Browse By

Praktyki kierunkowe

PRAKTYKI STUDENCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

Praktyka kierunkowa jest integralną częścią planu studiów i stanowi istotny element przygotowania zawodowego studenta do przyszłej pracy zawodowej. Zaliczenie praktyki jest obowiązkowe. Wydział prowadzi (z pomocą Rady Przedsiębiorców) bazę zakładów pracy, przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych, w których studenci odbywają praktyki.

1. Terminy praktyk

Studia II stopnia – praktyka trzytygodniowa (15 dni roboczych):

 • 15.02 – 17.03.2017 r.
 • 26.06 – 14.07.2017 r.
 • 17.07 – 04.08.2017 r.
 • 07.08 – 28.08.2017 r.
 • 21.08 – 08.09.2017 r.

Studia I stopnia – praktyka czterotygodniowa (20 dni roboczych):

 • 26.06 – 21.07.2017 r.
 • 17.07 – 11.08.2017 r.
 • 01.08 – 29.08.2017 r.
 • 11.08 – 08.09.2017 r.

2. Opiekunowie

 • MiBM – studia stacjnarne i niestacjonarne – dr inż. Paweł Dzienis, pok. WM-324
 • AiR – studia stacjonarne i niestacjonarne – dr inż. Tomasz Huścio, pok. WM-312
 • ETI – studia stacjonarne – dr inż. Tomasz Huścio, pok. WM-312
 • IB – studia stacjonarne – dr inż. Marcin Derlatka, pok. WM-327
 • Mechatronika – studia stacjonarne – dr inż. Marcin Derlatka, pok. WM-327

3. Zasady ogólne

 1. Student ma obowiązek zaliczenia praktyk zawodowych przewidzianych w planie studiów.
 2. Program i sposób zaliczania praktyk zawodowych ustala Dziekan.
 3. Dziekan może wyrazić zgodę na odbycie praktyki zawodowej w wybranym przez studenta zakładzie pracy, jeśli charakter wykonywanej przez studenta pracy będzie zgodny z programem praktyki.

4. Organizacja praktyki

 1. Studenci, którzy będą odbywać praktykę obowiązkową, w celu zawarcia umowy o organizację praktyki zawodowej z zakładem pracy, powinni złożyć do opiekuna praktyki podanie skierowane do Dziekana i Formularz zgłoszenia 2016/2017.
 2. Umowę o organizację praktyki kierunkowej sporządza opiekun. Ramowy program praktyki kierunkowej, dla danego kierunku, jest dołączany do umowy o organizację praktyki kierunkowej.
 3. Student w czasie trwania kierunkowej praktyki zgodnej z programem studiów jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszt ubezpieczenia pokrywa Uczelnia.
 4. Po odbyciu praktyki w zakładzie pracy, należy wypełnić Tygodniową Kartę Pracy. Karta musi być podpisana przez Zakładowego Kierownika Praktyk.
 5. Po zakończeniu praktyki należy złożyć do opiekuna praktyk Tygodniową Kartę Pracy.
 6. Studenci na pisemny wniosek mają prawo do zaliczenia jako praktyki zawodowej (kierunkowej):
 • zatrudnienia w kraju lub za granicą, jeśli charakter pracy spełnia wymogi programu praktyki zawodowej,
 • udziału w obozie naukowym o profilu zgodnym z programem praktyki zawodowej,
 • innych form aktywności zawodowej spełniających wymogi programu praktyki zawodowej m. in. odbywanie staży zawodowych, prowadzenie własnej działalności gospodarczej, świadczenie pracy na innych podstawach prawnych (np. wolontariat).
 1. Studenci, którzy będą zaliczać praktykę kierunkową na podstawie pracy lub innych działalności powinni złożyć podanie do Dziekana wraz z kserokopią umowy o pracę. W przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej dodatkowo kserokopię wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) bądź do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

5. Praktyki studenckie – dokumenty

Druk podania o praktykę
Formularz zgłoszenia 2016/2017
Tygodniowa karta pracy
Druk podania o zaliczenie praktyki na podstawie pracy lub innej formy działalności
Umowa o organizację obowiązkowej praktyki zawodowej
Porozumienie w sprawie odbycia praktyki zawodowej nie wynikającej z planów studiów