Browse By

Kierunki i specjalności

Kierunek – AUTOMATYKA I ROBOTYKA

Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne

Absolwent posiada wiedzę z zakresu informatyki, analizy sygnałów, regulacji automatycznej, robotyki, algorytmów decyzyjnych i obliczeniowych. Umie korzystać ze sprzętu komputerowego oraz profesjonalnego oprogramowania inżynierskiego. Potrafi opracować własne aplikacje (programy) sterowników logicznych, sieci komputerowych i sieci przemysłowych na potrzeby automatyzacji procesów przemysłowych. Ma wiedzę niezbędną do projektowania układów automatyki oraz systemów sterowania i systemów wspomagania decyzji. Absolwent jest przygotowany do eksploatacji, uruchamiania i projektowania systemów automatyki i robotyki w różnych zastosowaniach.

Specjalność – roboty mobilne

Jest to specjalność interdyscyplinarna. Absolwent tej specjalności ma wiedzę z zakresu mechaniki, elektroniki, sterowania i informatyki. Nabyte kwalifikacje umożliwiają mu wykorzystanie robotów mobilnych w przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych, w bezzałogowych pojazdach, statkach powietrznych i wodnych. Znajduje zatrudnienie jako specjalista z zakresu projektowania systemów automatycznych, robotów mobilnych w różnych zastosowaniach, także przemysłowych.

Specjalność – automatyzacja i informatyzacja procesów

Absolwent tej specjalności jest przygotowany do wdrażania i obsługi nowoczesnej automatyki w zakładach przemysłowych. Ma wiedzę z zakresu teorii sterowania, techniki cyfrowej i mikroprocesorowej, sztucznej inteligencji, programowalnych systemów sterowania. Kwalifikacje, jakie posiada absolwent tej specjalności, umożliwiają mu podjęcie pracy we wszystkich przedsiębiorstwach wykorzystujących elementy automatyki przemysłowej, jak również wszędzie tam, gdzie wymagana jest wiedza z zakresu nowoczesnych technik komputerowych.

Studia II stopnia, 1,5-roczne, stacjonarne i niestacjonarne

Absolwent studiów II stopnia ma wiedzę i umiejętności w zakresie analizy, projektowania układów i systemów automatyki, sterowania i oprogramowania systemów robotyki przemysłowej i usługowej oraz projektowania systemów wspomagania decyzji. Jego atutem jest interdyscyplinarna wiedza także z zakresu mechaniki i budowy maszyn, co pozwala mu na projektowanie układów sterowania równolegle z konstrukcją mechaniczną urządzeń. Potrafi także samodzielnie zaprojektować urządzenia, wyposażyć je w odpowiednie układy napędowe i sterowania oraz uruchomić i przetestować.

Specjalność – automatyka przemysłowa

Absolwent tej specjalności dysponuje nowoczesną wiedzą teoretyczną i umiejętnościami praktycznymi z zakresu inżynierii systemów sterowania. Potrafi projektować, wdrażać i eksploatować nowoczesne układy sterowania procesów przemysłowych, modernizować przestarzałe układy sterowania, stosować nowoczesne oprogramowanie do zbierania danych, diagnozowania i wizualizacji urządzeń automatyzacji oraz robotyzować procesy przemysłowe i usługowe.

Specjalność – systemy informatyczne

Absolwent tej specjalności posiada kwalifikacje z zakresu automatyki i programowania systemów komputerowych. Absolwent może znaleźć zatrudnienie jako projektant systemów automatycznego sterowania, programista sterowników przemysłowych oraz przemysłowych sieci komputerowych. Ma umiejętności z zakresu analizy i syntezy układów automatycznej regulacji, metod identyfikacji modeli matematycznych procesów oraz tworzenia układów diagnostyki systemów przemysłowych.


