura laboratoryjna Wydziału Mechanicznego,
 • szerokie i sformalizowane (Rada Przedsiębiorców) kontakty z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz bogate zaplecze naukowo-dydaktyczne stanowią szczególnie sprzyjającą podstawę dla realizacji ambitnego programu kształcenia.

Członkowie Zespołu Oceniającego bardzo wysoko (wyróżniająco) ocenili także organizację zajęć. Efektem tych działań jest  powszechne zaangażowanie studentów w działalność kół naukowych. Członkowie Zespołu Oceniającego podkreślili, że atmosfera entuzjazmu dla działań poza wyznaczonym planem studiów była widoczna w czasie wizytacji. Zwrócili uwagę, że sprzyja ona i pozwala na sprawdzanie w praktyce uzyskiwanych efektów kształcenia oraz daje możliwość poszerzanie indywidualnego rozwoju naukowego studentów a także pozwala na uzyskiwanie osiągnięć w skali międzynarodowej. Zespół Oceniający podkreślił, że dzięki powyższym osiągnięciom możliwa jest wysoka jakość oraz kultura kształcenia na kierunku inżynieria biomedyczna jak i na całym Wydziale Mechanicznym.

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej Uchwałą Nr 742/2015 z dnia 17.09.2015 r.  wydało ocenę pozytywną w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku inżynieria biomedyczna prowadzonym na Wydziale Mechanicznym  Politechniki Białostockiej na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Następna ocena programowa jakości kształcenia została przewidziana w roku akademickim 2020/2021.