Browse By

Zaawansowane systemy CAx

Kierownik studiów: dr inż. Jarosław Szusta
Kontakt: tel. 571-443-037, e-mail: j.szusta@pb.edu.pl


 

Informacje ogólne

Oferta studiów podyplomowych Zaawansowane systemy CAx adresowana jest głównie do absolwentów wyższych uczelni kierunków Mechanika i Budowa Maszyn, którzy stanowią, bądź chcą stanowić kadrę inżynieryjno-techniczną przedsiębiorstw branży mechanicznej lub chcą podwyższyć swoje kwalifikacje i poszerzyć wiedzę z zakresu systemów CAx.

Studia podyplomowe Zaawansowane systemy CAx mogą być również podjęte przez absolwentów studiów I lub II stopnia na kierunkach pokrewnych, w celu poszerzenia ich wiedzy i umiejętności zawodowych. Plan studiów podstawowy nacisk kładzie na praktyczne zapoznanie słuchaczy ze współczesnymi systemami CAD/CAM/CAE.

Studia te mają na celu przygotowanie pracowników do samodzielnego opracowywania projektów z branży mechanicznej. Prowadzone przedmioty mają na celu prezentację technik i metod związanych z: projektowaniem, doborem materiałów na konstrukcje, obliczeniami inżynierskimi weryfikującymi przyjmowane założenia, badaniami sprawdzającymi opracowywane konstrukcje oraz technikami umożliwiającymi wytwarzanie i kontrolę wymiarową opracowywanych prototypów.

Studia podyplomowe przygotowują absolwenta do podjęcia pracy na specjalistycznych stanowiskach w szeroko rozumianej branży mechanicznej.

Sylwetka absolwenta

Studia podyplomowe na specjalności Zaawansowane systemy CAx skierowane są przede wszystkim do absolwentów Politechniki Białostockiej, którzy ukończyli jednolite studia magisterskie lub studia II stopnia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. Zakres studiów został opracowany w ten sposób, aby ich uczestnik mógł rozszerzyć kwalifikacje zawodowe o wiadomości z przedmiotów, których nie zaliczał w trakcie swoich studiów na Wydziale Mechanicznym PB, a które są przydatne podczas pracy inżynierskiej związanej z przygotowywaniem projektów koncepcyjnych, szczegółowych i realizacyjnych w branży mechanicznej.

Uczestnikami studiów podyplomowych mogą być również absolwenci studiów I stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka, Inżynieria Biomedyczna, Technika Rolnicza i Leśna, Edukacja Techniczno Informatyczna lub II stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka, Inżynieria Biomedyczna, a także na kierunkach pokrewnych, w celu poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności zawodowych.

Absolwent studiów podyplomowych będzie potrafił wykorzystywać nowoczesna narzędzia i techniki komputerowego wspomagania prac:

  • projektowych CAD (modelowania geometrycznego 2D i 3D),
  • związanych z procesem wytwarzania wyrobów CAM (generowanie procedur technologicznych na różnego typu obrabiarki sterowane numerycznie),
  • związanych z analizowaniem różnego rodzaju zagadnień powiązanych z oceną bezpieczeństwa elementów maszyn i konstrukcji CAE (obliczenia inżynierskie wspomagane komputerowo wykorzystujące metody elementów skończonych MES).

Studia przygotowują absolwenta do podjęcia pracy na specjalistycznych stanowiskach w szeroko rozumianej branży mechanicznej. Nabyte przez słuchaczy umiejętności powinny przyczynić się do awansu zawodowego oraz wprowadzania przez nich nowych technik projektowych i technologicznych w firmach ich zatrudniających.

Absolwent studiów podyplomowych o specjalności Zaawansowane systemy CAx jest wykształcony w zakresie:

  • bryłowego modelowania geometrycznego jedno i wieloobiektowego;
  • projektowania konceptualnego, szczegółowego i realizacyjnego;
  • projektowania współbieżnego i sekwencyjnego;
  • projektowania rutynowego, innowacyjnego i kreatywnego;
  • programowania obrabiarek sterowanych numerycznie z użyciem systemów CAM;
  • stosowanych obliczeń inżynierskich oceniających stan wytężenia konstrukcji i sprawdzających stopień ich bezpieczeństwa;
  • doboru materiałów na konstrukcje inżynierskie.

Absolwenci specjalności Zaawansowane systemy CAx mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w biurach konstrukcyjnych, technologicznych, w działach badawczo rozwojowych zakładów branży mechanicznej.

Plan studiów

E – egzamin
ZO – zaliczenie z oceną

Koszt studiów podyplomowych

Wpisowe – 100 zł
Opłata za studia – 2200 zł
Limit przyjęć: min. 12 osób, max. 24 osoby.
W przypadku przekroczenia limitu miejsc o przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Konto bankowe

Opłaty należy wnosić na konto bankowe:  Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45 A, 15-351 Białystok,
Bank PeKaO S.A.  nr konta: 56 1240 1154 1111 0000 2148 7718  , z dopiskiem: Studia Podyplomowe CAx

Zasady i tryb przyjmowania kandydatów na studia podyplomowe

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Warunkiem przyjęcia jest dostarczenie:

a) podania o przyjęcie na studia wraz z ankietą osobową,
b) kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzona za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika PB lub notariusza,
c) kserokopii dowodu osobistego,
d) dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty wpisowej.

Sekretariat studiów:

Wojciech Puchalski
Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej,
15-351 Białystok ul. Wiejska 45C, pok. 104
poniedziałek – piątek, godz. 7.30-15.30

tel. +48 85 746 92 09
e-mail: w.puchalski@pb.edu.pl

Dokumenty do pobrania