Browse By

Projekty badawcze

Liczba projektów badawczych jest pochodną zaangażowania pracowników jednostek wydziału w realizacji rozwoju naukowego. Należy podkreślić, że finansowanie tematów prac własnych w Politechnice Białostockiej uzyskuje się w drodze konkursu projektów, ogłaszanego corocznie przez prorektora do spraw nauki. Pracownicy Wydziału Mechanicznego biorą także aktywny udział w realizacji prac umownych. Wymiernym efektem realizacji projektów badawczych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prac statutowych, prac własnych i umownych są publikacje, wynalazki, patenty i wzory użytkowe. Osiągnięcia naukowe pracowników Wydziału Mechanicznego są systematycznie prezentowane na łamach pism naukowych oraz na konferencjach i sympozjach (krajowych i zagranicznych).

Projekty badawcze finansowane przez NCN

L.p. Rodzaj badań (nazwa tematu badawczego) Kierownik tematu Katedra, zakład
1. Diagnozowanie wycieków z rurociągów i sieci wodociągowych, z uwzględnieniem zagadnień regulacji parametrów procesowych dr P. Ostapkowicz Katedra Automatyki i Robotyki
2. Analiza naprężeń wywołanych naciskami kontaktowymi w jednorodnym ośrodku z pokryciem gradientowym dr A. Bajkowski Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej
3. Analityczno-numeryczne modelowanie procesów deformacji i pękania ciał z karbami dr hab. A. Kazberuk Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej
4. Własności h-różnicowych układów sterowania niecałkowitego rzędu dr hab. E. Pawłuszewicz Katedra Automatyki i Robotyki
5. Mikromechaniczne modelowanie zniszczenia polimerowych kompozytów włóknistych dr M. Romanowicz Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej
6. Dynamika oddziaływania pęcherzy gazowych w procesie niestacjonarnego formowania się u wylotu dysz zanurzonych w cieczy newtonowskiej mgr T. Wyszkowski Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej
7. Identyfikacja struktur przepływu dwufazowego w minikanale z zastosowaniem metod nieliniowej analizy danych dr hab. R. Mosdorf Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej
8. Wybrane problemy termomechaniki materiałów o właściwościach zależnych od temperatury dr D. Perkowski Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej
9. Badanie dynamiki zalewania dyszy cieczą podczas formowania się kolumny pęcherzy mgr P. Dzienis Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej
10. Modelowanie sprężysto-plastycznych zagadnień kumulacji uszkodzeń i pękania elementów konstrukcyjnych w złożonym stanie obciążenia prof. A. Seweryn Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej
11. Badania tarcia i zużycia materiałów na złącza stomatologicznych protez ruchomych prof. J. Dąbrowski Katedra Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
12. Badania układu roboczego granulatora do materiałów pochodzenia roślinnego prof. R. Hejft Zakład Techniki Rolno-Spożywczej
13. Modelowanie i ewaluacja eksperymentalna procesów cieplno-przepływowych zachodzących w komorze przechowalniczej warzyw i owoców dr M. Kołodziejczyk Zakład Techniki Cieplnej i Chłodnictwa
14. Analityczne i numeryczne modelowanie procesu nieustalonej generacji ciepła w elementach tarciowych układów hamulcowych prof. O. Jewtuszenko Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej

Projekty rozwojowe finansowane przez NCBiR

L.p. Rodzaj badań (nazwa tematu badawczego) Kierownik tematu Katedra, zakład
1. Sieciocentryczny system wsparcia rozpoznania i dowodzenia sytuacjami kryzysowymi na terenach zurbanizowanych z autonomicznymi bezzałogowymi aparatami latającymi prof. Z. Gosiewski Katedra Automatyki i Robotyki
2. Autonomiczny, zintegrowany system rozpoznania wykorzystujący autonomiczne platformy latające klasy mikro prof. Z. Gosiewski Katedra Automatyki i Robotyki
3. Badania tarcia i zużycia w zespoleniach kości prof. J. Dąbrowski Katedra Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej

Program Badań Stosowanych

L.p. Rodzaj badań (nazwa tematu badawczego) Kierownik tematu Katedra, zakład
1. Kompleksowe rozwiązania technologii chłodniczej składowania warzyw prof. D. Butrymowicz Zakład Techniki Cieplnej i Chłodnictwa

Program MNiSW – Iuventus Plus

L.p. Rodzaj badań (nazwa tematu badawczego) Kierownik tematu Katedra, zakład
1. Analityczne metody obliczeń pól temperatury i naprężeń termicznych w elementach ciernych układów hamulcowych dr hab. M. Kuciej Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej

