Wydział Mechaniczny PB

Projekty badawcze

Liczba projektów badawczych jest pochodną zaangażowania pracowników jednostek wydziału w realizacji rozwoju naukowego. Należy podkreślić, że finansowanie tematów prac własnych w Politechnice Białostockiej uzyskuje się w drodze konkursu projektów, ogłaszanego corocznie przez prorektora do spraw nauki.

Pracownicy Wydziału Mechanicznego biorą także aktywny udział w realizacji prac umownych.

Wymiernym efektem realizacji projektów badawczych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prac statutowych, prac własnych i umownych są publikacje, wynalazki, patenty i wzory użytkowe. Osiągnięcia naukowe pracowników Wydziału Mechanicznego są systematycznie prezentowane na łamach pism naukowych oraz na konferencjach i sympozjach (krajowych i zagranicznych).

L.p. Rodzaj badań (nazwa tematu badawczego) Kierownik tematu Katedra, zakład
1. Stabilność intensyfikowanego przez mikromembranę wrzenia w minikanale prof. dr hab. inż. Romuald Mosdorf Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej
2. Nieliniowe modele matematyczne i badania doświadczalne nagrzewania tarciowego kolejowego układu hamulcowego dr hab. inż. Michał Kuciej Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej
3. Rozwiązanie problemu wyznaczania temperatury w kontakcie ślizgowym dr hab. inż. Oleksii Nosko Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej
4. Badania wymiany ciepła i oporów przepływu w upakowanym złożu warzyw i owoców dr inż. Adam Łapiński Katedra Budowy Maszyn i Techniki Cieplnej
5. Wpływ modyfikacji warstwy powierzchniowej biomateriałów metalicznych na właściwości eksploatacyjne dr inż. Magdalena Łępicka Katedra Inżynierii Materiałowej i Produkcji
6. Eksperymentalne badania procesu dynamicznej stabilizacji wahadła z zastosowaniem sterowania w pętli sprzężenia zwrotnego dr inż. Maciej Ciężkowski Katedra Automatyki i Robotyki
7. Badanie zależności optymalnych parametrów kształtu palców chwytaków od parametrów i ograniczeń narzuconych przez zadanie chwytania dr inż. Adam Wolniakowski Katedra Automatyki i Robotyki
8. Ciągliwe pękanie elementów z karbami w złożonym stanie obciążeń nieproporcjonalnych dr inż. Łukasz Derpeński Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej
9. Badania wymiany ciepła w inżektorze dwufazowym dr inż. Kamil Śmierciew Katedra Budowy Maszyn i Techniki Cieplnej
10. Nowa koncepcja modułowego bezzałogowego statku powietrznego dr inż. Leszek Ambroziak Katedra Automatyki i Robotyki
11. Badania kumulacji uszkodzeń zmęczeniowych w warunkach obciążeń niskocyklowych w tym w podwyższonej temperaturze dr inż. Jarosław Szusta Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej
12. Numeryczne modelowanie procesu zniszczenia metali porowatych na podstawie obrazów mikrotomograficznych dr inż. Michał Doroszko Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej
13. Analizy biomechaniczne systemu implantacyjnego do bezpośredniego połączenia protezy z kością mgr inż. Piotr Prochor Zakład Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej
14. Wpływ ko-domieszkowania lantanowcami szkieł bizmutowo-germanowych na ich właściwości luminescencyjne w zakresie 2 – 3 um mgr inż. Tomasz Ragiń Katedra Inżynierii Materiałowej i Produkcji
15. Modelowanie numeryczne nagrzewania tarciowego w układzie hamulcowym z uwzględnieniem wzajemnej zależności prędkości, temperatury i czułości termicznej materiałów dr inż. Piotr Grześ Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej
16. Badania tarcia i zużycia stopów implantacyjnych i ceramiki korundowej w warunkach frettingu mgr inż. Marcin Klekotka Katedra Inżynierii Materiałowej i Produkcji
17. Analiza niestabilności wrzenia w równoległych minikanałach dr inż. Hubert Grzybowski Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej
18. Zagadnienia cieplne tarcia dla układów warstwa-podłoże z uwzględnieniem termoczułości materiałów dr inż. Ewa Och Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej
19. Diagnozowanie wycieków z rurociągów i sieci wodociągowych, z uwzględnieniem zagadnień regulacji parametrów procesowych dr P. Ostapkowicz Katedra Automatyki i Robotyki
