Wydział Mechaniczny PB

Obowiązki nauczycieli akademickich, w tym koordynatorów

Na podstawie Zarządzenia nr 1020 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 21 października 2019 w sprawie ustalenia „Systemu oceniania studentów w Politechnice Białostockiej ” przedstawiam poniżej obowiązki spoczywające na nauczycielach i koordynatorach przedmiotów.

 1. Koordynator przedmiotu, w porozumieniu z zespołem realizującym przedmiot, ustala warunki i sposoby zaliczenia wszystkich form prowadzonego przedmiotu jednolite dla wszystkich grup zajęciowych danej formy zajęć oraz określone dla wszystkich ocen w obowiązującej skali. Podstawę do zaliczenia przedmiotu (uzyskania punktów ECTS) stanowi stwierdzenie, że każdy z założonych efektów uczenia się został osiągnięty w co najmniej minimalnych akceptowalnym stopniu. Każdy koordynator przedmiotu udostępnia studentom ustalony system oceniania założonych efektów uczenia się.
 2. Przed rozpoczęciem semestru osoby prowadzące seminarium dyplomowe ustalają jednolite, dla kierunku studiów (programu studiów), zasady oceniania.
 3. Koordynatorzy przedmiotów publikują w USOS Web karty przedmiotów z opisanymi efektami uczenia się i sposobami ich weryfikacji. W szczególności, sposoby weryfikacji umiejętności powinny odwoływać się do tych form zajęć, które umożliwiają studentowi wykazanie się konkretną umiejętnością.
 4. Przed rozpoczęciem semestru koordynatorzy powinni zorganizować zebrania zespołów nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia w celu omówienia koniecznych zmian w karcie przedmiotu i zasadach zaliczania, z uwzględnieniem wyników  hospitacji i akredytacji zajęć. Najpóźniej w pierwszym miesiącu właściwego semestru, koordynator przedmiotu może wprowadzić w USOS Web zmiany w karcie przedmiotu w zakresie: form zaliczania, uzupełnienia literatury i osób prowadzących przedmiot, a także zamieszcza warunki i sposób zaliczenia przedmiotu, ustalone dla wszystkich form zajęć, jednolite dla wszystkich grup zajęciowych danej formy zajęć i określonych dla wszystkich ocen w obowiązującej skali.
 5. Koordynatorzy przedmiotów udostępniają studentom przykładowe zagadnienia zaliczeniowe/egzaminacyjne sprawdzające zakładane efekty uczenia się. Rozwiązania przykładowych zadań zaliczeniowych/egzaminacyjnych należy udostępnić w trakcie zajęć lub na konsultacjach. Można rozważyć możliwość skorzystania przez studenta z dostępnych źródeł informacji podczas zaliczeń/egzaminów, ale konieczne jest wtedy odpowiednie sformułowanie treści rozwiązywanych zadań.
 6. W przypadku formy przedmiotu kończącej się zaliczeniem, obowiązkiem nauczyciela jest prowadzenie w trakcie semestru oceniania bieżącego w ustalonej formie, pozwalającej ocenić stopień opanowania poszczególnych efektów uczenia się.

Obowiązkiem każdego nauczyciela jest zapewnienie studentom możliwości wglądu (do końca semestru) w ocenione prace pisemne oraz przechowywanie prac, co najmniej przez okres jednego roku.

Zgodnie z Regulaminem studiów:

 • każdy nauczyciel ma obowiązek poinformowania studentów na pierwszych zajęciach w semestrze o sposobie oceniania i warunkach zaliczania;
 • każdy koordynator przedmiotu ma obowiązek zamieszczenia w USOS Web, najpóźniej w pierwszych dwóch tygodniach semestru, jednolitych dla wszystkich grup zajęciowych danej formy zajęć i określonych dla wszystkich ocen w obowiązującej skali.

Na postawie Postanowienia Dziekana 390/2016-2020 z dnia 29.01.2020 r. zadania koordynatorów przedmiotów w zakresie ćwiczeń laboratoryjnych danego przedmiotu przedstawiają się następująco:

 • sporządzenie wykazu ćwiczeń laboratoryjnych na minimum tydzień przed rozpoczęciem semestru w liczbie adekwatnej do liczby godzin w planie studiów,
 • zapewnienie kompletu instrukcji do ćwiczeń laboratoryjnych,
 • nadzór nad terminowością akredytacji ćwiczeń laboratoryjnych. W przypadku upływającego terminu ważności akredytacji ćwiczeń laboratoryjnych koordynator przedmiotu zobowiązany jest do złożenia do dziekana co najmniej na 4 miesiące przed rozpoczęciem nowego semestru kart akredytacyjnych zajęć podlegających akredytacji oraz raportów dotyczących instrukcji do zajęć wraz z elektroniczną wersją instrukcji,
 • nadzór nad stanem technicznym stanowisk wykorzystywanych do ćwiczeń laboratoryjnych.

Wymienione wyżej zadania koordynatorzy wykonują we współpracy z zespołem realizującym ćwiczenia laboratoryjne.

 

 

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.