Browse By

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na Politechnikę Białostocką odbywa się drogą elektroniczną. System Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) jest dostępny na stronie Politechniki Białostockiej (www.pb.edu.pl). Kandydaci korzystają z dostępu do Internetowej Rejestracji Kandydatów we własnym zakresie. Na terenie Uczelni istnieje możliwość skorzystania ze stanowisk komputerowych w celu rejestracji.

Czynności związane z rekrutacją przeprowadzają powołane przez dziekanów wydziałowe komisje rekrutacyjne zgodnie z harmonogramem rekrutacji ustalonym przez Rektora, dostępnym na stronie internetowej Politechniki Białostockiej.

Kandydat może zarejestrować się na dowolną liczbę kierunków studiów.

Jeżeli kandydat zarejestruje się na więcej niż 1 kierunek studiów I stopnia, musi ustalić listę priorytetów.

W celu rejestracji kandydaci:

1. zakładają osobiste konto rejestracyjne, którego identyfikatorem jest numer PESEL kandydata;

2. wypełniają i zatwierdzają kwestionariusz osobowy oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych;

3. na studia I stopnia:

  • wskazują przedmioty zdawane na maturze, ich poziom i uzyskane wyniki,
  • dokonują wyboru kierunku / kierunków studiów,
  • wskazują przedmioty, które będą brane pod uwagę przy obliczaniu liczby punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym na dany kierunek studiów;

4. na studia II stopnia:

  • wpisują oceny z dyplomu ukończenia studiów i średnią ocen ze studiów,
  • dokonują wyboru kierunku / kierunków studiów (i ewentualnie specjalności);

5. wnoszą opłatę za postępowanie rekrutacyjne na indywidualne konto bankowe wygenerowane przez IRK (konto widoczne jest w profilu kandydata w zakładce „dane do przelewu”).

Po wykonaniu powyższych czynności kandydaci, którzy zdają egzamin z rysunku muszą sprawdzić termin i miejsce egzaminu.

Na czas egzaminów Uczelnia może zapewnić kandydatom zakwaterowanie w Domach Studenta Politechniki Białostockiej. W tym celu należy skontaktować się z administracją poszczególnych domów studenta (tel. 85 746 90 00 – centrala).

Rejestracja internetowa jest wiążąca, gdy:

1. kandydat wprowadzi wszystkie niezbędne dane;

2. zapisze się na wybrany kierunek studiów;

3. wniesie opłatę za postępowanie rekrutacyjne;

4. Uczelnia uzyska potwierdzenie bankowe o wpływie na konto opłaty za postępowanie rekrutacyjne.

Konsekwencje błędnego wypełnienia pól formularzy internetowych, ich niewypełnienia lub podania nieprawdziwych informacji ponosi kandydat.

Kandydaci są zobowiązani do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do osobistego konta rejestracji. Politechnika nie odpowiada za skutki udostępnienia tego hasła osobom trzecim, w szczególności za zmiany danych w internetowej rejestracji kandydatów autoryzowane osobistym hasłem kandydata.

Osobiste konto kandydata służy do:

1. dokonania i potwierdzenia rejestracji;

2. przekazywania przez komisje rekrutacyjne informacji dotyczących wyników kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego;

3. przekazywania innych wiadomości przydatnych w postępowaniu rekrutacyjnym;

4. przesłania przez kandydata zdjęcia do elektronicznej legitymacji studenckiej.

Informacje przesłane kandydatom przy wykorzystaniu ich osobistych kont uważa się za dostarczone. Politechnika nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydatów z tymi wiadomościami.

Politechnika nie bierze odpowiedzialności za niemożność rejestracji, spowodowaną awariami sieci internetowej lub okresowym przeciążeniem serwerów uczelnianych. W takich przypadkach kandydat powinien osobiście zgłosić się do właściwej wydziałowej komisji rekrutacyjnej.

Uczelnia ogłasza listę osób zakwalifikowanych na studia w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji.

Warunkiem wpisania kandydata zakwalifikowanego na studia na listę osób przyjętych jest złożenie kompletu dokumentów, w terminie podanym w harmonogramie. Niedostarczenie dokumentów w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów.

Wydziałowe komisje rekrutacyjne kwalifikują kandydatów na studia zgodnie z priorytetami wskazanymi przez kandydata podczas rejestracji – kandydat zostanie zakwalifikowany na kierunek z najwyższym priorytetem, na który ma wystarczającą liczbę punktów.

Przyjęcie na studia odbywa się w oparciu o listę rankingową kandydatów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym na poszczególnych kierunkach studiów w ramach limitu miejsc.

Proces kwalifikacji na studia przebiega następująco:

1. kandydat umieszczany jest na listach rankingowych wszystkich wybranych list i na każdej liście ustala się grupę osób zakwalifikowanych na studia, zgodnie z liczbą oferowanych miejsc;

2. jeżeli kandydat znajdzie się w grupie osób zakwalifikowanych na więcej niż jednej liście, pozostawia się jego nazwisko tylko na liście najwyższego priorytetu i wykreśla się go z list dotyczących priorytetów niższych, natomiast pozostaje on w „rezerwie” dla list opcji wyższych;

3. pierwsze listy osób zakwalifikowanych będą opublikowane w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji; kandydaci zakwalifikowani składają dokumenty w celu potwierdzenia chęci studiowania;

4. na wolne miejsca powstałe po wykreśleniu osób, które nie złożyły dokumentów, zostaną, w następnych etapach postępowania, zakwalifikowane kolejne osoby z list rezerwowych.

Opłata za postępowanie rekrutacyjne nie podlega zwrotowi.

Do ubiegania się o zwrot opłaty za postępowanie rekrutacyjne upoważnia jedynie nieuruchomienie wszystkich kierunków studiów, na które kandydat ubiegał się o przyjęcie oraz niezdanie egzaminu maturalnego, w przypadku wniesienia opłaty przed ogłoszeniem wyników tego egzaminu.

Wykaz numerów telefonów i fax. oraz adresów e-mailowych wydziałowych komisji rekrutacyjnych podany jest na stronie internetowej Politechniki Białostockiej.

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.

 

Wzór rekrutacyjny

  • kandydaci, którzy zdawali egzamin maturalny od 2010 roku

L = 0,5Mp + 1,25Mr + 0,5Fp + 1,75Fr + 0,25Op + 0,75Or + 4R

gdzie:
Mp – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z matematyki na poziomie podstawowym,
Mr – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z matematyki na poziomie rozszerzonym,
Fp – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotu dodatkowo branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na poziomie podstawowym,
Fr – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotu dodatkowo branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na poziomie rozszerzonym,
Op – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,
Or – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym,
R – liczba punktów z egzaminu z rysunku (na kierunkach, na których jest wymagany).

  • kandydaci, którzy zdawali egzamin maturalny w latach 2008, 2009

L = Mp + 2,5Mr + Op + 2Or + 4R

  • kandydaci, którzy zdawali egzamin maturalny z lat 2002, 2005, 2006, 2007

L = Mp + 1,5Mr + Op + Or + 4R

gdzie:
Mp – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotu branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na poziomie podstawowym;
Mr, – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotu branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na poziomie rozszerzonym;
Op – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym;
Or – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym;
R – liczba punktów z egzaminu z rysunku (na kierunkach, na których jest wymagany).

  • kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości („stara matura”)

L = 2,5M + 2O + 4R

gdzie:
M – liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z części pisemnej egzaminu dojrzałości z przedmiotu branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym;
O – liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z części pisemnej egzaminu dojrzałości z języka obcego;
R – liczba punktów z egzaminu z rysunku (na kierunkach, na których jest wymagany).