Kierunek – MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne

Absolwent studiów I stopnia ma wiedzę i umiejętności konieczne do zrozumienia (i praktycznego wykorzystania) zagadnień z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Zna zasady mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem współczesnych systemów komputerowych (CAD). Ma opanowaną umiejętność wykorzystania oprogramowania CAE w zagadnieniach obliczeń konstrukcji inżynierskich. Jest przygotowany do realizacji procesów wytwarzania z użyciem systemów CAM i obrabiarek sterowanych numerycznie. Może podjąć pracę w przedsiębiorstwach przemysłowych zajmujących się szeroko rozumianym projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją maszyn.

Specjalność – komputerowe wspomaganie projektowania i wytwarzania

Absolwent specjalności przygotowany jest do wykorzystania współczesnych systemów i metod informatycznych CAx w praktyce inżynierskiej, w szeroko rozumianej branży mechanicznej. Posiada umiejętności w zakresie wykonywania dokumentacji technicznej, przygotowania technologicznego produktu oraz jego wytwarzania na obrabiarkach sterowanych numerycznie. Dysponuje odpowiednią wiedzą z zakresu projektowania oraz podstawowych obliczeń inżynierskich bazujących na metodzie elementów skończonych. Zna różne techniki projektowania, w tym także technikę inżynierii odwrotnej oraz metody szybkiego wykonywania prototypów. Absolwent specjalności ma szerokie możliwości zatrudnienia, między innymi w zakładach przemysłowych obróbki metali, przetwórstwa tworzyw sztucznych, biurach konstrukcyjnych, firmach projektowych.

Specjalność – konstrukcja i eksploatacja maszyn i pojazdów

Absolwent specjalności ma gruntowną wiedzę z zakresu konstrukcji oraz eksploatacji maszyn i pojazdów. Posiada umiejętności opracowywania dokumentacji technicznej, programowania i użytkowania systemów i programów komputerowych, jak również specjalistycznych pakietów wykorzystywanych w procesach modelowania, projektowania i wytwarzania elementów maszyn. Ma wiedzę z zakresu budowy, obsługi, naprawy i eksploatacji maszyn i pojazdów oraz specjalistycznego oprzyrządowania technologicznego. Absolwent specjalności może podjąć pracę zawodową w zakładach przemysłowych, zakładach produkcji i obsługi maszyn, przedsiębiorstwach usługowych, towarzystwach ubezpieczeniowych, jak też w innych przedsiębiorstwach branży motoryzacyjnej.

Specjalność – technologia maszyn

Absolwent specjalności zdobywa aktualną wiedzę z zakresu różnorodnych technologii stosowanych we współczesnym przemyśle maszynowym. Kształci się w praktycznym wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania inżynierskiego z zakresu komputerowo wspomaganego projektowania (CAD), komputerowo wspomaganego wytwarzania (CAM) oraz komputerowo wspomaganej kontroli jakości (CAQ). Nabyta wiedza wykorzystana może być w projektowaniu nowych wyrobów, opracowaniu procesów technologicznych wytwarzania i montażu, organizacji procesów produkcyjnych.

Studia II stopnia, 1,5-roczne, stacjonarne i niestacjonarne

Absolwent studiów II stopnia ma zaawansowaną wiedzę z zakresu mechaniki, optymalnego projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn z zastosowaniem systemów CAD/CAM/CAE i zintegrowanych systemów wytwórczych. Dysponuje wiedzą z zakresu technologii proekologicznych i systemów zintegrowanego zarządzania środowiskiem, bezpieczeństwem i jakością w procesach wytwórczych. Absolwent jest przygotowany do pracy w jednostkach projektowo-konstrukcyjnych i technologicznych, przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego i przemysłów pokrewnych, instytutach naukowo-badawczych oraz ośrodkach badawczo-rozwojowych, jednostkach zajmujących się doradztwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu mechaniki i budowy maszyn oraz inżynierii wytwarzania.

