Wydział Mechaniczny PB

Finanse i stypendia

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Politechniki Białostockiej mogą korzystać z różnych form pomocy materialnej:

bankntoty polskie

 • stypendium rektora dla najlepszych studentów (studenci studiów pierwszego stopnia po pierwszym roku studiów),
 • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia,
 • stypendium socjalne,
 • zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenta lub obiekcie innym niż dom studenta (wyłącznie dla studentów studiów stacjonarnych),
 • stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnością,
 • zapomogi.

Poznaj szczegółową ofertę
 


Informacje i formularze dotyczące pomocy materialnej dla studentów:

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 października do dnia 25 października 2020 r. rektorzy uczelni mogą składać wnioski o przyznanie stypendium dla studentów za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Warunki ubiegania się o stypendium, tryb ich przyznawania, rodzaje znaczących osiągnięć, etc. regulują przepisy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. poz. 658 i 2297).

W roku akademickim 2020/2021 wnioski będą składane za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania (system OSF).

W związku z powyższym, procedura organizacyjna składania wniosków w Politechnice Białostockiej przedstawia się następująco:

 1. Student przedkłada Dziekanowi Wydziału swoją kandydaturę do przyznania stypendium poprzez dostarczenie do dziekanatu następujących dokumentów:
 • wniosek o przyznanie stypendium w wersji papierowej i elektronicznej (pdf) – student wypełnia część B oraz odpowiedni punkt części C wniosku (wzór wniosku),
 • dokumenty potwierdzające uzyskanie w okresie studiów znaczących osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych w wersji papierowej i elektronicznej (pdf).
 • Termin: do 12 października 2020 r.
 1. Dziekan Wydziału, za pośrednictwem Działu Spraw Studenckich i Dydaktyki, przekazuje Rektorowi Politechniki Białostockiej dokumenty, o których mowa w pkt. 1 wraz z pisemną opinią na temat kandydatury studenta.
 • Termin: do 16 października 2020 r.
 1. Rektor Politechniki Białostockiej składa wnioski o stypendium za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania (system OSF).
 • Termin: do 25 października 2020 r.
 1. W przypadku otrzymania stypendium student podpisuje oświadczenie o spełnieniu na dzień przyznania stypendium, warunków określonych w art. 93 ust. 1-3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 2. Wnioski studenci składają w pok. 125 Wydział Mechaniczny w godzinach pracy Dziekanatu.

Szczegółowe informacje na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2020/2021 znajdują się na stronie internetowej MNiSW pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20202021

Załącznik:

 1. Wzór wniosku o przyznanie stypendium.

Od roku akademickiego 2020/2021 studenci i doktoranci składają wnioski stypendialne za pośrednictwem systemu USOSweb. 

Za pośrednictwem systemu można ubiegać się o przyznanie:

– stypendium socjalnego,

– stypendium dla osób niepełnosprawnych;

– stypendium rektora;

– zapomogi.

W systemie USOSweb w zakładce AKTUALNOŚCI zamieszczone są szczegółowe instrukcje, z którymi należy się zapoznać przed rozpoczęciem wypełniania wniosku.

W celu złożenia wniosku należy zalogować się do systemu USOSweb.

Po wypełnieniu wniosek należy:

 1. zarejestrować,
 2. wydrukować,
 3. podpisać,
 4. dostarczyć wraz z kompletem wymaganych dokumentów do dziekanatu/sekretariatu.

Do wniosku należy dołączyć ORYGINAŁY wgranych do systemu zaświadczeń i oświadczeń.

UWAGA!

Samo zarejestrowanie wniosku w USOSweb nie wszczyna postępowania w sprawie przyznania świadczenia. Jest to wyłącznie czynność techniczna  i nie stanowi złożenia wniosku. Pracownik dziekanatu/sekretariatu weryfikuje złożony wniosek w wersji papierowej.

