Browse By

Pomoc materialna

Wnioski o przyznanie stypendium:

  • socjalnego,
  • specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
  • rektora dla najlepszych studentów,
  • zapomogi,

na semestr zimowy roku akademickiego 2017/2018 można składać w terminie do: 05.10.2017 r.

Wnioski przyjmowane są w godzinach pracy Dziekanatu Wydziału Mechanicznego:

  • pok. 121, kierunek: mechanika i budowa maszyn, edukacja techniczno-informatyczna, mechatronika, mechanika i budowa maszyn (studia niestacjonarne);
  • pok. 123, kierunek: inżynieria biomedyczna, automatyka i robotyka.

Przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy materialnej proszę zapoznać się z regulaminem.

W roku akademickim 2017/2018 wysokość dochodu na jedną osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej będzie wynosić 1043,90 zł.

Regulamin pomocy materialnej dla studentów PB – zmieniony Zarządzeniem 698/2017 z dnia 19.09.2017 r.
Wzór 1 – Zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie członka rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych – nowy wzór
Wzór 2 – Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego – nowy wzór
Wzór 3 – Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych – nowy wzór
Wzór 4 – Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne – nowy wzór
Załącznik nr 1 – Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku
Załącznik nr 2 – Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego – nowy wzór
Załącznik nr 3 – Potwierdzenie zamieszkania w Domu Studenta/Internacie/Bursie szkolnej
Załącznik nr 4 – Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
Załącznik nr 5 – Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów
Załącznik nr 6 – Wniosek o przyznanie zapomogi
Załącznik nr 8 – Sposób udokumentowania sytuacji materialnej studenta oraz zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta – nowy wzór
Jak liczyć średnią ważoną?

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów

Niezbędne informacje dotyczące stypendiów można znaleźć pod adresem link

Wnioski można składać w pok. 125 w terminie do 26.09.2017 r.