Specjalność – mechanika i informatyka stosowana

Specjalność ma charakter interdyscyplinarny, łączy współczesną mechanikę z informatyką stosowaną w praktyce przemysłowej. Absolwent specjalności uzyskuje wiedzę z zakresu mechaniki materiałów i konstrukcji, nowoczesnych technologii oraz eksploatacji urządzeń. Nabywa również umiejętności wykorzystania zaawansowanych technik modelowania CAD, programowania obrabiarek sterowanych numerycznie
z użyciem systemów CAM oraz analiz numerycznych z wykorzystaniem metody elementów skończonych w praktyce inżynierskiej.

Specjalność – pojazdy samochodowe

Absolwenci specjalności posiadają gruntowną wiedzę w zakresie: budowy i obsługi pojazdów, badań eksperymentalnych (stanowiskowych i drogowych) oraz diagnostycznych, badań symulacyjnych w dziedzinie inżynierii ruchu pojazdów, dynamiki pojazdów i ich zespołów, zaawansowanego projektowania pojazdów, zastosowania techniki komputerowej w konstrukcji i eksploatacji pojazdów. Zakres i struktura programu studiów jest uniwersalna i przygotowanie do pracy w przedsiębiorstwach produkcji pojazdów i maszyn roboczych oraz ich zespołów, biurach badawczych i projektowych, usługach motoryzacyjnych, administracji państwowej i samorządowej, towarzystwach ubezpieczeniowych i przedsiębiorstwach transportowych.

Specjalność – technika cieplna, chłodnictwo i klimatyzacja

Absolwent tej specjalności ma wiedzę i kompetencje inżynierskie z zakresu energetyki cieplnej, chłodnictwa, klimatyzacji, wentylacji, kriotechniki, energetyki odnawialnej i niekonwencjonalnej. Ponadto dysponuje wiedzą, kompetencjami i umiejętnościami praktycznymi umożliwiającymi ubieganie się o specjalistyczne uprawnienia zawodowe, certyfikaty oraz świadectwa kwalifikacji związane z branżą energetyczną i chłodniczą. Specjaliści tej branży znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń i systemów techniki cieplnej i chłodnictwa, pomp ciepła, wentylacji i klimatyzacji.


Kierunek – EDUKACJA TECHNICZNO – INFORMATYCZNA


Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne

Program studiów na kierunku edukacja techniczno-informatyczna opiera się o trzy filary: techniczny, informatyczny i multimedialny. Absolwent ma podstawową wiedzę z zakresu informatyki użytkowej oraz materiałoznawstwa, budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Umie kierować zespołami wykonującymi zadania zlecone, zakładać małe i średnie przedsiębiorstwa i zarządzać nimi. Absolwent przygotowany jest do administrowania i obsługi systemów informatycznych w przemyśle, administracji gospodarczej, samorządowej i państwowej oraz bankowości.

Specjalność – multimedia w biznesie i edukacji

Absolwent tej specjalności przygotowany jest do wykorzystywania nowoczesnych technik informatycznych i multimedialnych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, instytucjach finansowych i szkolnictwie. W trakcie studiów, poznaje aspekty techniczne społeczne systemów multimedialnych, grafikę komputerową, rendering, animację oraz rzeczywistość wirtualną. Absolwenci posiadają umiejętności techniczne związane z cyfrowym przetwarzaniem sygnałów, obrazów, dźwięku i mowy.

Specjalność – systemy mechatroniczne

Absolwent specjalności jest przygotowany do obsługi nowoczesnych systemów automatyki w zakładach przemysłowych. Nabywa wiedzę z zakresu eksploatacji, projektowania i programowania prostych układów sterowania. Kwalifikacje, jakie posiada absolwent tej specjalności, umożliwiają mu podjęcie pracy w przedsiębiorstwach wykorzystujących systemy mechatroniczne, jak również wszędzie tam, gdzie wymagana jest wiedza z zakresu nowoczesnych technik komputerowych.


