Wydział Mechaniczny PB

Tryb zaliczania semestru

TRYB ZALICZANIA SEMESTRU LETNIEGO NA STUDIACH STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH WYDZIAŁU MECHANICZNEGO W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

Uprzejmie informuję, że stosownie do Zarządzenia Nr 1127/2020 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 29 maja 2020 roku z późn. zm. zajęcia dydaktyczne w semestrze  letnim kończą się w dniu 20.06.2021r.

  W następujących terminach przewidywane są:

– sesja egzaminacyjna                                – 21.06.2021 ÷ 30.06.2021 r.,

– sesja egzaminacyjna poprawkowa        – 13.09.2021 ÷ 19.09.2021 r.,

– rejestracja na semestr zimowy              – 20.09.2021 ÷ 30.09.2021 r.

I . Zaliczenia

 1. Zaliczenie zajęć oraz ich poprawy powinny być dokonane przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, tj. do 21.06.2021 r. Wyjątek stanowią wykłady kończące się zaliczeniem – ich poprawa może odbywać się w czasie sesji egzaminacyjnej podstawowej – najpóźniej do 30.06.2021r. włącznie. Nauczyciel akademicki ma obowiązek zorganizowania co najmniej jednokrotnej poprawy ocen cząstkowych.
 2. Dziekan może zarządzić na wniosek studenta przeprowadzenie zaliczenia w formie komisyjnej. Umotywowany wniosek, przedstawiający szczegółowe uzasadnienie, student składa najpóźniej w terminie 3 dni od daty ogłoszenia wyników zaliczenia w systemie USOS.
 3. Student, który nie uzyskał zaliczenia, otrzymuje ocenę niedostateczną, która będzie uwzględniana przy obliczaniu średniej.
 4. Jeżeli w trakcie zaliczania, prowadzący stwierdzi niesamodzielność pracy studenta lub korzystanie przez niego z niedozwolonych materiałów – student otrzymuje ocenę niedostateczną z tego zaliczenia, a nauczyciel składa pisemne zawiadomienie do rektora w przedmiotowej sprawie, w celu wszczęcia postępowania wyjaśniającego.
 5. Szczegółowe zasady zaliczenia przedmiotu reguluje § 19 Regulaminu studiów.

II. Egzaminy

 1. Składanie egzaminów odbywa się zgodnie z zasadami ustalonymi przez prowadzącego przedmiot, podanymi na początku semestru.
 2. Nauczyciel może przeprowadzić egzamin przed sesją egzaminacyjną, w tzw. „terminie zerowym”. Kryteria dopuszczenia do egzaminu „zerowego” określa nauczyciel akademicki prowadzący przedmiot. Egzaminy zerowe powinny odbywać się w okresie do dnia 21.06.2021 roku.  Oceny niedostatecznej z egzaminu w terminie zerowym nie wpisuje się do protokołu.
 3. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej na egzaminie w sesji podstawowej, studentowi przysługuje prawo zdawania jednego egzaminu poprawkowego z każdego niezdanego przedmiotu.
 4. Student, który nie zgłosił się na egzamin w terminie przewidzianym w harmonogramie i nie usprawiedliwił nieobecności w ciągu 3 dni roboczych od terminu egzaminu – traci ten termin. Nieobecność na egzaminie student powinien usprawiedliwić telefonicznie, e-mailowo lub za pośrednictwem osób trzecich. Usprawiedliwienie przyjmuje Egzaminator i ustala ze studentem indywidualny termin egzaminu.Nieusprawiedliwiona nieobecność na egzaminie jest równoznaczna z niezłożeniem przez studenta egzaminu i skutkuje wpisaniem przez prowadzącego oceny niedostatecznej.
 5. Na umotywowany wniosek studenta, przedstawiający szczegółowe uzasadnienie, złożony najpóźniej w terminie 3 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu w systemie USOS, Dziekan może zarządzić egzamin komisyjny.
 6. Jeżeli w trakcie egzaminu, prowadzący stwierdzi niesamodzielność pracy studenta lub korzystanie przez niego z niedozwolonych materiałów – student otrzymuje ocenę niedostateczną z tego zaliczenia, a nauczyciel składa pisemne zawiadomienie do rektora w przedmiotowej sprawie, w celu wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

III. Rejestracja na semestr letni roku akademickiego 2021/2021

 1. Warunkiem zaliczenia semestru i uzyskania pełnej rejestracji na kolejny semestr jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich egzaminów i zaliczeń przewidzianych planem studiów oraz uzyskanie 30 punktów zaliczeniowych (ECTS).
 2. W przypadku uzyskania mniej niż 30 punktów ECTS w semestrze zasady rejestracji na kolejny semestr reguluje § 18 pkt. 3 Regulaminu studiów.

IV. Sprawy różne

 1. Wszyscy studenci powinni sprawdzić oceny w USOSweb. W razie braku oceny bądź rozbieżności w ocenach – wyjaśnić to z prowadzącym przedmiot. Wyjaśnianie rozbieżności nie należy do pracowników Dziekanatu.
 2. Z upływem terminu sesji poprawkowej, tj. po dniu 19.09.2021 r. nauczycielowi nie wolno dokonywać zmian wcześniej wystawionych ocen (ze względu na tworzenie list rankingowych).
 3. Wszystkie protokoły zaliczeń i egzaminów są prowadzone w wersji elektronicznej.
  Zamknięcie protokołów elektronicznych nastąpi:
  z zaliczeń: 07.07.2021 r. (środa) o godz. 23:59,
  z egzaminów sesji podstawowej: 07.07.2021 r. (środa) o godz. 23:59 (dokonano korekty w zakresie zamknięcia protokołów),
  z sesji poprawkowej: 22.09.2021 r. (środa) o godz. 23:59.
  Protokoły, po uzyskaniu statusu „zatwierdzone”, należy wydrukować (obowiązkowo z wpisaną data w  kolumnie „data”) podpisać i dostarczyć do Dziekanatu.Terminy złożenia protokołów w wersji papierowej w Dziekanacie Wydziału Mechanicznego: 
  protokoły zaliczeń – do dnia 30.09.2021 r.,
  protokoły egzaminów – do dnia 30.09.2021 r.,
 4. Przy zaliczeniach i egzaminach ze wszystkich przedmiotów przewidzianych planem studiów stosuje się niżej podaną skalę ocen: bardzo dobry – 5,0; dobry plus – 4,5; dobry – 4,0; dostateczny plus – 3,5; dostateczny – 3,0; niedostateczny – 2,0.
  Protokoły zwracane do Dziekanatu muszą mieć wypełnione wszystkie pozycje. Nauczycieli proszę o bieżące wpisywanie ocen do systemu USOSweb, co pozwoli studentom na zweryfikowanie ocen oraz na dokonywanie przez personel dziekanatu bieżących rozliczeń semestru. 
Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.