Browse By

Jakość kształcenia

Zgodnie z Zarządzeniem nr 32 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 29 marca 2012 roku celem funkcjonowania wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Politechnice Białostockiej jest doskonalenie systemu kształcenia studentów w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji, aby umożliwić im harmonijne wejście w życie społeczne i zawodowe, zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy, a jednocześnie by kształtować ten rynek i społeczeństwo poprzez wykorzystanie wiedzy oraz zdolności oceny i weryfikacji rzeczywistości.

Podnoszenie jakości kształcenia jest procesem ciągłym. Obejmuje on cały proces kształcenia i dotyczy wszystkich aspektów mających wpływ na jego właściwą realizację.

Struktura organizacyjna Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

schemat_JK_1

W podstawowych jednostkach organizacyjnych Uczelni za jakość kształcenia odpowiadają dziekani. W ramach Wydziału funkcjonuje wydziałowa komisja ds. jakości kształcenia, w której składzie znajduje się prodziekan ds. kształcenia.

Do zakresu działania wydziałowej komisji ds. jakości kształcenia należy:

  • opiniowanie nowo projektowanych programów kształcenia;
  • opiniowanie zmian w monitorowanych programach kształcenia (monitoring cykliczny);
  • opiniowanie merytoryczne obsady kadrowej poszczególnych kierunków studiów;
  • przedkładanie opinii i wniosków na podstawie analizy:

– opinii pracodawców (z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych), np. uzyskanych na podstawie ankiet;

– opinii absolwentów o przydatności nabytych, jak i brakujących elementów z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w danym programie kształcenia, uzyskanych na podstawie ankiet po 6 miesiącach oraz 3 i 5 latach od ukończenia studiów;

  • analiza ankiet studenckich dotyczących oceny działalności dydaktycznej nauczycieli akademickich realizujących zajęcia w danym semestrze oraz oceny prowadzonych przedmiotów;
  • ocena i okresowe przeglądy metodyki warunków i sposobów zaliczania przedmiotów oraz weryfikacji osiągania założonych efektów kształcenia;
  • ocena i okresowe przeglądy programów kształcenia pod kątem całkowitego nakładu pracy studenta, biorąc pod uwagę opracowane dane z ankiet studenckich dla poszczególnych przedmiotów z podziałem na formy;
  • okresowe przeglądy i ocena prac dyplomowych pod kątem spełnienia wymagań metodycznych i merytorycznych oraz poszanowania praw autorskich;
  • inicjowanie działań promowania „dobrej dydaktyki” oraz działań naprawczych w przypadku niespełniania wewnętrznych standardów jakości;
  • sporządzanie raportów wynikowych z działalności Komisji oraz przedstawianie ich dziekanowi i Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia.