Browse By

Nowoczesna inżynieria cieplna i chłodnicza

Kierownik studiów podyplomowych NICiCh: dr inż. Mirosława Kołodziejczyk
Kontakt: tel. 571-443-093, tel. kom. 889 265 922, e-mail: m.kolodziejczyk@pb.edu.pl


Kierunek planowany od roku akademickiego 2017/2018

Charakterystyka studiów

Studia podyplomowe nowoczesna inżynieria cieplna i chłodnicza przedstawiają ofertę poszerzenia wiedzy z zakresu wymiany ciepła i wymienników, bilansowania procesów cieplnych, konstrukcji oraz eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych, najnowszych technologii energetycznych, systemów chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła, spełniających uwarunkowania ochrony środowiska.
Studia adresowane są przede wszystkim do absolwentów wyższych uczelni technicznych pracujących w sektorze energetycznym: do kadry inżynierskiej przedsiębiorstw ciepłowniczych, do eksploatatorów źródeł ciepła i inżynierów zajmujących się projektowaniem i modernizacją systemów ciepłowniczych oraz wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, ciepła technologicznego oraz do osób zatrudnionych w jednostkach projektowych i wykonawczych związanych z urządzeniami klimatyzacyjnymi i chłodniczymi.
Studia obejmują 2 semestry, łącznie 240 godzin dydaktycznych. Wykładom towarzyszą ćwiczenia audytoryjne oraz zajęcia laboratoryjne i projektowe w liczbie 120 godzin, które umożliwiają nabycie niezbędnych umiejętności praktycznych związanych z wykładanymi dziedzinami.
Studia są prowadzone w systemie niestacjonarnym (zaocznym): po 8 dwudniowych (sobota-niedziela) zjazdów w semestrze. W trakcie jednego zjazdu planowana jest realizacja nie więcej niż 16 godzin lekcyjnych.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych nowoczesna inżynieria cieplna i chłodnicza jest wyposażony w zespół interdyscyplinarnych kompetencji zawodowych w zakresie nowoczesnych technologii związanych z szeroko pojętą techniką cieplną i chłodniczą. Absolwenci są przygotowani do twórczej działalności w zakresie innowacyjnych metod pozyskiwania, przetwarzania i magazynowania energii, w tym wykorzystania energii odnawialnych, czystych technologii energetycznych, metod badania i analizy procesów energetycznych, projektowania, konstruowania i eksploatacji układów wykorzystujących technologie energetyczne, systemów chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła spełniających uwarunkowania ochrony środowiska. Posiadają umiejętności opracowywania projektów, modernizacji procesów i maszyn oraz wdrażania nowych technologii przy realizacji inwestycji w obszarze energetyki i przemysłach pokrewnych.

Studia prowadzone są przez najlepszych w regionie specjalistów z zakresu techniki cieplnej i chłodnictwa.

Plan studiów podyplomowych
KIERUNEK STUDIÓW: nowoczesna inżynieria cieplna i chłodnicza
profil ogólnoakademicki
semestr I

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Liczba godzin Punkty ECTS Forma zaliczenia
w c l p suma
NIP1A01 Elementy termodynamiki technicznej i wymiany ciepła 16  8 24 6 E, ZO
NIP1A02 Chłodnictwo i klimatyzacja 8  8 8 24 6 E, ZO
NIP1A03 Pompy ciepła 8 8 16 4 ZO
NIP1A04 Kogeneracja i poligeneracja 8 8 3 ZO
NIP1A05 Kotły grzewcze i paliwa 8  8  8 24 5 ZO
NIP1A06 Kompaktowe wymienniki ciepła  8 27 16 24 6 ZO
razem 56 16 16 32 120 30

semestr II

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Liczba godzin Punkty ECTS Forma zaliczenia
w c l p suma
NIP2A01 Audyt energetyczny i termomodernizacja 8  16 24 5 ZO
NIP2A02 Kotłownie i węzły cieplne 16 8 24 6 E, ZO
NIP2A03 Czyste technologie energetyczne 8 8 3 ZO
NIP2A04 Odnawialne źródła energii 8  8 16 3 ZO
NIP2A05 Eksploatacja systemów chłodniczych 8 8 16 3 ZO
NIP2A06 Instalacje grzewcze 8  8 16 4 ZO
NIP2A07 Płyny robocze i bezpieczeństwo środowiskowe w technice chłodniczej 8 16  6 E, ZO
razem 64 24 16 16 120 30

W – wykład
C – ćwiczenia
L – laboratorium
P – projekt
E – egzamin
ZO – zaliczenie z oceną


Koszt studiów podyplomowych

Czas trwania studiów podyplomowych 2 semestry
Wpisowe – 100 zł
Planowany termin rozpoczęcia kursu 9.10.2017 r.
Koszt studiów podyplomowych 3400,- zł./os. przy 12 uczestnikach
Limit przyjęć: min. 12 osób, max. 24 osoby. W przypadku przekroczenia limitu miejsc o przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.


Konto bankowe

Opłaty należy wnosić na konto bankowe:  Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45 A, 15-351 Białystok,
Bank PeKaO S.A. nr konta: 56 1240 1154 1111 0000 2148 7718, z dopiskiem: Studia Podyplomowe NICiCH

Zasady i tryb przyjmowania kandydatów na studia podyplomowe

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Warunkiem przyjęcia jest dostarczenie:
a) podania o przyjęcie na studia wraz z ankietą osobową,
b) kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzona za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika PB lub notariusza,
c) kserokopii dowodu osobistego,
d) dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty wpisowej.


Kontakt w sprawie studiów podyplomowych:

Wojciech Puchalski
Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej,
15-351 Białystok ul. Wiejska 45C, pok. 125
poniedziałek – piątek, godz. 7.30-15.30

tel. +48 85 746 92 09
e-mail: w.puchalski@pb.edu.pl

Dokumenty do pobrania

 

Informacje dotyczące wszystkich studiów podyplomowych organizowanych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej.

Podane powyżej wiadomości o studiach podyplomowych mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.