Wydział Mechaniczny PB

Projekty zrealizowane

Projekt „Podwyższenie jakości i umiędzynarodowienie badań naukowych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej” w ramach programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości

Główny cel projektu: przyczynienie się do intensywnego rozwoju uczelni wyróżniających się w regionach pod względem potencjału badawczego w poszczególnych dyscyplinach naukowych.

Dzięki dofinansowaniu możliwe będzie zrealizowanie trzech celów:

  • podniesienie poziomu badań naukowych,
  • zwiększenie znaczenia prowadzonych badań w międzynarodowym środowisku naukowym
  • zwiększenie wpływu badań naukowych na funkcjonowanie otoczenia społeczno-gospodarczego w regionach.

Uzyskane fundusze Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej przeznaczy na m.in. rozbudowę bazy laboratoryjnej, zwiększenie liczby publikacji naukowych, zwiększenie liczby monografii, zwiększenie liczby patentów, organizowanie wyjazdów studyjnych zespołów badawczych, udział zespołów badawczych w międzynarodowych konsorcjach naukowych, zwiększenie mobilności międzynarodowej pracowników, udział pracowników w konferencjach zagranicznych, wzrost deponowanych publikacji pracowników w czasopismach działających w systemie Open Access, intensyfikację i konsolidację współpracy nauki z biznesem.

Budżet projektu : 12 mln złotych

Realizacja projektu: styczeń 2019 roku do grudnia 2023

OPIS WYKONANYCH ZADAŃ

W 2019 roku wszystkie zaplanowane wskaźniki, wynikające z realizacji zadań zaplanowanych w ramach projektu, zostały osiągnięte.

Zestawienie zakładanych w poszczególnych latach wskaźników oraz ich wartości uzyskane w 2019 r. zamieszczono w tabeli nr 1:

Tabela 1. Zadania oraz wartości wskaźników wykonanych oraz planowanych do realizacji w okresie trwania projektu.

Cel. 1. Podniesienie poziomu badań naukowych
Nazwa zadania Wartość wskaźnika

Okres bazowy

2014 – 2017

2019

planowane

2019

zrealizowane

2020 2021 2022  2019 – 2022
1.1 Zwiększenie liczby publikacji w czasopismach naukowych indeksowanych w bazie Web of Science Core Collection (WoS CC). 242 65 68 70 75 80 290
1.2  Zwiększenie liczby monografii naukowych publikowanych w renomowanych wydawnictwach – wskaźnik realizacji celu: liczba opublikowanych monografii naukowych w wydawnictwach książkowych indeksowanych w Scopus; 1 0 0 1 1 2 4
1.3 Zwiększenie liczby międzynarodowych patentów na
wynalazki – wskaźnik realizacji celu: liczba uzyskanych międzynarodowych patentów na wynalazki;
0 0 3 – zgłoszenia
patentowe
0 0 2 2
Cel. 2. Zwiększenie znaczenia prowadzonych badań naukowych w międzynarodowym środowisku naukowym
2.1  Organizacja wyjazdów studyjnych zespołów badawczych do zagranicznych renomowanych uczelni lub ośrodków naukowych, celem nawiązania zinstytucjonalizowanej w oparciu o umowę, naukowej współpracy międzynarodowej – wskaźnik realizacji celu: liczba zawartych umów; 10 5 8 5 5 5 20
2.2  Zawiązanie lub udział zespołów
badawczych w międzynarodowych sieciach badawczych lub konsorcjach naukowych – wskaźnik realizacji celu: liczba zawiązanych sieci;
0 0 0 1 1 1 3
2.3  Zwiększenie mobilności międzynarodowej pracowników poprzez odbywanie staży naukowych w zagranicznych, renomowanych uczelniach lub ośrodkach naukowych – wskaźnik realizacji celu: liczba odbytych staży; 1 2 5 2 3 3 10
2.4  Zwiększenie udziału pracowników w konferencjach zagranicznych – wskaźnik realizacji celu: liczba referatów wygłoszonych na zagranicznych konferencjach naukowych; 168 55 57 60 65 70 250
Cel. 3. Zwiększenie wpływu badań naukowych na funkcjonowanie otoczenia społeczno-gospodarczego
3.1 Zwiększenie udziału publikacji najważniejszych wyników badań naukowych w modelu Open Acces w czasopismach z bazy Web of
Science – wskaźnik realizacji celu: liczba opublikowanych artykułów naukowych w modelu Open Acces w czasopismach z bazy WoS;
79 25 31 30 35 40 130
3.2 Intensyfikacja i konsolidacja współpracy nauki z biznesem (otoczeniem społeczno-gospodarczym) poprzez opracowanie strategii, ekspertyz czy opracowań naukowych wpływu prowadzonej działalności naukowej na rozwój społeczno-gospodarczy regionu – wskaźnik realizacji celu: liczba umów z partnerami biznesowymi (inwestorzy, przedsiębiorcy) o wzajemnej współpracy, źródło pochodzenia wskaźnika: rejestr umów z partnerami biznesowymi. 19 4 19

