Wydział Mechaniczny PB

Zadanie nr 1

Logo Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej NAWA

Zasady naboru uczestników projektu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej NAWA APM – Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej w 2020 roku

Zadanie nr 1

Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych we współpracy z University of Patras (UP).

Podzadanie

Wyjazd jednego pracownika naukowego z Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej (WM PB) do University of Patras (UP) oraz przyjazd jednego pracownika naukowego z University of Patras (UP) na Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej (WM PB) w roku 2020.

Planowane terminy wyjazdu/przyjazdu: maj / czerwiec 2020 r.
Okres pobytu: 6 dni

 

Opis podzadania

Tematem prac badawczo-rozwojowych prowadzonych we współpracy WM PB i UP jest wyznaczanie optymalnego położenia i optymalnej trajektorii ruchu robota uniwersalnego: zastosowanie i weryfikacja eksperymentalna manipulatora UR5.

Planowane zadanie polega na wyznaczaniu optymalnego położenia oraz optymalnej trajektorii, realizowanych przez robota uniwersalnego w procesie wykonywania zadania technologicznego typu pick-and-place oraz trajectory following task. Problemy te mają duże znaczenie praktyczne, gdyż mogą wpłynąć na obniżenie kosztów i zwiększenie wydajności produkcji, a także na ograniczenie czasu potrzebnego do wykonania zadań technologicznych, realizowanych przez roboty uniwersalne. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na optymalizację trajektorii końcówki roboczej robota, przy uwzględnieniu takich kryteriów, jak: czas operacji, zużycie energii, dokładność pozycjonowania, gładkość trajektorii efektora końcowego, a także ograniczeń ruchu robota i/lub obszaru roboczego, takich jak: maksymalne prędkości i przyspieszenia członów, unikanie przeszkód lub ograniczeń procesowych.

W planowanym zadaniu zostaną wykorzystane wyniki uzyskane w ramach wcześniejszej współpracy między WM PB a UP. Wyniki te były już prezentowane na międzynarodowej konferencji RAAD 2018, która odbyła się w Patras w czerwcu 2018 r.. Planowane zadanie zostanie zrealizowane w dwóch etapach: 1) prowadzenie badań symulacyjnych, 2) prowadzenie badań eksperymentalnych w warunkach laboratoryjnych. Prace te będą prowadzone w laboratoriach badawczych robotyki UP oraz WM PB.

W ramach niniejszego zadania, w 2020 r. planowany jest wyjazd jednego pracownika naukowego WM PB do UP oraz przyjazd jednego pracownika naukowego z UP do WM PB, w celu przeprowadzenia wspólnych badań. Planowany termin wyjazdu: maj / czerwiec 2020, okres pobytu: 6 dni.

Dofinansowanie projektu otrzymane z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej obejmuje koszty podróży, ubezpieczenia i diety osób wyjeżdżających (ze strony zarówno WM PB, jak i UP) oraz koszty wydruku publikacji naukowych powstałych w wyniku przeprowadzonych prac badawczo rozwojowych, do wysokości określonych w budżecie zadania nr 1.

