Wydział Mechaniczny PB

Projekty badawcze

Liczba prac badawczych jest pochodną zaangażowania pracowników wydziału w rozwój naukowy.

Pracownicy Wydziału Mechanicznego biorą także aktywny udział w realizacji prac umownych.

Wymiernym efektem realizacji prac badawczych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz prac umownych są publikacje, wynalazki, patenty i wzory użytkowe. Osiągnięcia naukowe pracowników Wydziału Mechanicznego są systematycznie prezentowane na łamach pism naukowych oraz na konferencjach i sympozjach (krajowych i zagranicznych).

Instytut Inżynierii Biomedycznej

L.p. Nazwa tematu badawczego Kierownik tematu Okres realizacji
1. Analizy biomechaniczne systemu implantacyjnego do bezpośredniego połączenia protezy z kością dr P. Prochor 24.08.2017-23.08.2020
2. Włókna szklane domieszkowane lantanowcami o hybrydowych właściwościach bioaktywnych i sensorowych mgr A. Baranowska 11.07.2019-10.07.2022

Instytut Inżynierii Mechanicznej

L.p. Nazwa tematu badawczego Kierownik tematu

Katedra

Okres realizacji
1. Numeryczne modelowanie procesu zniszczenia metali
porowatych na podstawie obrazów mikrotomograficznych
dr M. Doroszko
Katedra Mechaniki i Informatyki
Stosowanej
09.08.2017-08.02.2021
2. Badania wymiany ciepła i oporów przepływu w upakowanym złożu warzyw i owoców mgr A. Łapiński
Katedra Techniki Cieplnej
19.01.2018-18.07.2020
3. Wpływ modyfikacji warstwy powierzchniowej biomateriałów metalicznych na ich właściwości eksploatacyjne dr M. Łępicka
Katedra Inżynierii Materiałowej
i Produkcji
19.01.2018-18.01.2021
4. Rozwiązanie problemu wyznaczania temperatury w kontakcie ślizgowym dr hab. O. Nosko
Katedra Mechaniki i Informatyki
Stosowanej
28.03.2018-27.03.2021
5. Nieliniowe modele matematyczne i badania doświadczalne nagrzewania tarciowego kolejowego układu hamulcowego prof. M. Kuciei
Katedra Mechaniki i Informatyki
Stosowanej
26.06.2018-25.06.2021
6. Stabilność intensyfikowanego przez mikromembranę wrzenia w minikanale prof. R. Mosdorf
Katedra Mechaniki i Informatyki
Stosowanej
17.07.2018-16.07.2022
7. Badanie trójwymiarowych trajektorii ruchu pęcherzy gazowych w cieczy dr J. Augustyniak
Katedra Mechaniki i Informatyki
Stosowanej
21.01.2019-20.01.2022
8. Modelowanie kumulacji uszkodzeń i pękania materiałów konstrukcyjnych w warunkach złożonych obciążeń zmęczeniowych, także z uwzględnieniem predeformacji pełzaniowej oraz podwyższonej temperatury prof. A. Seweryn
Katedra Mechaniki i Informatyki
Stosowanej
21.01.2019-20.01.2022
9. Materiały kompozytowe o osnowie metalicznej z naturalnym wypełniaczem dr I. Zgłobicka
Katedra Inżynierii Materiałowej
i Produkcji
24.07.2019-23.07.2022
10. Metoda identyfikacji uszkodzeń walu w trakcie pracy maszyny wirnikowej na podstawie autorskiego modelu diagnostycznego w postaci różnicy przesunięć fazowych sygnałów dr R. Grądzki
Katedra Robotyki i Mechatroniki
19.12.2019-18.12.2020
11. Procesy pękania elementów z karbami wykonanych z tworzyw sztucznych, w warunkach prostych i złożonych stanów obciążenia mgr E. Bura
Katedra Mechaniki i Informatyki
Stosowanej
24.02.2020-23.02.2023