 

(17 – firmy polskie
2 – zagraniczne)

5 6 6 21
Logo Funduszy Europejskich

Projekt „Zaawansowane biokompozyty dla gospodarki jutra BIOG-NET” – projekt realizowany w ramach Działania 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Głównym celem projektu jest biosynteza i charakterystyka właściwości nowych hierarchicznych nanostruktur ZnO, Ag oraz krzemionkowych z domieszkowaniem jonami metali przejściowych oraz nanocząstek przez hodowlę wybranych rodzajów okrzemek stanowiących punkt wyjścia, fizykochemiczna charakterystyka oraz aplikacja na gruncie zastosowań kosmetycznych oraz żywieniowych.

W poszukiwaniu rozwiązań w nowoczesnych technologiach, zwłaszcza w projektowaniu i wytwarzaniu nowych nanokompozytowych materiałów nieorganicznych, bogatą inspirację stanowią mikroorganizmy. Jednym z najbardziej spektakularnych przykładów są okrzemki z ich fenomenalna zdolnością do syntezy amorficznej krzemionki o złożonej, trójwymiarowej, ażurowej nanostrukturze. Nadrzędnym celem projektu jest biosynteza i charakterystyka właściwości nowych hierarchicznych nanostruktur ZnO, Ag oraz krzemionkowych z domieszkowaniem jonami metali przejściowych oraz nanocząstek przez hodowlę wybranych rodzajów okrzemek stanowiących punkt wyjścia, fizykochemiczna charakterystyka oraz aplikacja na gruncie zastosowań kosmetycznych oraz żywieniowych. Wyniki tych badań pozwolą też lepiej zrozumieć mechanizmy i procesy biologicznej syntezy materii nieorganicznej przez mikroorganizmy oraz dalszego rozwoju nowych sposobów biosyntezy nanokompozytowych materiałów w przyjaznych dla środowiska warunkach.

Projekt jest realizowany przez konsorcjum naukowe w składzie:

  • UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA (lider konsorcjum),
  • UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU,
  • UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE,
  • POLITECHNIKA WARSZAWSKA,
  • POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA,
  • UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI.

Budżet projektu: 20 898 921,93 zł (PB – 3 498 748,90 zł)

Termin realizacji: 2019-10-01 – 2023-06-30


W ramach projektu na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej wypracowano oryginalne know-how w zakresie produkcji kompozytowych filamentów do druku 3D w skali laboratoryjnej i wielkolaboratoryjnej (tj. od ok. 200 g materiału) o unikatowych, projektowanych właściwościach fizycznych, chemicznych i mechanicznych.

Usługa dostępna jest tutaj.


Realizacje:

Nowatorskie badania na Wydziale Mechanicznym

Logo CornetLogo Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 

MECODIA – Nowoczesne kompozyty o osnowie metalicznej wzmacniane naturalnymi okrzemkami (New metal matrix composites reinforced with natural diatoms) – projekt naukowy realizowany przez Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej w konsorcjum naukowo-przemysłowym wspólnie z: Stifterverband Metalle (Niemcy), Fraunhofer IKTS (Niemcy), Klaster Obróbki Metali w ramach inicjatywy CORNET, dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Celem projektu jest wytworzenie nowoczesnych materiałów hybrydowych/kompozytowych o osnowie metalicznej z naturalnym wzmocnieniem w postaci pancerzyków okrzemek.

Celem badań jest wytworzenie oraz scharakteryzowanie nowoczesnych materiałów kompozytowych o osnowie metalicznej (MMC) z naturalnym wzmocnieniem, w postaci pancerzyków okrzemek. Kompozytowe materiały o osnowie metalicznej stanowią stosunkowo dużą grupę materiałów określanych przez rodzaj osnowy metalicznej, a także rodzaj wzmocnienia (wielkość, morfologię, orientację, rozmieszczenie, udział objętościowy/fazowy).

Innowacyjność projektu obejmuje wykorzystanie stosunkowo tanich, w porównaniu do dotychczas stosowanych napełniaczy (np. SiC), pancerzyków okrzemek, których zadaniem będzie poprawa efektywnych właściwości mechanicznych MMC. Nie bez znaczenia pozostaje fakt dostępności okrzemek, występujących zarówno w środowisku naturalnym, jak i możliwych do uzyskania w procesie hodowli. Osiągnięcie wyznaczonego celu, będzie wymagało określenia gatunków okrzemek spełniających wymagania (m.in. wielkość, morfologia), a także zoptymalizowanie procesu wytwarzania kompozytów.

Okrzemki są zróżnicowaną, pod względem wielkości (od 2 do 5600 µm), grupą jednokomórkowych, eukariotycznych i fotosyntetycznych mikroorganizmów. Komórka okrzemki, tzw. pancerzyk, zbudowana jest z dwóch nachodzących na siebie okryw otoczonych pasami obwodowymi. Pod względem składu chemicznego skorupka okrzemki składa się głównie z biogenicznej krzemionki.

Nowo zaprojektowany materiał kompozytowy zostanie wytworzony w oparciu o znane techniki wytwarzania (np. metalurgia proszków, odlewanie, wyciskanie) oraz poddany ocenie zarówno eksperymentalnej, jak i teoretycznej. Zastosowanie naturalnego napełniacza, będzie wymagało optymalizacji poszczególnych metod. Właściwości wytworzonego materiału zostaną poddane ocenie eksperymentalnej z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod badawczych inżynierii materiałowej, m.in. obrazowanie z wykorzystaniem wysokorozdzielczej skaningowej i transmisyjnej mikroskopii elektronowej (odpowiednio SEM i TEM), komputerowej nanotomografii rentgenowskiej (nanoXCT), a także badaniom właściwości mechanicznych (m.in. wytrzymałość, moduł Younga).

Innowacyjny materiał kompozytowy zainteresuje branże z dziedziny konstrukcji lekkich, w szczególności przemysł motoryzacyjny, lotniczy, kolejowy, a w przypadku urządzeń mobilnych – elektroniczny.

Wartość projektu wynosi: 1 289 994,71 zł, w tym 744 754,98 zł dla Politechniki Białostockiej.

Logo Fundusze Europejskie

Projekt „Opracowanie aplikacji graficznej pozwalającej na odwzorowanie w świecie cyfrowym techniki malarstwa laserunkowego z wykorzystaniem palety barw utworzonej na bazie pigmentów historycznych” – realizowany i współfinansowany w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Celem projektu jest dogłębna analiza tradycyjnego malarstwa olejnego, przebadanie fizycznych, mierzalnych właściwości każdego składnika (farb, pędzli, podobrazi, rozpuszczalników) oraz sposobów ich użycia w procesie twórczym, a następnie opracowanie oprogramowania, które wiernie przeniesie malarską technikę laserunkową (MTL) do świata cyfrowego.

Głównym rezultatem jest opracowanie software’u, który będzie się składał z cyfrowych podobrazi, palet i farb. Aplikacja zostanie zaprojektowana w wersji mobilnej (tablety) i desktopowej oraz zintegrowana z istniejącymi rozwiązaniami hardwerowymi (elektroniczne pędzle, rysiki), będzie przeznaczona głównie dla dzieci i młodzieży do 15 r. ż. oraz uczniów i studentów szkół plastycznych.

Wartość całkowita projektu: 2 438 156,35 PLN

Kwota dofinansowania: 1 998 215,97 PLN

Okres realizacji:  01.08.2020 – 31.01.2022 r.

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.