Browse By

Projekty naukowe

■ Modelowanie sprężysto-plastycznych zagadnień kumulacji uszkodzeń i pękania elementów konstrukcyjnych w złożonym stanie obciążenia
– kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej Seweryn

■ Analityczne i numeryczne modelowanie procesu nieustalonej generacji ciepła w elementach tarciowych układów hamulcowych
– kierownik: prof. dr hab. Oleksandr Jewtuszenko

■ Analiza naprężeń wywołanych naciskami kontaktowymi w jednorodnym ośrodku z pokryciem gradientowym
– kierownik: dr inż. Adam Bajkowski

■ Analityczno-numeryczne modelowanie procesów deformacji i pękania ciał z karbami
– kierownik: dr hab. inż. Andrzej Kazberuk

■ Własności h-różnicowych układów sterowania niecałkowitego rzędu
– kierownik: dr hab. inż. Ewa Pawłuszewicz

■ Mikromechaniczne modelowanie zniszczenia polimerowych kompozytów włóknistych
– kierownik: dr inż. Marek Romanowicz

■ Dynamika oddziaływania pęcherzy gazowych w procesie niestacjonarnego formowania się u wylotu dysz zanurzonych w cieczy newtonowskiej
– kierownik: mgr inż. Tomasz Wyszkowski

■ Badania dynamiki wzajemnego oddziaływania pęcherzy gazowych wydostających się z dysz
– kierownik: dr hab. inż. Romuald Mosdorf

■ Zagadnienia tribologiczne podczas zagęszczania ośrodków sypkich na przykładzie mieszanki wapienno-piaskowej
– kierownik: dr hab. inż. Bazyli Krupicz

■ Identyfikacja struktur przepływu dwufazowego w minikanale z zastosowaniem metod nieliniowej analizy danych
– kierownik: dr hab. inż. Romuald Mosdorf

■ Analityczne metody obliczeń pól temperatury i naprężeń termicznych w elementach ciernych układów hamulcowych
– kierownik: dr hab. inż. Michał Kuciej

■ Elektromechaniczny wysokoobrotowy stacjonarny magazyn energii. Projektowanie, wykonanie i badanie łożysk magnetycznych (projekt zamawiany) – kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Gosiewski

■ Autonomiczny, zintegrowany system rozpoznania wykorzystujący autonomiczne platformy klasy mikro
– kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Gosiewski

■ Sieciocentryczny system wsparcia rozpoznania i dowodzenia sytuacjami kryzysowymi na terenach zurbanizowanych z autonomicznymi bezzałogowymi aparatami latającymi – kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Gosiewski

■ Inteligentne systemy modelowania oraz wspomagania decyzji na potrzeby sterowania i optymalizacji złożonych układów rzeczywistych wykorzystujących sterowane łożyska magnetyczne – kierownik: dr inż. Adam Piłat

■ Pomiar stopnia suchości pary wodnej w przepływie mgłowym
– kierownik: dr inż. Jerzy Gagan

■ Nowoczesne technologie dla sektora rolno-spożywczego przy ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka) – kierownik: prof. dr hab. inż. Dariusz Butrymowicz

■ Kompleksowe rozwiązania technologii chłodniczej składowania warzyw
– kierownik: prof. dr hab. inż. Dariusz Butrymowicz

■ Wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej trzech jednostek pomp ciepła w typoszeregu o mocy grzewczej od 80Â kW do 300Â kW (SUN ENERGY) – kierownik: prof. dr hab. inż. Dariusz Butrymowicz

■ Modelowanie i ewaluacja eksperymentalna procesów cieplno-przepływowych zachodzących w komorze przechowalniczej warzyw i owoców
– kierownik: dr inż. Mirosława Kołodziejczyk

■ Modelowanie i badania eksperymentalne strumienic jednofazowych w zastosowaniu do solarnych układów lewobieżnych
– kierownik: dr inż. Jerzy Gagan

■ Wdrożenie produkcji zbiorników ciśnieniowych z płaskimi dennicami kompozytowymi
– kierownik: dr inż. Jerzy Ickiewicz

■ Pękanie materiałów z makroskopowymi niejednorodnościami struktury
– kierownik: dr hab. inż. Krzysztof Molski