Kierunek – INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne

Absolwent ma wiedzę z zakresu konstrukcji medycznych, informatyki medycznej, biomechaniki i inżynierii biomateriałów. Umie korzystać z nowoczesnej aparatury oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych. Jest przygotowany do współpracy z lekarzami w zakresie wspomagania komputerowego w medycynie, integracji, eksploatacji, obsługi i konserwacji aparatury medycznej oraz obsługi systemów diagnostycznych i terapeutycznych. Ma wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania i wytwarzania wyrobów medycznych.

Specjalność – konstrukcje i materiały medyczne

Absolwent tej specjalności ma gruntowną wiedzę inżynierską, zwłaszcza z zakresu konstrukcji medycznych i biomateriałów. Jest przygotowany do projektowania, wytwarzania i eksploatacji narzędzi i urządzeń medycznych, zwłaszcza dla ortopedii, stomatologii i rehabilitacji, z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów medycznych. Posiada umiejętności użytkowania systemów i programów komputerowych w procesach projektowania. Uzyskana wiedza może być wykorzystana do bezpośredniej realizacji zaopatrzenia ortopedycznego, do pracy w dziedzinie doradztwa, sprzedaży lub marketingu na rynku usług medycznych oraz do ubiegania się o specjalistyczne uprawnienia zawodowe
i certyfikaty.

Specjalność – wspomaganie komputerowe w medycynie

Absolwent tej specjalności ma nowoczesną wiedzę z zakresu informatyki, zaawansowanych metod tworzenia oprogramowania, baz danych, systemów operacyjnych i sieci komputerowych, bezpieczeństwa danych oraz modelowania złożonych układów biologicznych. Umiejętności z zakresu przetwarzania sygnałów i obrazów są wsparte na solidnej wiedzy dotyczącej podstaw fizycznych i medycznych ich pozyskiwania. Absolwent jest przygotowany do pracy w zespołach medycznych, potrafi rozwiązywać zagadnienia związane z integracją aparatury z oprogramowaniem, obsługiwać złożone oprogramowanie medyczne i szkolić personel medyczny w jego wykorzystaniu.

Studia II stopnia,  1,5-letnie, stacjonarne

Absolwent ma wiedzę z zakresu nowoczesnych konstrukcji i technologii w medycynie oraz informatyki medycznej. Posiada umiejętności niezbędne do pracy na różnych polach aktywności inżynierskiej, do kreowania postępu technicznego, jak i do realizacji zadań badawczych, czy też rozwojowych. Umie rozwiązywać specjalistyczne problemy w dziedzinie ochrony zdrowia z wykorzystaniem technologii informatycznych. Jest przygotowany do pracy w nowoczesnych zakładach produkujących na rzecz medycyny, jak również do współpracy z lekarzami w zakresie integracji, eksploatacji, obsługi i konserwacji aparatury medycznej. Zdobyta wiedza pozwoli na zatrudnienie przy projektowaniu i wytwarzaniu aparatury medycznej oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych, a także w pracach naukowo-badawczych i rozwojowych związanych z biocybernetyką i inżynierią biomedyczną.

Specjalność: nowoczesne konstrukcje i technologie dla medycyny

Absolwent jest przygotowany teoretycznie i praktycznie do stosowania nowoczesnych technologii w zakładach i ośrodkach związanych z przemysłem medycznym, szczególnie w zakresie ortopedii, stomatologii, utylizacji wyrobów medycznych oraz eksploatacjisprzętu medycznego. Absolwent jest przygotowany do współpracy z lekarzami różnych dziedzin i specjalności, szczególnie ortopedii i stomatologii, stanowiąc swoisty pomost pomiędzy wiedzą medyczną a techniczną.

