Browse By

Wydział kategorii A

16 października 2017 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki kompleksowej oceny jakości działalności naukowej i badawczo-rozwojowej jednostek naukowych. Z dumą informujemy, że Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej otrzymał kategorię A oznaczającą poziom bardzo dobry i ponownie znalazł się wśród najlepszych wydziałów o profilu mechanicznym w Polsce. Tak wysoką ocenę uzyskało tylko 15 na 37 wydziałów mechanicznych.

Jednostki naukowe były oceniane w grupach ustalonych przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych. W ramach przeprowadzonej kompleksowej oceny, Zespoły Ewaluacji przyznały jednostkom naukowym odrębne oceny punktowe za osiągnięcia w ramach każdego z czterech kryteriów. Brano pod uwagę: osiągnięcia naukowe i twórcze, potencjał naukowy, praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej oraz pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej.

Oceny uzyskane przez poszczególne jednostki naukowe według powyższych kryteriów zostały porównane z wartościami ocen referencyjnych dla kategorii A i dla kategorii B, ustalonych przez KEJN i zatwierdzonych przez Ministra. Wyniki porównania stanowiły podstawę do zaliczenia jednostki naukowej do kategorii naukowej A, B lub C, zgodnie z zasadą określoną w § 22 ust. 7.

Więcej informacji można znaleźć na stronie ministerstwa.

Serdecznie gratulujemy wszystkim pracownikom, doktorantom i studentom wydziału.