Prace zlecone powyżej 10 tys. zł – 2018-2020

L.p. Przedmiot umowy
Kierownik pracy Okres realizacji
Wartość umowy
Źródło finansowania
1.  Optymalizacja konstrukcji, badania eksploatacyjne i technologiczne platformy „Trifid“ dr hab. inż. R. Kaczyński 31.03.2019 485 850,00 zł Firma White Hill Sp. z o.o. SK
2. Technologia węzła wydechu dla silników spalinowych małych i średnich jednostek, pływających prof. dr hab. inż. D. Butrymowicz 31.05.2020 1 230 000,00 zł Firma Marine Projects LTD Sp. z o.o
3. Opracowanie dwóch prototypów układów chłodniczych wykorzystujących ciepło odpadowe o mocy cieplnej napędowej 600kW i 200 kW dostosowanych do temperatury wody lodowej i chłodzenia wysokotemperaturowego prof. dr hab. inż. D. Butrymowicz 1.11.2021 1 476 000,00 zł Firma Marani Sp. z o.o.
4. System SmartBRAKE -Inteligentny System Asekuracji i Trasy roweru dr inż. K. Golak 31.10.2020 915 782,60 zł MOOSE Sp. z o.o.
5. Technologia hybrydowych układów chłodniczych dla systemów klimatyzacji prof. dr hab. inż. D. Butrymowicz 07.03.2021 1 845 000,00 zł KLIMOR SP. z o.o.
6. Opracowanie innowacyjnej technologii wysokotemperaturowych amoniakalnych pomp ciepła prof. dr hab. inż. D. Butrymowicz 30 miesięcy 1 599 000,00 zł Krzysztof Skrzypczak „ROBEKS” CHŁODNICTWO Zakład Usługowo Handlowy
7. Stworzenie koncepcji innowacyjnej, małej turbiny VAWT o pionowej osi obrotu, na podstawie której opracowane zostaną trzy produkty o wartościach znamionowych (5k W, 20 kW lub 50 kW) dr hab. inż. Roman Kaczyński  16.02.2018 10 000,00 zł Green Energy Tower System Sp z o.o. Warszawa
8. Opracowanie multifunkcjonalnego preparatu sztucznej śliny zawierającego antybakteryjne nanosystemy dr hab. inż. Joanna Mystkowska  31.05.2020 14 552,85 zł Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
9. Wpływ kąpieli cynkowania ogniowego na trwałe odkształcenia konstrukcji ramy górnej przyczepy ze spawaną płytą podłogową następujące w wyniku naprężeń termicznych i uwalnianych naprężeń spawalniczych dr hab. inż. Roman Kaczyński  14.12.2018 19 998,76 zł Cynkomet Sp. z o.o. Czarna Białostocka
10. Przeprowadzenie pomiarów drgań pokrywy przednich drzwi zmywarki z masą bitumiczną oraz bez masy bitumicznej, opracowanie koncepcji aktywnego tłumienia drgań pokrywy zmywarki bez masy bitumicznej, wykonanie badań testowych systemu tłumienia drgań oraz opracowanie raportu dr hab. inż. Andrzej Koszewnik 18.12.2018 24 496,29 zł Novismo Sp. z o.o. Warszawa
11. Opracowanie koncepcji czterech pomp ciepła o różnych mocach w ramach następujących przedziałów: a) od 6 do 8 kW, b) od 10 do 12 kW; c) od 15 do 18 kW; d) od 20 do 24 kW wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej pomp ciepła, wykonaniem prototypów pomp ciepła oraz przeprowadzenie badań prototypów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami – I ETAP prof. dr hab. inż. Dariusz Butrymowicz 04.06.2019 50 000,00 zł PPH KOSTRZEWA Sj. Giżycko
12. Opracowanie koncepcji czterech pomp ciepła o różnych mocach w ramach następujących przedziałów: a) od 6 do 8 kW, b) od 10 do 12 kW; c) od 15 do 18 kW; d) od 20 do 24 kW wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej pomp ciepła, wykonaniem prototypów pomp ciepła oraz przeprowadzenie badań prototypów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami – II ETAP prof. dr hab. inż. Dariusz Butrymowicz 25.02.2020 60 000,00 zł PPH KOSTRZEWA Sj. Giżycko
13. Wykonanie analizy sposobu mocowania pionów wody zimnej z rury kan-therm PP w budynku Widok Towers przy Al.. Jerozolimskich 44 w Warszawie wraz z badaniami laboratoryjnymi obejm stosowanych do montażu (w zakresie badanie 1 rodzaju obejm). Podstawa opracowania: – schematy 040401H-SW7011 REV.06; 040401H-SW7012 REV.04; – dane obejm HILTI MP-L-I M8/M10; – detal montażu, który zostanie potwierdzony dr inż. Wojciech Tarasiuk 15.01.2020 12 195,12 zł Stangl Technik Polska Sp. z o.o. Świdnica