Zasady naboru

 1. Nabór pracowników naukowych do projektu APM, zadanie nr 1, podzadanie „Wyjazd jednego pracownika naukowego z Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej (WM PB) do University of Patras (UP) oraz przyjazd jednego pracownika naukowego z University of Patras (UP) na Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej (WM PB). w 2020 r.”, poprzedzi akcja informacyjna, przeprowadzona za pomocą ogłoszenia przesłanego pocztą elektroniczną do pracowników naukowych WM PB oraz do pracowników naukowych UP. Informacja o naborze do projektu zostanie także umieszczona na stronie internetowej WM PB.
 2. Kandydaci składają wnioski aplikacyjne na formularzu zgłoszeniowym, którego wzór podano w załącznikach nr 1 i nr 2. Wypełniony i podpisany formularz jest składany na ręce Koordynatora Wydziałowego projektu, dr hab. inż. Zbigniewa Kuleszy. Kandydaci z WM PB składają formularz w pok. M-212 w budynku WM PB lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: z.kulesza@pb.edu.pl. Kandydaci z UP składają zeskanowaną kopię podpisanego formularza za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres z.kulesza@pb.edu.pl
 3. Nabór trwać będzie od dnia 19 lutego 2020 r., od godz. 8.15 do dnia 2 marca 2020 r., do godz. 12.00. Bezpośrednio po jego zakończeniu przeprowadzona zostanie ocena złożonych wniosków, a także sporządzona lista rankingowa, lista zakwalifikowanych (jedna osoba z WM PB i jedna osoba z UP) i lista rezerwowa kandydatów. Wyniki rekrutacji zostaną przesłane pocztą elektroniczną do osób, które złożyły formularze aplikacyjne.
 4. Wnioski aplikacyjne będą oceniane przez Komisję Wydziałową, w składzie:
  1. Dr hab. inż. Zbigniew Kulesza – przewodniczący
  2. Dr hab. inż. Małgorzata Grądzka-Dahlke
  3. Prof. dr hab. inż. Oleksandr Jewtuszenko
  4. Dr inż. Jarosław Czaban
 5. Kluczowymi kryteriami oceny kandydatów będą:
  1. zgodność tematyki prowadzonych prac badawczych kandydata z tematyką zadania nr 1, obejmującą wyznaczanie optymalnego położenia i optymalnej trajektorii ruchu robota uniwersalnego: zastosowanie i weryfikacja eksperymentalna manipulatora UR5
   Liczba punktów: od 0 do 5
  2. dotychczasowe zaangażowanie kandydata we współpracy naukowo-badawczej między WM PB a UP,
   Liczba punktów: od 0 do 3
  3. dotychczasowy udokumentowany dorobek naukowy kandydata
   Liczba punktów: od 0 do 3
 6. Do kompletu dokumentów należy załączyć CV kandydata w języku angielskim oraz program badań planowanych w uczelni przyjmującej.
 7. Ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia bądź nieprzyjęcia kandydata do uczestnictwa w projekcie będzie podejmować strona przyjmująca.
 8. Bezpośrednio po zakończeniu wyjazdu osoba wyjeżdżająca sporządza raport z przeprowadzonych badań (wzór w załącznikach 3 i 4), przekazywany do Koordynatora Wydziałowego projektu.
 9. Na podstawie otrzymanych wyników badań, osoby uczestniczące w projekcie (ze strony WM PB oraz ze strony UP) w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2020 r. przygotują wspólny artykuł naukowy, zgłoszony do publikacji w czasopiśmie z listy JCR. W przypadku przyjęcia artykułu do druku, jego wydanie może zostać dofinansowane w ramach środków zaplanowanych w zadaniu nr 1 na rok 2020.
 10. Procedura rekrutacyjna uwzględnia i zobowiązuje osoby odpowiedzialne za realizację projektu do przestrzegania zasad ochrony danych osobowych.
 11. Uczestnicy projektu NAWA APM – Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe zobowiązani są do przestrzegani zasad Regulaminu Projektu, dostępnego na stronie https://pb.edu.pl/bwm/projekty-nawa/apm/dokumenty/

 

Dokumenty do pobrania:

Zasady naboru

Formularz kandydata (Uwaga – proszę zwrócić uwagę na konieczność dostarczenia CV)

Wzór raportu

Task No. 1

Recruitment rules of the participants of the National Agency for Academic Exchange NAWA APM – Academic International Partnerships project at the Faculty of Mechanical Engineering, Bialystok University of Technology in 2020

Research and development activities in cooperation with the University of Patras (UP).

Subtask

Academic exchange of one researcher from the Faculty of Mechanical Engineering, Bialystok University of Technology (FME BUT) to the University of Patras (UP) and one researcher from the University of Patras (UP) to the Faculty of Mechanical Engineering, Białystok University of Technology (FME BUT) in 2020.

Dates of academic exchange: May / June 2020.
Period of stay: 6 days.

Task description

The subject of joint research and development activities between FME BUT and UP will be the determination of the optimal robotic task location and optimal trajectory of universal robot motion: application and experimental verification of the UR5 manipulator.

The planned task will be to determine the optimal robotic task location and optimal trajectory, carried out by a universal robot in the process of performing a pick-and-place technological task and the trajectory following task. These problems are of great practical importance as they can reduce costs and increase production efficiency, as well as reduce the time needed to perform technological tasks, carried out by universal robots. Particular attention will be paid to optimizing the trajectory of the robot’s working tip, taking into account such criteria as: operation time, energy consumption, positioning accuracy, smoothness of the end effector’s trajectory, as well as robot and / or workspace limitations such as maximum speeds and accelerations segments, avoiding obstacles or process restrictions.