20. Analiza naprężeń wywołanych naciskami kontaktowymi w jednorodnym ośrodku z pokryciem gradientowym dr A. Bajkowski Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej
21. Analityczno-numeryczne modelowanie procesów deformacji i pękania ciał z karbami dr hab. A. Kazberuk Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej
22. Własności h-różnicowych układów sterowania niecałkowitego rzędu dr hab. E. Pawłuszewicz Katedra Automatyki i Robotyki
23. Mikromechaniczne modelowanie zniszczenia polimerowych kompozytów włóknistych dr M. Romanowicz Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej
24. Dynamika oddziaływania pęcherzy gazowych w procesie niestacjonarnego formowania się u wylotu dysz zanurzonych w cieczy newtonowskiej mgr T. Wyszkowski Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej
25. Identyfikacja struktur przepływu dwufazowego w minikanale z zastosowaniem metod nieliniowej analizy danych dr hab. R. Mosdorf Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej
26. Wybrane problemy termomechaniki materiałów o właściwościach zależnych od temperatury dr D. Perkowski Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej
27. Badanie dynamiki zalewania dyszy cieczą podczas formowania się kolumny pęcherzy mgr P. Dzienis Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej
28. Modelowanie sprężysto-plastycznych zagadnień kumulacji uszkodzeń i pękania elementów konstrukcyjnych w złożonym stanie obciążenia prof. A. Seweryn Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej
29. Badania tarcia i zużycia materiałów na złącza stomatologicznych protez ruchomych prof. J. Dąbrowski Katedra Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
30. Badania układu roboczego granulatora do materiałów pochodzenia roślinnego prof. R. Hejft Zakład Techniki Rolno-Spożywczej
31. Modelowanie i ewaluacja eksperymentalna procesów cieplno-przepływowych zachodzących w komorze przechowalniczej warzyw i owoców dr M. Kołodziejczyk Zakład Techniki Cieplnej i Chłodnictwa
32. Analityczne i numeryczne modelowanie procesu nieustalonej generacji ciepła w elementach tarciowych układów hamulcowych prof. O. Jewtuszenko Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej
L.p. Rodzaj badań (nazwa tematu badawczego) Kierownik tematu Katedra, zakład
1. Sieciocentryczny system wsparcia rozpoznania i dowodzenia sytuacjami kryzysowymi na terenach zurbanizowanych z autonomicznymi bezzałogowymi aparatami latającymi prof. Z. Gosiewski Katedra Automatyki i Robotyki
2. Autonomiczny, zintegrowany system rozpoznania wykorzystujący autonomiczne platformy latające klasy mikro prof. Z. Gosiewski Katedra Automatyki i Robotyki
3. Badania tarcia i zużycia w zespoleniach kości prof. J. Dąbrowski Katedra Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
L.p. Rodzaj badań (nazwa tematu badawczego) Kierownik tematu Katedra, zakład
1. Kompleksowe rozwiązania technologii chłodniczej składowania warzyw prof. D. Butrymowicz Zakład Techniki Cieplnej i Chłodnictwa
L.p. Rodzaj badań (nazwa tematu badawczego) Kierownik tematu Katedra, zakład
1. Analityczne metody obliczeń pól temperatury i naprężeń termicznych w elementach ciernych układów hamulcowych dr hab. M. Kuciej Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej
L.p. Rodzaj badań (nazwa tematu badawczego) Kierownik tematu Katedra, zakład
1. Autonomiczna współpraca robota kołowego z robotem latającym inż. Michał Grześ Katedra Automatyki i Robotyki
L.p. Rodzaj badań (nazwa tematu badawczego) Kierownik tematu Katedra, zakład
1. Opracowanie modelu kumulacji uszkodzeń w materiałach porowatych przeznaczonych na implanty w różnych warunkach obciążeń zmęczeniowych mgr A. Falkowska Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej
2. Badanie właściwości regulacyjnych turbinowego silnika odrzutowego mgr K. Golak Zakład Technologii Maszyn i Materiałów
3. Opracowanie eksploatacyjnej metody diagnozowania z uwzględnieniem progów weryfikowanych za pomocą wskaźników kowariancji i koherencji dr R. Grądzki Katedra Automatyki i Robotyki
4. Badanie niestabilności przepływu dwufazowego w pojedynczym minikanale mgr H. Grzybowski Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej
5. Uruchomienie oraz badania w locie układu stabilizacji śmigłowca sześciowirnikowego mgr D. Ołdziej Katedra Automatyki i Robotyki
