Browse By

Propozycje współpracy

Zapraszamy Państwa do współpracy z pracownikami i studentami Wydziału. Wydział Mechaniczny to najstarsza jednostka akademicka Politechniki Białostockiej posiadająca kategorię naukową A. Główne obszary działalności Wydziału, determinujące jego rozwój, to jakość kształcenia i badań naukowych oraz prac rozwojowych, a także współpraca z uznanymi ośrodkami naukowymi oraz przedsiębiorcami (krajowymi i zagranicznymi). Mając w szczególności na uwadze rozwój współpracy z przedsiębiorcami, chciałbym zachęcić do współpracy z naszą jednostką w różnych formach, na przykład w zakresie:

  1. realizacji wspólnych projektów badawczo-rozwojowych i celowych, w tym także tworzenia specjalistycznych laboratoriów na potrzeby współpracy;
  2. upowszechnienia staży przemysłowych pracowników naukowo-dydaktycznych oraz realizowanych na Wydziale staży naukowych dla pracowników przedsiębiorstw;
  3. realizacji płatnych staży studenckich w przedsiębiorstwach (w formie umowy cywilno-prawnej lub umowy o pracę);
  4. organizacji studiów podyplomowych i kursów specjalistycznych na potrzeby przedsiębiorstw;
  5. tworzenia katalogu tematów współpracy w zakresie realizacji prac dyplomowych na potrzeby przedsiębiorstw (przy założeniu, że promotor jest z Wydziału Mechanicznego, a konsultant z przedsiębiorstwa).

Mając na uwadze to, iż powyższa propozycja nie jest katalogiem zamkniętym, zapraszam do wypełnienia załączonego formularza w obszarze zainteresowania współpracy oraz wskazania ewentualnych innych jej form.

Liczę na Państwa zainteresowanie współpracą z Wydziałem Mechanicznym Politechniki Białostockiej. Jednocześnie zapraszam do zapoznania się pracowników Państwa firmy z ofertą studiów podyplomowych, a także kierunkami naukowymi oraz badawczo-rozwojowymi realizowanymi na naszym wydziale i bazą laboratoryjną, która została opisana w załączonym informatorze.

Formularz współpracy