Specjalność: informatyka w medycynie

Absolwent tej specjalności potrafi rozwiązywać problemy w dziedzinie ochrony zdrowia z wykorzystaniem technologii informatycznych. Posiada umiejętność przygotowywania, realizacji i weryfikacji projektów z dziedziny informatyki medycznej i telemedycyny. Zna aparaturę medyczną, systemy diagnostyczne, implementacje progra-mowo – sprzętowe specjalistycznych urządzeń dla potrzeb medycyny oraz systemy archiwizacji i transmisji sygnałów medycznych. Absolwent ma wiedzę obejmującą systemy kompute-rowego wspomagania diagnostyki medycznej, biocybernetykę, medyczne systemy informacyjne, systemy ekspertowe oraz bioinformatykę.


Kierunek – EKOENERGETYKA

Studia inżynierskie I stopnia, 3,5 letnie, stacjonarne i niestacjonarne

Absolwent studiów ma wiedzę z zakresu nauk ścisłych i technicznych (w tym informatyki), ogólnych zagadnień dotyczących energetyki, mechaniki, elektrotechniki oraz energetyki cieplnej, problemów związanych z ekologicznym wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej, zagadnień zrównoważonego rozwoju kraju.
Ponadto absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, eksploatacją, diagnostyką oraz problematyką bezpieczeństwa i niezawodności urządzeń i systemów energetycznych oraz w zakładach związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii.


Kierunek – MECHATRONIKA

Studia inżynierskie I stopnia, 3,5 letnie, stacjonarne (prowadzone w całości w języku polskim oraz angielskim)

Absolwent ma wiedzę interdyscyplinarną, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia integracji w mechatronice. W trakcie studiów I stopnia zdobywa umiejętności specjalistyczne konieczne do zrozumienia i wykorzystania technik komputerowego wspomagania prac inżynierskich, zastosowania nowoczesnych układów sterowania i regulacji automatycznej, podstaw mechaniki i inżynierii materiałowej w konstrukcjach inżynierskich, w tym w konstrukcjach robotów i pojazdów. Absolwenci są przygotowani do pracy w zespołach interdyscyplinarnych, w szczególności w instytucjach i przedsiębiorstwach, w których jest wymagana wiedza z zakresu mechaniki, automatyki i robotyki, nowoczesnych konstrukcji i materiałów oraz bioinżynierii.


Studia III stopnia – doktoranckie

Studia prowadzone w dyscyplinach: budowa i eksploatacja maszyn, mechanika, biocybernetyka i inżynieria biomedyczna, 4 letnie

Uczestnikami studiów mogą być osoby posiadające tytuł zawodowy magistra inżyniera lub magistra. Poza regularnymi zajęciami dydaktycznymi, doktoranci prowadzą badania w zakresie zadeklarowanej tematyki i w rezultacie mają obowiązek napisać i obronić rozprawę doktorską.
Uczestnicy studiów doktoranckich współpracują z doświadczoną kadrą naukową i mają do dyspozycji wysokiej klasy sprzęt badawczo–pomiarowy. Kadra profesorska i doktorów habilitowanych, w łącznej liczbie 34, gwarantuje solidne przygotowanie doktorantów do pracy naukowej. Nowoczesna aparatura naukowa (mikroskopy, obrabiarki numeryczne, współrzędnościowe maszyny pomiarowe, maszyny do badań wytrzymałościowych, stanowiska cieplno–przepływowe, nowoczesne układy sterowania itp.) umożliwia prowadzenie badań na najwyższym poziomie naukowym.
W czasie czteroletnich studiów doktorant zdobywa zaawansowaną wiedzę dotyczącą metod analitycznych, numerycznych i doświadczalnych stosowanych w mechanice, budowie i eksploatacji maszyn oraz biocybernetyce i inżynierii biomedycznej, prowadzi zajęcia dydaktyczne, badania naukowe, uczestniczy w seminariach i konferencjach naukowych, przygotowuje referaty i artykuły, a także przygotowuje pracę doktorską pod kierunkiem promotora.