6. Analiza oraz implementacja układów sterowania konstrukcji wspomagania kończyny dolnej człowieka mgr M. Ostaszewski Katedra Automatyki i Robotyki
7. Badania symulacyjne algorytmów lotu w fazie autonomicznego startu i lądowania bezpilotowych statków latających mgr M. Słowik Katedra Automatyki i Robotyki
8. Badanie zużycia matryc, w procesie zagęszczania ośrodków sypkich dr W. Tarasiuk Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej
9. Badania doświadczalne efektywności wysokotemperaturowych regeneratorów z nieruchomym wypełnieniem ceramicznym mgr G. Wołkowycki Zakład Techniki Cieplnej i Chłodnictwa
10. Analiza trajektorii (3D) ruchu pęcherzy gazu z wykorzystaniem filmów wykonanych kamerą do szybkiego fotografowania mgr J. Augustyniak Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej
11. Analiza numeryczna parametrów powietrza w przechowalni warzyw i owoców mgr A. Bohojło-Wiśniewska Zakład Techniki Cieplnej i Chłodnictwa
12. Telemedycyna i telemetria w badaniach aktywności skurczowej macicy mgr E. Brzozowska Katedra Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
13. Własności układów sterowania na skalach czasowych mgr M. Ciulkin Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej
14. Nowe materiały implantacyjne na bazie proszków magnezu dr P. Deptuła Katedra Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
15. Badania sił tarcia w stałych aparatach ortodontycznych mgr K. Fiedorczuk Katedra Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
16. Zastosowanie transformacji Oustaloupa do badania własności regulatorów niecałkowitego rzędu mgr M. Gertner Katedra Automatyki i Robotyki
17. Analiza pola temperaturowego i zużycia termomechanicznego nakładki i tarczy hamulcowej na podstawie rozwiązania numerycznego z wykorzystaniem MES układu równań cieplnej dynamiki tarcia dr P. Grześ Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej
18. Charakterystyki fizykochemiczne i tribologiczne wybranych polimerów bioresorbowalnych mgr W. Karalus Katedra Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
19. Wspomaganie zrostu śródstawowych, wieloodłamowych złamań kości ramiennej – analiza biomechaniczna mgr A. Kruszewski Katedra Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
20. Badania wpływu azotowania powierzchni stali chirurgicznej na właściwości biofunkcjonalne mgr M. Łępicka doktorantka; Katedra Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
21. Badania właściwości mechanicznych, tribologicznych i korozyjnych trzpieni endoprotez stawu biodrowego mgr Ż. Mierzejewska Katedra Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
22. Realizacja autopilota samolotu na potrzeby komputerowego symulatora lotu mgr S. Romaniuk Katedra Automatyki i Robotyki
23. Wpływ obciążeń mechanicznych na dynamikę ciała dzieci mgr J. Szymul Katedra Automatyki i Robotyki
24. Badanie wpływu wybranych materiałów stomatologicznych na zużycie szkliwa zębów człowieka mgr S. Wojda Katedra Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
25. Badanie wpływu czasu eksploatacji na właściwości tribologiczne podzespołów układu hamulcowego dr A. Borawski Katedra Budowy i Eksploatacji Maszyn
26. System zdalnego monitorowania stanu zdrowia pacjenta mgr D. Jasińska Katedra Automatyki i Robotyki
27. Badania tarcia i zużycia frettingowego biomateriałów metalicznych i ceramicznych mgr M. Klekotka Katedra Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
28. Badania nad poprawą efektywności strumienicowych układów chłodniczych napędzanych ciepłem niskotemperaturowym mgr A. Łapiński Zakład Techniki Cieplnej i Chłodnictwa
29. Analiza obciążeń działających w układzie szkieletowo-mięśniowym z wykorzystaniem badań modelowych mgr J. Ogrodnik Katedra Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
30. Eksploracja wiedzy z niepełnych medycznych baz danych mgr A. Romaniuk Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej
31. Opracowanie algorytmu obliczeniowego dla materiałów o funkcjonalnej gradacji właściwości dla stacjonarnych zagadnień przewodnictwa cieplnego dr D. Perkowski Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej
