Browse By

Akredytacja kierunków

Na Wydziale Mechanicznym trzy kierunki studiów posiadają pozytywną opinię Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

W dniach 14-15 stycznia 2011r. Zespół Oceniający Państwowej Komisji Akredytacyjnej przeprowadził ocenę jakości kształcenia na kierunkumechanika i budowa maszyn, prowadzonym na Wydziale Mechanicznym. W raporcie pokontrolnym Zespół Oceniający wyraził pozytywną opinię dotyczącą między innymi:

 • prawidłowości, prowadzenia dokumentacji pracy Senatu i Rady Wydziału oraz prawidłowości zasad rekrutacji;
 • stabilnej pozycji wizytowanego kierunku i jego dobrego rokowania na przyszłość;
 • zgodności sylwetki absolwenta i jego kwalifikacji ze standardami kształcenia, a także pozytywnej oceny planów i programów kształcenia, które według Z.O. w pełni umożliwiają osiągnięcie deklarowanych celów kształcenia na wszystkich specjalnościach i rodzajach studiów;
 • prawidłowości systemu ECTS i systemu oceny osiągnięć studentów oraz stosowanych metod dydaktycznych, a także sposobu realizacji i organizacji praktyk;
 • pozytywnej oceny zasad dyplomowania (w tym wewnętrznych uregulowań prawnych), a nawet uznania prac projektowych wraz z wykonaniem stanowisk oraz urządzeń – za wzorowe;
 • pozytywnej oceny organizacji studiów i hospitowanych zajęć dydaktycznych;
 • poprawności funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale, a także pozytywnej oceny stosowanych wewnętrznych procedur zapewnienia jakości kształcenia;
 • spełnienia z nadwyżką warunków ustawowych dotyczących obsady kadrowej;
 • bardzo wysokiej oceny liczby publikacji naukowych w czasopismach z listy filadelfijskiej i MNiSW i uznania dorobku nauczycieli akademickich przypisanych kierunkowi za znaczący;
 • podkreślenia działalności kół naukowych bezpośrednio związanych z ocenianym kierunkiem w przedsięwzięciach popularyzujących naukę w Białymstoku i w regionie; uczestnictwo kół w światowych konkursach SolidWorks, a także współautorstwo studentów w 144 publikacjach naukowych;
 • według Z. O. współpraca nauczycieli akademickich z kołami naukowymi zasługuje na wyróżnienie; także „wyróżniającą ocenę należy wystawić Wydziałowi za udział studentów w pracach badawczych”;
 • uznania bazy dydaktycznej (będącej w trakcie uzupełniania) za jedną z najnowocześniejszych dla tego kierunku studiów po jej uzupełnieniu;
 • prawidłowości prowadzenia dokumentacji toku studiów, w tym: Albumu studentów, Księgi dyplomów, protokołów zaliczania przedmiotu, wysokości pobieranych opłat dokumentujących przebieg studiów, indeksów i teczek osobowych oraz decyzji podjętych w indywidualnych sprawach studenckich.

Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej Uchwałą Nr 288/2011 z dnia 05.05.2011r.  wydało ocenę pozytywną w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku mechanika i budowa maszyn prowadzonym na Wydziale Mechanicznym  Politechniki Białostockiej na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia. Następna ocena jakości kształcenia została przewidziana w roku akademickim 2016/2017.

W dniach 14-15 stycznia 2011 r. Zespół Oceniający Państwowej Komisji Akredytacyjnej przeprowadził ocenę jakości kształcenia na kierunkuautomatyka i robotyka. W raporcie pokontrolnym Zespół Oceniający wyraził pozytywną opinię dotyczącą między innymi:

 • prawidłowości prowadzenia dokumentacji pracy Senatu i Rady Wydziału;
 • elitarności prowadzonego kierunku AiR i braku zagrożeń do jego kontynuowania;
 • spełnienia standardów kształcenia odnośnie wiedzy, umiejętności oraz postaw absolwenta AiR wszystkich specjalności, a także spełnienia standardów godzinowych, udziału procentowego poszczególnych przedmiotów i ich sekwencji;
 • prawidłowości systemu ECTS i systemu weryfikacji osiągnięć studentów oraz odpowiadających wymaganiom nowoczesnej dydaktyki metod dydaktycznych, a także sposobu realizacji i organizacji praktyk;
 • pozytywnej oceny ogólnych i szczegółowych zasad dyplomowania oraz poziomu prac dyplomowych i ich ocen;
 • pozytywnej oceny planów i programów kształcenia, a także organizacji studiów, które według Z.O. w pełni umożliwiają osiągnięcie deklarowanych celów kształcenia;
 • nowoczesności wyposażenia i oprogramowania pracowni komputerowych dedykowanych studentom AiR;
 • pozytywnej oceny organizacji studiów i hospitowanych zajęć dydaktycznych;
 • opracowania i wdrożenia Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale wraz z dołożeniem starań, aby system działał sprawnie;
 • spełnienia merytorycznych i formalnych warunków ustawowych dotyczących obsady kadrowej; merytorycznego przygotowania kadry, jej rozwoju i aktywności;
 • podkreślenia aktywności studentów AiR w działalności naukowo-badawczej, czego efektem są publikacje i udział w konkursach naukowych oraz działalność kół naukowych;
 • prawidłowości prowadzenia dokumentacji toku studiów, w tym: Albumu studentów, Księgi dyplomów, protokołów zaliczania przedmiotu, wysokości pobieranych opłat dokumentujących przebieg studiów, indeksów i teczek osobowych oraz decyzji podjętych w indywidualnych sprawach studenckich.

Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej Uchwałą Nr 289/2011 z dnia 05.05.2011 r.  wydało ocenę pozytywną w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku automatyka i robotyka prowadzonym na Wydziale Mechanicznym  Politechniki Białostockiej na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia. Następna ocena jakości kształcenia została przewidziana w roku akademickim 2016/2017.

W dniach 2-3 grudnia 2010 r. Zespół Oceniający Państwowej Komisji Akredytacyjnej przeprowadził ocenę jakości kształcenia na kierunku edukacja techniczno-informatyczna prowadzonym na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej.

Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej Uchwałą Nr 180/2011 z dnia 24.03.2011 r.  wydało ocenę pozytywną w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku edukacja techniczno-informatyczna prowadzonym na Wydziale Mechanicznym  Politechniki Białostockiej na poziomie studiów pierwszego stopnia. Następna ocena jakości kształcenia została przewidziana w roku akademickim 2016/2017.

W raporcie pokontrolnym Zespół Oceniający wyraził pozytywną opinię dotyczącą między innymi:

 • kształcenia studentów z dbałością o ich wysoki poziom merytoryczny, a także odpowiednie uwarunkowania do kształcenia na ocenianym kierunku (pozycja Wydziału i Uczelni);
 • sprawności działania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia;
 • prowadzenia badań naukowych;
 • bazy lokalowej, materialnej i biblioteki;
 • aktywności działań samorządu studentów;
 • prawidłowości prowadzenia dokumentacji toku studiów, dokumentacji pracy Senatu i Rady Wydziału.