The planned task will use the results obtained in the framework of previous cooperation between FME BUT and UP. These results were already presented at the international RAAD 2018 conference, which was held in Patras in June 2018. The planned task will be implemented in two stages: 1) conducting simulation tests, 2) conducting experimental research in laboratory conditions. These works will be carried out in robotics laboratories of UP and FME BUT.

In the frames of the task, the academic exchange of one researcher from FME BUT to UP and one researcher from UP to FME BUT is planned in 2020, in order to conduct the planned simulation and experimental tests. The planned dates of the exchange are: May / June 2020, the period of stay: 6 days.

Project co-financing from the National Agency for Academic Exchange covers travel, insurance and diet costs for outgoing persons (from both FME BUT and UP) as well as printing costs of scientific publications created as a result of research and development work, up to the amount of task No. 1 budget.

Recruitment rules

 1. Recruitment of researchers to the APM project, task No. 1, subtask „Academic exchange of one researcher from the Faculty of Mechanical Engineering, Bialystok University of Technology (FME BUT) to the University of Patras (UP) and one researcher from the University of Patras (UP) to the Faculty of Mechanical Engineering, Bialystok University of Technology (FME BUT) in 2020”, will be preceded by the information campaign, implemented by email announcement sent to the scientific staff of FME BUT and to the academic staff of UP. Information on the recruitment for the project will also be posted on the FME BUT website.
 2. Candidates submit the application forms (the template is given in Annexes 1 and 2). The completed and signed forms are submitted to the Faculty Coordinator of the project, Prof. Zbigniew Kulesza. The candidates from FME BUT submit their forms in room M-212, FME BUT building or via email to: z.kulesza@pb.edu.pl. The candiates form UP submit the scanned copies of their signed forms via e-mail to the following address: z.kulesza@pb.edu.pl
 3. The recruitment will continue from Feb. 19, 2020, 8.15 am. until March 2, 2020, 12.00 am. Immediately after its completion, an assessment of the submitted applications, as well as a ranking list, a list of qualified candidates (one person from FME BUT and one person from UP) and a reserve list of candidates will be prepared. The recruitment results will be sent via email to the candidates who submitted their application forms.
 4. Applications will be evaluated by the Faculty Committee, composed of:
  1. Prof. Zbigniew Kulesza – chairman
  2. Prof. Małgorzata Grądzka-Dahlke
  3. Prof. Oleksandr Jewtuszenko
  4. Dr. Jaroslaw Czaban
 5. The key criteria for the evaluation of the candidates will be:
  compliance of the candidate’s research topics with the topics of task No. 1, namely with the determination of the optimal robotic task location and optimal trajectory of universal robot motion: application and experimental verification of the UR5 manipulator.
  Number of points: from 0 to 5
 6. previous involvement of the candidate in research and development cooperation between FME BUT and UP,
  Number of points: from 0 to 3
 7. current documented scientific achievements of the candidate,
  Number of points: from 0 to 3
 8. The complete set of documents should be accomplished with a CV of the candidate in English and a research program at the host university.
 9. The final decision on accepting or not accepting a candidate to participate in the project will be taken by the receiving party.
 10. Immediately after going back to the host university, the outgoing person prepares a report on the activities carried out (the template is given in Anexes 3 i 4), submitted to the Faculty Coordinator of the project.
 11. On the basis of the results of the research, the researchers participating in the project (from FME BUT and from UP), before Nov. 30, 2020, will prepare a joint scientific paper, submitted for publication in the journal from the JCR list. In the case of accepting an article for printing, its publication may be co-financed under the funds planned in task No. 1 for the year 2020.
 12. The recruitment procedure takes into account and obliges the persons responsible for the implementation of the project to comply with the principles of personal data protection.
 13. Participants of the NAWA APM – Academic International Partnerships project are obliged to follow the rules of the Project Regulations, available at https://pb.edu.pl/bwm/projekty-nawa/apm/dokumenty/

Documents to download:

Recruitment rules

Candidate application form (Please pay attention to the need to provide your CV)

Report template

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.