32. Modelowanie właściwości wytrzymałościowych porowatej stali 316L z wykorzystaniem metody elementów skończonych mgr M. Doroszko Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej
33. Analiza wyników badań kardiotokograficznych w celu zapobiegania porodom przedwczesnym mgr A. Kurek Katedra Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
34. Dynamika wymiany masy i ciepła podczas wrzenia w mini kanałach o różnych kształtach mgr W. Mencel Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej
35. Badania symulacyjne algorytmów sterowania lotem grupowym bezzałogowych aparatów latających mgr L. Ambroziak Katedra Automatyki i Robotyki
36. Testy poligonowe stereowizyjnego systemu jednoczesnej obserwacji i mapowania obszaru mgr J. Cieśluk Katedra Automatyki i Robotyki
37. Ocena wpływu prędkości skrawania, posuwu roboczego oraz średnicy narzędzia wykończeniowego na jakość struktury geometrycznej powierzchni swobodnej mgr Ł. Czerech Zakład Inżynierii Produkcji
38. Wpływ zmian głębokości zalania dyszy cieczą na proces formowania się kolumny pęcherzy gazowych w cieczy mgr P. Dzienis Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej
39. Optymalizacja digitalizacji powierzchni swobodnej mgr G. Golba Zakład Inżynierii Produkcji
40. Szybkodziałający napęd liniowy jako wyrzutnia bezzałogowych aparatów latających dr M. Kondratiuk Katedra Automatyki i Robotyki
41. Określenie udziału tarcia tocznego i tarcia ślizgowego w sumarycznym momencie oporów ruchu w łożyskowaniu igiełkowym mgr R. Korbut Katedra Budowy i Eksploatacji Maszyn
42. Rozpoznawanie położenia i orientacji obiektów w systemie wizyjnym mgr P. Kozioł Katedra Automatyki i Robotyki
43. Analiza i porównanie metod rozpoznawania i chwytania nieznanych obiektów mgr K. Kukliński Katedra Automatyki i Robotyki
44. Badania dynamiczne ogumienia pojazdów rolniczych mgr K. Kulikowski Katedra Budowy i Eksploatacji Maszyn
45. Analiza numeryczna i doświadczalna wpływu tarcia i geometrii matrycy na proces zgrzewania strug plastycznych i poprawę właściwości mechanicznych produktu końcowego w procesach wyciskania metali nieżelaznych mgr J. Kuprianowicz Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej
46. Analiza systemów wizyjnych służących do sterowania robotami mobilnymi mgr A. Wolniakowski Katedra Automatyki i Robotyki
47. Rozwiązanie problemu odwrotnego przy wyznaczaniu dyfuzyjności cieplnej materiałów metodą aktywnej termografii podczerwieni mgr K. Kochanowski Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej
48. Zagadnienia termosprężystości materiałów o właściwościach zależnych od temperatury dr D. Perkowski Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej
49. Numeryczne modelowanie właściwości mechanicznych spieków porowatych stali 316L z wykorzystaniem mikrotomografii komputerowej mgr M. Doroszko Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej
50. Badanie zjawiska oddychania poprzecznego pęknięcia wirującego wału mgr B. Bartoszewicz Katedra Automatyki i Robotyki
51. Badanie synchronizacji i podobieństwa sygnałów reprezentujących aktywność bioelektryczną myometrium rejestrowaną jednocześnie w topograficznie różnych regionach macicy mgr E. Brzozowska Zakład Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej
52. Próbkowanie niejednorodne w systemach czasu rzeczywistego mgr J. Jańczak Katedra Automatyki i Robotyki
53. Zastosowanie technik generatywnych do otrzymywania implantów porowatych mgr A. Dubicki Zakład Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej
54. Przetwarzanie sygnałów elektroencefalograficznych u dzieci autystycznych mgr P. Godlewski Zakład Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej
55. Badanie pozytywnych i negatywnych zjawisk zmiany zdatności obiektu technicznego z wykorzystaniem parametrów sprzężonych równań stanu dr R. Grądzki Katedra Automatyki i Robotyki
56. Badania degradowalnych polimerowych materiałów kompozytowych mgr W. Karalus Katedra Inżynierii Materiałowej i Produkcji
57. Eksploracja wiedzy z niepełnych medycznych systemów informacyjnych mgr A. Kasperczuk Zakład Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej
58. Eksperymentalna charakterystyka właściwości mechanicznych i tribologicznych powłok przeciwzużyciowych stosowanych na biomateriałach metalicznych mgr M. Łępicka Katedra Inżynierii Materiałowej i Produkcji
59. Ocena struktury i właściwości materiałów na implanty otrzymywanych technologią selektywnego topienia i spiekania laserowego mgr Ż. Mierzejewska Zakład Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej
60. Badania turbulentnego śladu spływowego turbiny wiatrowej o pionowej osi obrotu mgr J. Pilisiewicz Katedra Budowy i Eksploatacji Maszyn
61. Biomechaniczne i konstrukcyjne uwarunkowania protezowania zwierząt mgr P. Prochor Zakład Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej
62. Ocena możliwości zastosowania metod mechanicznej syntezy w celu otrzymania nowej generacji bezniklowej stali austenitycznej mgr E. Romańczuk Katedra Inżynierii Materiałowej i Produkcji
63. Model matematyczny spersonalizowanej diagnostyki reumatoidalnego zapalenia stawów uwzględniającego wskaźniki immunologiczne, biochemiczne i psychofizyczne organizmu człowieku mgr A. Wasilewska Katedra Automatyki i Robotyki
64. Model numeryczny nagrzewania tarciowego pary ciernej koło kolejowe – wstawka hamulca klockowego i jego weryfikacja poprzez badania doświadczalne mgr P. Wasilewski Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej
65. Analiza warstwy wierzchniej szkliwa poddanej tarciu mgr S. Wojda Katedra Inżynierii Materiałowej i Produkcji
66. Opracowanie i badanie algorytmów rozpoznawania otoczenia i współpracy autonomicznych robotów mobilnych dr L. Ambroziak Katedra Automatyki i Robotyki
67. Nieliniowa analiza trójwymiarowych ścieżek pęcherzy gazowych generowanych w cieczy mgr J. Augustyniak Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej
68. Analiza tekstury obrazów medycznych mgr E. Bębas Zakład Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej
69. Badanie wpływu wybranych parametrów pracy na właściwości tribologiczne elementów roboczych układu hamulcowego dr A. Borawski Katedra Budowy i Eksploatacji Maszyn
70. Badanie możliwości podwyższenia dokładności wymiarowo-kształtowej obiektów wytwarzanych za pomocą wycinarki strugo-wodnej sterowanej numerycznie mgr P. Dzienis Katedra Inżynierii Materiałowej i Produkcji
71. Eksploracja wiedzy z medycznej bazy danych mgr K. Ignatiuk Zakład Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej
72. Modernizacja wyrzutni elektromagnetycznej dla bezzałogowych statków powietrznych klasy mikro dr M. Kondratiuk Katedra Automatyki i Robotyki
73. Badania nad wymianą ciepła oraz oporami przepływu przez złoże warzyw z uwzględnieniem intensywności turbulencji mgr A. Łapiński Zakład Techniki Cieplnej i Chłodnictwa
74. Opracowanie multifunkcjonalnego preparatu sztucznej śliny mgr D. Łysik Katedra Inżynierii Materiałowej i Produkcji
75. Badania technologiczne procesu wtrysku polilaktydu (PLA) oraz otrzymywania kompozytów na bazie PLA mgr G. Markiewicz Katedra Inżynierii Materiałowej i Produkcji
76. Badania nad wpływem temperatury na właściwości materiałów ciernych używanych na okładziny hamulcowe dr O. Nosko Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej
77. Metodyka modelowania układu szkieletowo-mięśniowego u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym mgr J. Ogrodnik Zakład Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej
78. Produkcja chłodu z niskotemperaturowych źródeł ciepła z zastosowaniem inżektorowych układów chłodniczych mgr A. Pawluczuk Zakład Techniki Cieplnej i Chłodnictwa
79. Badania właściwości kompozytów polimerowych wykorzystywanych w przyrostowych technologiach wytwarzania mgr A. Prusinowski Katedra Budowy i Eksploatacji Maszyn
80. Projekt fantoma do zdalnego sterowania manipulatorami, z elementami sprzężenia haptycznego mgr M. Rećko Katedra Automatyki i Robotyki
81. Realizacja systemu radiolokacyjnego do pracy wewnątrz przestrzeni zamkniętych mgr S. Romaniuk Katedra Automatyki i Robotyki
82. Biomechanika chodu kobiet ciężarnych mgr D. Swinarska Katedra Automatyki i Robotyki
83. Analityczne modelowanie wpływy przebiegu czasowego mocy tarcia na temperaturę elementów roboczych układu hamulcowego mgr K. Topczewska Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej
Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.