Browse By

Efekty kształcenia

Procedury stosowane do oceny studentów zawierających opisy zakładanych efektów kształcenia


System oceniania studentów w Politechnice Białostockiej reguluje Zarządzenie JM Rektora Nr 12 z dnia 14.02.2012r.
Zgodnie z § 1 ww. zarządzenia system oceniania studentów stosowany w Politechnice Białostockiej powinien:

  • być jednolity dla wszystkich grup zajęciowych danej formy zajęć oraz określony dla wszystkich ocen w obowiązującej skali;
  • być jednolity dla kierunku studiów (programu kształcenia) w zakresie seminarium dyplomowego i pracy dyplomowej;
  • być skonstruowany w sposób zapewniający ocenę osiągnięcia założonych efektów kształcenia zatwierdzonych przez Senat Politechniki Białostockiej i odpowiedni dla formy zajęć;
  • być elastyczny i zależnie od formy zajęć uwzględniać ocenianie bieżące i/lub końcowe;
  • być jawny i znany wszystkim uczestnikom zajęć oraz stosowany według niezmiennych w czasie realizacji zajęć kryteriów, zasad i procedur;
  • ma zapewniać studentom możliwość wglądu (do końca semestru) w ocenione prace pisemne, które powinny być przechowywane przez osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne, co najmniej przez okres jednego roku od czasu ich złożenia.

Sposoby realizacji systemu oceniania oraz jego weryfikacji przedstawiono w § 2 ww. zarządzenia.

Dodatkowo na Wydziale Mechanicznym zasady zaliczania przedmiotów reguluje Uchwała Rady Wydziału Nr 500/2012-2016 z dnia 11.03.2015 r.