■ Zastosowanie metalurgii proszków do otrzymywania nowych implantacyjnych stopów tytanu
– kierownik: prof. dr hab. inż. Jan R. Dąbrowski

■ Badania tarcia i zużycia w zespoleniach kości
– kierownik: prof. dr hab. inż. Jan R. Dąbrowski

■ Modelowanie lokomocji dwunożnej człowieka w zadaniach diagnozowania stanu aparatu ruchu i monitorowanie procesu rehabilitacji dzieci
z wadami i schorzeniami w obrębie stopy – dr hab. inż. Jolanta Pauk

■ Kształtowanie charakterystyk biofunkcjonalnych porowatej panewki endoprotezy stawu biodrowego
– kierownik: dr hab. inż. Małgorzata Grądzka-Dahlke

■ Prognozowanie przebiegu procesów adaptacji funkcjonalnej tkanki kostnej będącej skutkiem podejmowanych działań terapeutycznych
– kierownik: dr hab. inż. Szczepan Piszczatowski

■ Badanie oddziaływań powierzchni implantów z tkanką kostną
– kierownik: dr hab. inż. Jarosław Sidun

■ Badanie redukcji strat dławienia w sprężarkowych urządzeniach chłodniczych węglowodorowych poprzez zastosowanie strumienicy dwufazowej
– kierownik: dr hab. inż. Dariusz Butrymowicz

■ Diagnozowanie wycieków z rurociągów i sieci wodociągowych, z uwzględnieniem zagadnień regulacji parametrów procesowych
– kierownik: dr inż. Paweł Ostapkowicz

■ Budowa minigeneratora energii elektrycznej uwzględniająca przepływ czynnika roboczego jako środowiska pracy
– kierownik: dr hab. inż. Roman Kaczyński

■ Pomiary współrzędnościowe i analiza błędów geometrycznych powierzchni złożonych
– kierownik: dr hab. inż. Małgorzata Poniatowska

■ Nowoczesne materiały i technologie w technice i medycynie
– kierownik: prof. dr hab. inż. Jan R. Dąbrowski

■ Dynamika, trwałość i wytrzymałość konstrukcji mechanicznych
– kierownik: dr hab. inż. Jerzy Nachimowicz

■ Projektowanie i badanie podzespołów mechatronicznych na potrzeby automatyki, robotyki i diagnostyki
– kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Gosiewski

■ Metody prognozowania zniszczenia materiałów o złożonych właściwościach termicznomechanicznych
– kierownik: prof. dr hab. inż. Roman Kulchytskyy

■ Nowoczesne technologie w chłodnictwie, klimatyzacji i przetwórstwie rolno-spożywczym
– kierownik: prof. dr hab. inż. Teodor Skiepko

■ Wysokoefektywne systemy chłodnicze i klimatyzacyjne ograniczające emisję gazów cieplarnianych
– kierownik: prof. dr hab. inż. Teodor Skiepko

■ Technologie kształtowania, obróbki i pomiarów obiektów technicznych
– kierownik: dr hab. inż. Roman Kaczyński

■ Badanie trwałości i niezawodności konstrukcji mechanicznych
– kierownik: dr hab. inż. Jerzy Nachimowicz

■ Badania elementów pomiarowych i wykonawczych na potrzeby automatyki, robotyki i diagnostyki
– kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Gosiewski

■ Wysokoefektywne systemy chłodnicze i klimatyzacyjne ograniczające emisję gazów cieplarnianych
– kierownik: prof. dr hab. inż. Teodor Skiepko

■ Zagadnienia mechaniki materiałów niejednorodnych i anizotropowych
– kierownik: dr hab. inż. Michał Kuciej

■ Analiza trwałości i niezawodności konstrukcji mechanicznych w procesie ich eksploatacji
– kierownik: dr hab. inż. Jerzy Nachimowicz

■ Wysokoefektywne systemy chłodnicze i klimatyzacyjne pracujące na ekologicznych czynnikach roboczych
– kierownik: prof. dr hab. inż. Teodor Skiepko

■ Wybrane problemy termomechaniki materiałów o właściwościach zależnych od temperatury
– kierownik: dr inż. Dariusz M. Perkowski

■ Badanie dynamiki zalewania dyszy cieczą podczas formowania się kolumny pęcherzy
– kierownik: mgr inż. Paweł Dzienis