Browse By

Studia doktoranckie

Wydział Mechaniczny jest jednym z najstar­szych, ale również najszybciej rozwijających się wydziałów Politechniki Białostockiej. W ogólnopolskiej ocenie działalności naukowej w 2013 roku Wydział uzyskał kategorię A, co uplasowało go w czołówce najlepszych jednostek naukowych w Polsce (6. miejsce spośród 36. sklasyfikowanych jednostek).

Wydział Mechaniczny Politechniki Białostoc­kiej oferuje możliwość kontynuacji nauki na stacjonarnych studiach III stopnia w następujących dyscyplinach naukowych:

 • automatyka i robotyka,
 • budowa i eksploatacja maszyn,
 • mechanika,
 • biocybernetyka i inżynieria biomedyczna.
Aktualności
Akty prawne
Opiekunowie
Rekrutacja
Doktorat wdrożeniowy
Plany i programy studiów
Kredyty
Regulamin
Pomoc materialna
Stypendium doktoranckie
Stypendium ministra
Zwiększenie stypendium
Pliki do pobrania
Samorząd
Kontakt

W wyżej wymienionych dyscyplinach posiada on uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. Ponadto Wydział ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinach:

 • budowa i eksploatacja maszyn,
 • mechanika.

Uczestnikami studiów doktoranckich (III stopnia) mogą zostać absolwenci szkół wyższych, którzy ukończyli uczelnię z wynikiem co najmniej dobrym oraz pracownicy przedsiębiorstw z dużym doświadczeniem zawodowym, zainteresowani podwyższeniem swoich kwalifikacji i uzyskaniem stopnia doktora nauk technicznych.Studia doktoranckie mają na celu umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do przygotowania i pomyślnej obrony pracy doktorskiej oraz stanowią podstawę do dalszego samodzielnego prowadzenia pracy naukowej i dydaktycznej w dziedzinie nauk technicznych.W czasie czteroletnich studiów doktorant zdobywa zaawansowaną wiedzę dotyczącą wybranej dyscypliny naukowej, prowadzi zajęcia dydaktyczne i badania naukowe, uczestniczy w wykładach, seminariach oraz konferencjach naukowych, pisze referaty, artykuły, a także przygotowuje pracę doktorską pod kierunkiem promotora.Uczestnicy studiów doktoranckich współpracują z doświadczoną kadrą naukową i mają do dyspozycji wysokiej klasy sprzęt badawczo-pomiarowy oraz oprogramowanie. Kadra samodzielnych pracowników nauki złożona z 34 profesorów i doktorów habilitowanych gwarantuje solidne przygotowanie doktorantów do pracy nau­kowej. Nowoczesna aparatura naukowo-badawcza (mikroskopy, obrabiarki numeryczne, współrzędnościowe maszyny pomiarowe, maszyny do badań wytrzymałościowych, stanowiska cieplno-przepływowe, nowoczesne układy sterowania) umożliwia prowadzenie badań na międzynarodowym poziomie.

Kandydaci na studia III stopnia przyjmowani są:

 • bez opłat za studia,
 • bez limitu wieku,
 • bez egzaminów wstępnych, na podstawie roz­mowy kwalifikacyjnej, po zło­żeniu niezbę­dnych dokumentów określonych w regula­mi­nie rekrutacji.

Wydział Mechaniczny zapewnia:

 • doskonałe warunki do rozwoju naukowego i rozwijania twórczego myślenia,
 • komfortowe warunki studiowania,
 • infrastrukturę przyjazną osobom niepeł­no­sprawnym.

Wydział oferuje doktorantom następującą pomoc materialną:

 • stypendia doktoranckie,
 • zwiększenia stypendiów doktoranckich,
 • stypendia dla najlepszych doktorantów,
 • stypendia socjalne,
 • zwiększenia stypendiów socjalnych,
 • stypendia specjalne dla osób niepełno­spra­wnych.

Absolwentami studiów doktoranckich są m.in. nauczyciele akademiccy Wydziału Mechanicznego: dr inż. Dariusz Perkowski, dr inż. Grzegorz Rogowski, dr inż. Wojciech Tarasiuk, dr inż. Mirosław Kondraciuk, dr inż. Piotr Grześ, dr inż. Mariusz Bogdan, dr inż. Adam Bajkowski, dr inż. Andrzej Borawski, dr inż. Piotr Deptuła, dr inż. Rafał Grądzki, dr inż. Piotr Tarasiuk. Więcej informacji na temat studiów doktoranckich znaleźć można w zakładce „dla doktorantów”.

Kontakt