Browse By

Nowoczesna inżynieria cieplna i chłodnicza

Kierownik studiów podyplomowych NICiCh: dr inż. Mirosława Kołodziejczyk
Kontakt: tel. 571-443-093, tel. kom. 889 265 922, e-mail: m.kolodziejczyk@pb.edu.plInformacje ogólne

Studia podyplomowe adresowane są przede wszystkim do  absolwentów  wyższych uczelni technicznych pracujących w sektorze energetycznym:  do kadry inżynierskiej przedsiębiorstw ciepłowniczych,  do eksploatatorów źródeł ciepła i inżynierów zajmujących się projektowaniem i modernizacją systemów ciepłowniczych oraz wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, ciepła technologicznego oraz do osób zatrudnionych w jednostkach projektowych i wykonawczych związanych z urządzeniami klimatyzacyjnymi i chłodniczymi. Przedstawiają ofertę poszerzenia wiedzy z zakresu wymiany ciepła i wymienników, bilansowania procesów cieplnych, konstrukcji oraz eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych, najnowszych technologii energetycznych, systemów chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła, spełniających uwarunkowania ochrony środowiska.

Program studiów obejmuje zagadnienia :

  • teorii procesów cieplno-przepływowych;
  • energetyki cieplnej, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych i czystych technologii energetycznych, kogeneracji, energetyki rozproszonej oraz pomp ciepła;
  • zasad zrównoważonego rozwoju, obejmujący zagadnienia odnawialnych źródeł energii oraz technologii oszczędzania i odzysku energii;
  • magazynowania i transportu energii;
  • chłodnictwa i klimatyzacji, w tym nowoczesnych rozwiązań systemów o niskim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego;
  • ogrzewnictwa, w tym zagadnienia audytu energetycznego budynków;
  • nowoczesnej techniki pomiarowej;
  • ochrony środowiska.

Wykładom towarzyszą ćwiczenia audytoryjne oraz zajęcia laboratoryjne i projektowe, które umożliwiają nabycie niezbędnych umiejętności praktycznych związanych z wykładanymi dziedzinami.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych jest wyposażony w zespół interdyscyplinarnych kompetencji zawodowych w zakresie nowoczesnych technologii związanych z szeroko pojętą techniką cieplną. Absolwenci są przygotowani do twórczej działalności w zakresie innowacyjnych metod pozyskiwania, przetwarzania i magazynowania energii, w tym wykorzystania energii odnawialnych, czystych technologii energetycznych, metod badania i analizy procesów energetycznych, projektowania, konstruowania i eksploatacji układów  wykorzystujących technologie energetyczne, systemów chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła spełniających uwarunkowania ochrony środowiska. Posiadają umiejętności opracowywania projektów, modernizacji procesów i maszyn oraz wdrażania nowych technologii przy realizacji inwestycji w obszarze energetyki i przemysłach pokrewnych. Aby sprostać tak postawionemu zadaniu, absolwent dysponuje również wiedzą w zakresie  dziedzin specjalistycznych, tj. kogeneracji oraz nowoczesnych rozwiązań systemów o niskim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego, nowoczesnej techniki pomiarowej, zagadnienia audytu energetycznego budynków, europejskich oraz krajowych regulacji prawnych oraz norm. Nabyta wiedza oraz umiejętności pozwolą absolwentowi projektować systemy energetyczne z uwzględnieniem uwarunkowań dotyczących ochrony  środowiska naturalnego, rozumieć mechanikę, budowę maszyn i urządzeń w nich stosowanych.

Absolwenci studiów podyplomowych mogą znaleźć zatrudnienie w  przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem i eksploatacją w obszarze systemów energetycznych i zakładach związanych z przetwarzaniem, przesyłaniem oraz dystrybucją energii, a także w elektrociepłowniach miejskich, budownictwie oraz firmach zajmujących się produkcją i dystrybucją nowoczesnych systemów chłodniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Kwalifikacje absolwentów są przystosowane do wymogów coraz trudniejszego rynku pracy krajowego i europejskiego, stanowią podstawę do podjęcia własnej działalności gospodarczej w tej dziedzinie oraz ułatwiają adaptację w innych branżach zawodowych.

Plan studiów

Plan_podyplomowych_NICiCh

E – egzamin
ZO – zaliczenie na ocenę

Koszt studiów podyplomowych

Wpisowe – 100 zł
Opłata za studia – 2 890 zł
Limit przyjęć: min. 16 osób, max. 24 osoby.
W przypadku przekroczenia limitu miejsc o przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Konto bankowe

Opłaty należy wnosić na konto bankowe:  Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45 A, 15-351 Białystok,
Bank PeKaO S.A.  nr konta: 56 1240 1154 1111 0000 2148 7718  , z dopiskiem: Studia Podyplomowe NICiCH

Zasady i tryb przyjmowania kandydatów na studia podyplomowe

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Warunkiem przyjęcia jest dostarczenie:

a) podania o przyjęcie na studia wraz z ankietą osobową,
b) kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzona za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika PB lub notariusza,
c) kserokopii dowodu osobistego,
d) dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty wpisowej.

Sekretariat studiów:

Wojciech Puchalski
Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej,
15-351 Białystok ul. Wiejska 45C, pok. 104
poniedziałek – piątek, godz. 7.30-15.30

tel. +48 85 746 92 09
e-mail: w.puchalski@pb.edu.pl

Dokumenty do pobrania