Instytut Inżynierii Mechanicznej

L.p. Nazwa tematu badawczego Okres realizacji
1. Doktorat wdrożeniowy 01.10.2017-30.09.2021

Instytut Inżynierii Biomedycznej

L.p. Nazwa tematu badawczego Kierownik tematu Okres realizacji
1. Badania doświadczalne procesów degradacji biomateriałów polimerowych w obecności biofilmu oraz preparatów sztucznej śliny mgr D. Łysik 2019-2020
2. Zastosowanie różnych metod analizy obrazów PET/MR i metod klasyfikacji do rozróżniania dwóch typów nowotworów płuc mgr E. Bębas
doktorantka
2020-2021
3. Opracowanie metody projektowania gorsetów ortopedycznych z uwzględnieniem nacisków korekcyjnych i jej weryfikacja doświadczalna mgr S. Grycuk
doktorant
2020-2022
4. Wykorzystanie metody metalurgii proszków do otrzymania bezniklowej stali austenitycznej do zastosowania w medycynie oraz zbadanie jej właściwości mgr E. Romańczuk 2020-2021
5. Ocena mechanizmów stabilizacji stawu kolanowego w świetle badań modelowych i eksperymentalnych mgr P. Zalewska
doktorantka
2020-2021
6. Zaawansowane metody wspomagające analizę ryzyka występowania niedokrwiennego udaru mózgu mgr M. Zdrodowska
doktorantka
2020-2021

Instytut Inżynierii Mechanicznej

L.p. Nazwa tematu badawczego Kierownik tematu Okres realizacji
1. Opracowanie algorytmu rozwiązywania zagadnień kontaktowych z uwzględnieniem poślizgu w strefie kontaktu dla pokryć wykonanych z materiałów o zmiennych właściwościach termomechanicznych mgr P. Sebestianiuk
doktorant; Katedra Mechaniki
i Informatyki Stosowanej
2019-2020
2. Badanie charakterystyk dynamicznych wirującego wału mgr B. Bartoszewicz

Katedra Robotyki i Mechatroniki

2020-2021
3. Badanie algorytmów lotu grupowego z wykorzystaniem czujników wizyjnych mgr A. Bożko

doktorant; Katedra Robotyki i Mechatroniki

2020-2021
4. Opracowanie pływającego mobilnego robota amorficznego do badania dna zbiorników wodnych oraz metod sterowania takowym mgr P. Burzyński
doktorant; Katedra Robotyki
i Mechatroniki
2020-2022
5. Badania strumienicowego układu chłodniczego z odparowaniem w dyszy napędowej mgr P. Jakończuk
doktorant; Katedra Techniki Cieplnej
2020-2022
6. Zastosowanie systemów sprzężenia siłowego oraz elementów haptycznych, wraz z elementami monitorującymi stan operatora w mechatronicznym zadajniku ruchu do sterowania manipulatorami mgr M. Rećko
Katedra Robotyki i Mechatroniki
2020-2021
7. Projekt konstrukcyjny suszarni konwekcyjnej z wymuszonym obiegiem fontannowym w oparciu o badania własności fizycznych odpadów drewnopochodnych mgr K. Rojcewicz
doktorant; Katedra Inżynierii Materiałowej
i Produkcji
2020-2021
8. Zastosowanie entropii wieloskalowej w analizie rekurencyjnej do badania fluktuacji ciśnienia we wrzeniu w mikrokanałach mgr I. Zaborowska
doktorantka; Katedra Mechaniki
i Informatyki Stosowanej
2020-2022
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.