Prace statutowe

L.p. Rodzaj badań (nazwa tematu badawczego) Kierownik tematu Katedra, zakład
1. Badania elementów pomiarowych i wykonawczych na potrzeby automatyki, robotyki i diagnostyki prof. Z. Gosiewski Katedra Automatyki i Robotyki
2. Zagadnienia mechaniki materiałów niejednorodnych i anizotropowych dr hab. M. Kuciej Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej
3. Analiza trwałości i niezawodności konstrukcji mechanicznych w procesie ich eksploatacji dr hab. R. Kaczyński Katedra Budowy i Eksploatacji Maszyn
4. Wysokoefektywne systemy chłodnicze i klimatyzacyjne pracujące na ekologicznych czynnikach roboczych prof. T. Skiepko Zakład Techniki Cieplnej i Chłodnictwa
5. Rozwój biomateriałów, konstrukcji biomedycznych i metod wspomagania komputerowego w medycynie prof. J. Dąbrowski Katedra Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
6. Technologie wytwarzania oraz badania jakościowe obiektów przestrzennych kształtowanych metodami ubytkowymi i przyrostowymi dr hab. Z. Oksiuta Zakład Technologii Maszyn i Materiałów
7. Nowoczesne materiały i technologie w technice i medycynie prof. J. Dąbrowski Katedra Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
8. Badania procesu zagęszczania, suszenia i obróbki mechanicznej materiałów rolno-spożywczych prof. R. Hejft Zakład Techniki Rolno-Spożywczej
9. Technologie kształtowania, obróbki i pomiarów obiektów technicznych dr hab. R. Kaczyński Zakład Inżynierii Produkcji
10. Analiza trwałości i niezawodności konstrukcji mechanicznych w procesie ich eksploatacji dr hab. J. Nachimowicz Katedra Budowy i Eksploatacji Maszyn

