Browse By

Organizacja sesji

ORGANIZACJA SESJI I WARUNKI ZALICZENIA SEMESTRU LETNIEGO
NA STUDIACH STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH
W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 431/2015 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 17 września 2015 roku r. z późn. zm. zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim kończą się w dniu 13.06.2017 r.

  W następujących terminach przewidywane są:

 • sesja egzaminacyjna – 14.06.2017 ÷ 25.06.2017 r.,
 • sesja egzaminacyjna poprawkowa – 11.09.2017 ÷ 17.09.2017 r.,
 • rejestracja na semestr zimowy – 18.09.2017 ÷ 24.09.2017 r.

I . Zaliczenia

 1. Zaliczenie zajęć oraz ich poprawy powinny być dokonane przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, tj. do 13.06.2017 r. Wyjątek stanowią wykłady kończące się zaliczeniem – ich poprawa może odbywać się w czasie sesji egzaminacyjnej – najpóźniej do 25.06.2017 r.
  Nauczyciel akademicki ma obowiązek zorganizowania co najmniej jednokrotnej poprawy ocen cząstkowych.
 2. Student zgłaszający zastrzeżenia do prawidłowości przeprowadzonego zaliczenia ma prawo złożyć do dziekana, w ciągu 3 dni od podania w systemie USOS wyników zaliczenia, umotywowany wniosek o przeprowadzenie zaliczenia komisyjnego.
 3. Student, który nie uzyskał zaliczenia, otrzymuje ocenę niedostateczną, która będzie uwzględniana przy obliczaniu średniej.
 4. Jeżeli w trakcie zaliczania, prowadzący stwierdzi niesamodzielność pracy studenta lub korzystanie przez niego z niedozwolonych materiałów – student otrzymuje ocenę niedostateczną z tego zaliczenia, a nauczyciel składa pisemne zawiadomienie do rektora w przedmiotowej sprawie, w celu wszczęcia postępowania wyjaśniającego.
 5. Szczegółowe zasady zaliczenia przedmiotu reguluje § 20 Regulaminu studiów.

II. Egzaminy

 1. Terminy egzaminów na studiach stacjonarnych w sesji podstawowej i sesji poprawkowej należy ustalić ze studentami i przekazać do Dziekanatu najpóźniej do dnia 24.05.2017 r.
  Na studiach niestacjonarnych terminy egzaminów należy ustalić najpóźniej na zjeździe w dniach 19 ÷ 21.05.2017 r.
 2. Na prośbę Studium Języków Obcych w dniach 20.06.2017 r. i 14.09.2017 r. nie należy organizować egzaminów z uwagi na centralny egzamin z języka obcego.
 3. Składanie egzaminów odbywa się zgodnie z zasadami ustalonymi przez prowadzącego przedmiot, podanymi na początku semestru.
 4. Student przystępujący do egzaminu powinien bezwzględnie posiadać ze sobą aktualną legitymację studencką.
 5. Nauczyciel może przeprowadzić egzamin przed sesją egzaminacyjną, w tzw. „terminie zerowym”. Kryteria dopuszczenia do egzaminu „zerowego” określa nauczyciel akademicki prowadzący przedmiot. Egzaminy zerowe powinny odbywać się w okresie do dnia 13.06.2017 r. Oceny niedostatecznej z egzaminu w terminie zerowym nie wpisuje się do protokołu.
 6. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej na egzaminie w sesji podstawowej, studentowi przysługuje prawo zdawania jednego egzaminu poprawkowego z każdego niezdanego przedmiotu.
 7. Student, który nie zgłosił się na egzamin w terminie przewidzianym w harmonogramie i nie usprawiedliwił nieobecności w ciągu 3 dni roboczych od terminu egzaminu – traci ten termin. Nieobecność na egzaminie student powinien usprawiedliwić osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich. Usprawiedliwienie przyjmuje Egzaminator i ustala ze studentem indywidualny termin egzaminu. Nieusprawiedliwiona nieobecność na egzaminie jest równoznaczna z niezłożeniem przez studenta egzaminu i skutkuje wpisaniem przez prowadzącego oceny niedostatecznej.
 8. Na umotywowany wniosek studenta, w którym zgłasza zastrzeżenia do prawidłowości przeprowadzonego egzaminu, złożony w ciągu 3 dni roboczych od terminu ogłoszenia wyników egzaminu w systemie USOS, Dziekan może zarządzić egzamin komisyjny. Pozytywna ocena z egzaminu komisyjnego zastępuje ocenę niedostateczną.
 9. Jeżeli w trakcie egzaminu, prowadzący stwierdzi niesamodzielność pracy studenta lub korzystanie przez niego z niedozwolonych materiałów – student otrzymuje ocenę niedostateczną z tego egzaminu, a nauczyciel składa pisemne zawiadomienie do rektora w przedmiotowej sprawie, w celu wszczęcia postępowania wyjaśniającego.
 10.  Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu reguluje § 21 Regulaminu studiów.

III. Rejestracja na semestr zimowy roku akademickiego 2017/2018

 1. Warunkiem zaliczenia semestru i uzyskania pełnej rejestracji na kolejny semestr jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich egzaminów i zaliczeń przewidzianych planem studiów oraz uzyskanie 30 punktów zaliczeniowych (ECTS). Ponadto student zobowiązany jest do uiszczenia wszystkich opłat wynikających z zobowiązań wobec Uczelni.
 2. Uzyskanie przez studenta minimum 20 punktów zaliczeniowych (ECTS) w semestrze jest podstawą do rejestracji na kolejny semestr z długiem punktów zaliczeniowych (ECTS).

IV. Sprawy różne

 1. Wszyscy studenci powinni sprawdzić oceny w USOSweb. W razie braku oceny bądź rozbieżności w ocenach – wyjaśnić to z prowadzącym przedmiot. Wyjaśnianie rozbieżności nie należy do pracowników Dziekanatu.