Student/doktorant może zostać wezwany do uzupełnienia braków, jeżeli stwierdzi się, że dokumentacja jest niekompletna, w systemie USOSweb wniosek zostanie „cofnięty do poprawy” lub „cofnięty do uzupełnienia”. Status kompletnego, poprawnie złożonego w wersji papierowej wniosku zostanie zmieniony w systemie USOSweb na „Gotowy do rozpatrzenia”. Po zmianie statusu, student/doktorant otrzyma wiadomość e-mail.

O ostatecznym rozstrzygnięciu wniosku student /doktorant poinformowany zostanie w decyzji administracyjnej wydanej w formie papierowej.

 

W związku z zagrożeniem COVID-19:

1. W roku akademickim 2020/2021 obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.) z powodu przeciwdziałania COVID-19, stanowi utratę dochodu w rozumieniu tej ustawy i jest uwzględniane przy ustalaniu sytuacji materialnej studenta. Utratę dochodu należy potwierdzić poprzez dołączenie do wniosku o stypendium socjalne:

 • dokumentu potwierdzającego obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z powodu przeciwdziałania COVID-19 oraz wysokość obniżonego wynagrodzenia netto za poszczególne miesiące,
 • dokumentu potwierdzającego obniżenie dochodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej z powodu COVID-19 oraz wysokość dochodów netto w okresie ich obniżonego osiągania za poszczególne miesiące.

2. W roku akademickim 2020/2021 przy przyznawaniu stypendium dla osób niepełnosprawnych, z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2020 r. poz. 426,  z późn. zm.), których ważność:

 • upłynęła w terminie od 9 grudnia 2019 roku do 7 marca 2020, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia,
 • upłynęła po 8 marca 2020 roku,

zachowują ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i stanowią podstawę do przyznania stypendium.

3. Dopuszcza się, aby przy przyznawaniu stypendium rektora na rok akademicki 2020/2021 uwzględniono osiągnięcia sportowe uzyskane podczas zawodów sportowych przeniesionych ze względu na stan epidemii na miesiąc październik 2020 roku.

Student/doktorant powinien zapoznać się z Regulaminem świadczeń dla studentów i doktorantów Politechniki Białostockiej.

 

Informujemy, że na podstawie Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2020 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2019 r. wyniósł w 2018 r. 3244 zł. 

W roku akademickim 2020/2021 wysokość dochodu na jedną osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej wynosi 1043,90 zł.

Kwota do uznania samodzielności finansowej studenta, o której mowa w § 4 ust.7 pkt 5 Regulaminu …” wynosi 930,35 zł.

Termin składania wniosków o pomoc materialną oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów: 26.10.2020 r.

Zarządzenia i regulaminy

REGULAMIN ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW. Tekst jednolity (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 254 KB)
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ STUDENTA (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 339 KB)

Zarządzenie Rektora nr 1006 w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Politechniki Białostockiej z 27.09.2019 (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 4 MB)
Zarządzenie Rektora nr 1186 w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora Politechniki Białostockiej w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu… (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 6 MB)

Instrukcje

Instrukcja dla studenta_Wniosek o stypendium socjalne (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 1 MB)
Instrukcja dla studenta_Wniosek o stypendium rektora dla studentów (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 1 MB)
Instrukcja dla studenta_Wniosek o zapomogę (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 1 MB)
Instrukcja dla studenta_Wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 1 MB)
Instrukcja dla studenta_Wniosek o stypendium rektora dla doktorantów (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 1 MB)
Instrukcja dla studenta_Oświadczenie o dochodach (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 2 MB)

Wzory dokumentów

Wzór_Oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym (DOC, 61 KB)
Wzór_Oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej (DOC, 28 KB)
Wzór_Zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłaconego podatku dochodowego (DOCX, 18 KB)
Wzór_Zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego o dochodzie opodatkowanym_nieopodatkowanym (DOC, 40 KB)
Oświadczenie o zamieszkaniu w domu studenta_stancji (DOC, 32 KB)
Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa z rodzicami, opiekunami prawnymi lub faktycznymi (DOCX, 20 KB)

 

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.