Prace służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

L.p. Rodzaj badań (nazwa tematu badawczego) Kierownik tematu Katedra, zakład
1. Opracowanie modelu kumulacji uszkodzeń w materiałach porowatych przeznaczonych na implanty w różnych warunkach obciążeń zmęczeniowych mgr A. Falkowska Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej
2. Badanie właściwości regulacyjnych turbinowego silnika odrzutowego mgr K. Golak Zakład Technologii Maszyn i Materiałów
3. Opracowanie eksploatacyjnej metody diagnozowania z uwzględnieniem progów weryfikowanych za pomocą wskaźników kowariancji i koherencji dr R. Grądzki Katedra Automatyki i Robotyki
4. Badanie niestabilności przepływu dwufazowego w pojedynczym minikanale mgr H. Grzybowski Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej
5. Uruchomienie oraz badania w locie układu stabilizacji śmigłowca sześciowirnikowego mgr D. Ołdziej Katedra Automatyki i Robotyki
6. Analiza oraz implementacja układów sterowania konstrukcji wspomagania kończyny dolnej człowieka mgr M. Ostaszewski Katedra Automatyki i Robotyki
7. Badania symulacyjne algorytmów lotu w fazie autonomicznego startu i lądowania bezpilotowych statków latających mgr M. Słowik Katedra Automatyki i Robotyki
8. Badanie zużycia matryc, w procesie zagęszczania ośrodków sypkich dr W. Tarasiuk Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej
9. Badania doświadczalne efektywności wysokotemperaturowych regeneratorów z nieruchomym wypełnieniem ceramicznym mgr G. Wołkowycki Zakład Techniki Cieplnej i Chłodnictwa
10. Analiza trajektorii (3D) ruchu pęcherzy gazu z wykorzystaniem filmów wykonanych kamerą do szybkiego fotografowania mgr J. Augustyniak Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej
11. Analiza numeryczna parametrów powietrza w przechowalni warzyw i owoców mgr A. Bohojło-Wiśniewska Zakład Techniki Cieplnej i Chłodnictwa
12. Telemedycyna i telemetria w badaniach aktywności skurczowej macicy mgr E. Brzozowska Katedra Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
13. Własności układów sterowania na skalach czasowych mgr M. Ciulkin Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej
14. Nowe materiały implantacyjne na bazie proszków magnezu dr P. Deptuła Katedra Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
15. Badania sił tarcia w stałych aparatach ortodontycznych mgr K. Fiedorczuk Katedra Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
16. Zastosowanie transformacji Oustaloupa do badania własności regulatorów niecałkowitego rzędu mgr M. Gertner Katedra Automatyki i Robotyki
17. Analiza pola temperaturowego i zużycia termomechanicznego nakładki i tarczy hamulcowej na podstawie rozwiązania numerycznego z wykorzystaniem MES układu równań cieplnej dynamiki tarcia dr P. Grześ Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej
18. Charakterystyki fizykochemiczne i tribologiczne wybranych polimerów bioresorbowalnych mgr W. Karalus Katedra Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
19. Wspomaganie zrostu śródstawowych, wieloodłamowych złamań kości ramiennej – analiza biomechaniczna mgr A. Kruszewski Katedra Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
20. Badania wpływu azotowania powierzchni stali chirurgicznej na właściwości biofunkcjonalne mgr M. Łępicka doktorantka; Katedra Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
21. Badania właściwości mechanicznych, tribologicznych i korozyjnych trzpieni endoprotez stawu biodrowego mgr Ż. Mierzejewska Katedra Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
22. Realizacja autopilota samolotu na potrzeby komputerowego symulatora lotu mgr S. Romaniuk Katedra Automatyki i Robotyki
23. Wpływ obciążeń mechanicznych na dynamikę ciała dzieci mgr J. Szymul Katedra Automatyki i Robotyki
24. Badanie wpływu wybranych materiałów stomatologicznych na zużycie szkliwa zębów człowieka mgr S. Wojda Katedra Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
25. Badanie wpływu czasu eksploatacji na właściwości tribologiczne podzespołów układu hamulcowego dr A. Borawski Katedra Budowy i Eksploatacji Maszyn
26. System zdalnego monitorowania stanu zdrowia pacjenta mgr D. Jasińska Katedra Automatyki i Robotyki
27. Badania tarcia i zużycia frettingowego biomateriałów metalicznych i ceramicznych mgr M. Klekotka Katedra Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
28. Badania nad poprawą efektywności strumienicowych układów chłodniczych napędzanych ciepłem niskotemperaturowym mgr A. Łapiński Zakład Techniki Cieplnej i Chłodnictwa
29. Analiza obciążeń działających w układzie szkieletowo-mięśniowym z wykorzystaniem badań modelowych mgr J. Ogrodnik Katedra Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
30. Eksploracja wiedzy z niepełnych medycznych baz danych mgr A. Romaniuk Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej
31. Opracowanie algorytmu obliczeniowego dla materiałów o funkcjonalnej gradacji właściwości dla stacjonarnych zagadnień przewodnictwa cieplnego dr D. Perkowski Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej
32. Modelowanie właściwości wytrzymałościowych porowatej stali 316L z wykorzystaniem metody elementów skończonych mgr M. Doroszko Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej
33. Analiza wyników badań kardiotokograficznych w celu zapobiegania porodom przedwczesnym mgr A. Kurek Katedra Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
34. Dynamika wymiany masy i ciepła podczas wrzenia w mini kanałach o różnych kształtach mgr W. Mencel Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej
35. Badania symulacyjne algorytmów sterowania lotem grupowym bezzałogowych aparatów latających mgr L. Ambroziak Katedra Automatyki i Robotyki
36. Testy poligonowe stereowizyjnego systemu jednoczesnej obserwacji i mapowania obszaru mgr J. Cieśluk Katedra Automatyki i Robotyki
37. Ocena wpływu prędkości skrawania, posuwu roboczego oraz średnicy narzędzia wykończeniowego na jakość struktury geometrycznej powierzchni swobodnej mgr Ł. Czerech Zakład Inżynierii Produkcji
38. Wpływ zmian głębokości zalania dyszy cieczą na proces formowania się kolumny pęcherzy gazowych w cieczy mgr P. Dzienis Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej
39. Optymalizacja digitalizacji powierzchni swobodnej mgr G. Golba Zakład Inżynierii Produkcji
40. Szybkodziałający napęd liniowy jako wyrzutnia bezzałogowych aparatów latających dr M. Kondratiuk Katedra Automatyki i Robotyki
41. Określenie udziału tarcia tocznego i tarcia ślizgowego w sumarycznym momencie oporów ruchu w łożyskowaniu igiełkowym mgr R. Korbut Katedra Budowy i Eksploatacji Maszyn
42. Rozpoznawanie położenia i orientacji obiektów w systemie wizyjnym mgr P. Kozioł Katedra Automatyki i Robotyki
43. Analiza i porównanie metod rozpoznawania i chwytania nieznanych obiektów mgr K. Kukliński Katedra Automatyki i Robotyki
44. Badania dynamiczne ogumienia pojazdów rolniczych mgr K. Kulikowski Katedra Budowy i Eksploatacji Maszyn
45. Analiza numeryczna i doświadczalna wpływu tarcia i geometrii matrycy na proces zgrzewania strug plastycznych i poprawę właściwości mechanicznych produktu końcowego w procesach wyciskania metali nieżelaznych mgr J. Kuprianowicz Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej
46. Analiza systemów wizyjnych służących do sterowania robotami mobilnymi mgr A. Wolniakowski Katedra Automatyki i Robotyki
47. Rozwiązanie problemu odwrotnego przy wyznaczaniu dyfuzyjności cieplnej materiałów metodą aktywnej termografii podczerwieni mgr K. Kochanowski Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej
48. Zagadnienia termosprężystości materiałów o właściwościach zależnych od temperatury dr D. Perkowski Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej