Wydział Mechaniczny PB

Tryb zaliczania semestru

ORGANIZACJA SESJI I WARUNKI ZALICZENIA SEMESTRU LETNIEGO

NA STUDIACH STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH
W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

Uprzejmie informuję, że stosownie do Zarządzenia Nr 961/2019 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 27 maja 2019 roku zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim kończą się w dniu 21.06.2020 r.

  W następujących terminach przewidywane są:

– sesja egzaminacyjna                                   – 22.06.2020 ÷ 30.06.2020 r.,

– sesja egzaminacyjna poprawkowa          – 14.09.2020 ÷ 20.09.2020 r.,

– rejestracja na semestr zimowy                – 21.09.2020 ÷ 30.09.2020 r.

I . Zaliczenia

 1. Zaliczenie zajęć dydaktycznych kończących się zaliczeniem oraz ich poprawy powinny być dokonane do końca trwania podstawowej sesji egzaminacyjnej.  W szczególnych przypadkach dziekan może wyrazić zgodę na zaliczenie tych zajęć do końca sesji poprawkowej. Nauczyciel akademicki ma obowiązek zorganizowania co najmniej jednokrotnej poprawy ocen cząstkowych.
 2. Dziekan może zarządzić na wniosek studenta przeprowadzenie zaliczenia w formie komisyjnej. Umotywowany wniosek, przedstawiający szczegółowe uzasadnienie, student składa najpóźniej w terminie 3 dni od daty ogłoszenia wyników zaliczenia w systemie USOS.
 3. Student, który nie uzyskał zaliczenia, otrzymuje ocenę niedostateczną, która będzie uwzględniana przy obliczaniu średniej.
 4. Zgodnie z wytycznymi MNiSW, pomimo braku obecności na zajęciach zdalnych/braku kontaktu/sporadycznego kontaktu, student ma prawo do zaliczania tych zajęć.
 5. Jeżeli w trakcie zaliczania, prowadzący stwierdzi niesamodzielność pracy studenta lub korzystanie przez niego z niedozwolonych materiałów – student otrzymuje ocenę niedostateczną z tego zaliczenia, a nauczyciel składa pisemne zawiadomienie do rektora w przedmiotowej sprawie, w celu wszczęcia postępowania wyjaśniającego.
 6. Szczegółowe zasady zaliczenia przedmiotu reguluje § 19 Regulaminu studiów.

II. Egzaminy

 1. Składanie egzaminów odbywa się zgodnie z zasadami ustalonymi przez prowadzącego przedmiot, podanymi na początku semestru.
 2. Nauczyciel może przeprowadzić egzamin przed sesją egzaminacyjną, w tzw. „terminie zerowym”. Kryteria dopuszczenia do egzaminu „zerowego” określa nauczyciel akademicki prowadzący przedmiot. Egzaminy zerowe powinny odbywać się w okresie do dnia 22.06.2020 roku. Oceny niedostatecznej z egzaminu w terminie zerowym nie wpisuje się do protokołu.
 3. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej na egzaminie w sesji podstawowej, studentowi przysługuje prawo zdawania jednego egzaminu poprawkowego z każdego niezdanego przedmiotu.
 4. Student, który nie zgłosił się na egzamin w terminie przewidzianym w harmonogramie i nie usprawiedliwił nieobecności w ciągu 3 dni roboczych od terminu egzaminu – traci ten termin.
  Nieobecność na egzaminie student powinien usprawiedliwić osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich. Usprawiedliwienie przyjmuje Egzaminator i ustala ze studentem indywidualny termin egzaminu.
  Nieusprawiedliwiona nieobecność na egzaminie jest równoznaczna z niezłożeniem przez studenta egzaminu i skutkuje wpisaniem przez prowadzącego oceny niedostatecznej.
 5. Na umotywowany wniosek studenta, przedstawiający szczegółowe uzasadnienie, złożony najpóźniej w terminie 3 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu w systemie USOS, Dziekan może zarządzić egzamin komisyjny.
 6. Jeżeli w trakcie egzaminu, prowadzący stwierdzi niesamodzielność pracy studenta lub korzystanie przez niego z niedozwolonych materiałów – student otrzymuje ocenę niedostateczną z tego zaliczenia, a nauczyciel składa pisemne zawiadomienie do rektora w przedmiotowej sprawie, w celu wszczęcia postępowania wyjaśniającego.
 7.  Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu reguluje § 20 Regulaminu studiów.

III. Rejestracja na semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021

 1. Warunkiem zaliczenia semestru i uzyskania pełnej rejestracji na kolejny semestr jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich egzaminów i zaliczeń przewidzianych planem studiów oraz uzyskanie 30 punktów zaliczeniowych (ECTS). Ponadto student zobowiązany jest do uiszczenia wszystkich opłat wynikających z zobowiązań wobec Uczelni.
 2. W przypadku uzyskania przez studenta mniej niż 30 punktów zaliczeniowych (ECTS) w semestrze zasady rejestracji na kolejny semestr reguluje § 18 pkt. 3 Regulaminu studiów.

IV. Sprawy różne

 1. Wszyscy studenci powinni sprawdzić oceny w USOSweb. W razie braku oceny bądź rozbieżności w ocenach – wyjaśnić to z prowadzącym przedmiot. Wyjaśnianie rozbieżności nie należy do pracowników Dziekanatu.
Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.