Wydział Mechaniczny PB

Zadanie nr 3

Zasady naboru uczestników projektu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej NAWA APM – Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej w 2020 roku

Zadanie nr 3

Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych we współpracy z Technical University of Chemnitz (TU Chemnitz).

Podzadanie

Wyjazd dwóch pracowników naukowych z Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej (WM PB) do Technical University of Chemnitz (TU Chemnitz) w roku 2020.
Planowane terminy wyjazdu/przyjazdu: maj/czerwiec 2020 r.
Okres pobytu: 6 dni

Opis zadania

Tematem prac badawczo-rozwojowych prowadzonych we współpracy WM PB i TU Chemnitz jest rozwój i badania biodegradowalnych materiałów kompozytowych z napełniaczami włóknistymi na bazie polilaktydu (PLA).

Badania w ramach zadania będą dotyczyły kompozytów z degradowalną bazą (PLA) i napełniaczami włóknistymi w postaci szkieł bioaktywnych. Podstawowym celem projektu będzie otrzymanie biodegradowalnych kompozytów o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych. Cel będzie realizowany poprzez zastosowanie biodegradowalnej bazy polimerowej w postaci polilaktydu oraz degradowalnych włókien naturalnych i sztucznych. Włókna sztuczne będą otrzymywane z bioaktywnych szkieł tlenkowych.

W ramach projektu zostaną opracowane biomateriały kompozytowe, biozgodne, zdolne do degradacji, o wysokich parametrach wytrzymałościowych, które znajdą szeroką aplikację w praktyce medycznej, zwłaszcza w chirurgii rekonstrukcyjnej i inżynierii tkankowej (scafolds).

Z uwagi na brak podobnych doniesień literaturowych, zaplanowane badania będą miały charakter pionierski a wyniki badań będą dobrym uzupełnieniem nielicznych danych powstałych w tym zakresie.

W ramach niniejszego zadania, w 2020 r. planowany jest wyjazd dwóch pracowników naukowych WM PB do TU Chemnitz w celu przeprowadzenia zaplanowanych badań. Planowany termin wyjazdu: maj/czerwiec 2020, okres pobytu: 6 dni.

Dofinansowanie projektu otrzymane z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej obejmuje koszty podróży, ubezpieczenia i diety osób wyjeżdżających (ze strony zarówno WM PB, jak i TU Chemnitz) oraz koszty wydruku publikacji naukowych powstałych w wyniku przeprowadzonych prac badawczo rozwojowych, do wysokości określonych w budżecie zadania nr 3.

Zasady naboru

 1. Nabór pracowników naukowych do projektu APM, zadanie nr 3, podzadanie „Wyjazd dwóch pracowników naukowych z Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej (WM PB) do Technical University of Chemnitz (TU Chemnitz) w 2020 r.”, poprzedzi akcja informacyjna, przeprowadzona za pomocą ogłoszenia przesłanego pocztą elektroniczną do pracowników naukowych WM PB. Informacja o naborze do projektu zostanie także umieszczona na stronie internetowej WM PB.
 2. Kandydaci składają wnioski aplikacyjne na formularzu zgłoszeniowym, którego wzór podano w załączniku nr 1. Wypełniony i podpisany formularz jest składany na ręce Koordynatora Wydziałowego projektu, dr hab. inż. Zbigniewa Kuleszy. Kandydaci z WM PB składają formularz w pok. M-212 w budynku WM PB lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: z.kulesza@pb.edu.pl.
 3. Nabór trwać będzie od dnia 19 lutego 2020 r., od godz. 8.15 do dnia 2 marca 2020 r., do godz. 12.00. Bezpośrednio po jego zakończeniu przeprowadzona zostanie ocena złożonych wniosków, a także sporządzona lista rankingowa, lista zakwalifikowanych (dwie osoby z WM PB i jedna osoba z TU Chemnitz) i lista rezerwowa kandydatów. Wyniki rekrutacji zostaną przesłane pocztą elektroniczną do osób, które złożyły formularze aplikacyjne.
 4. Wnioski aplikacyjne będą oceniane przez Komisję Wydziałową, w składzie:
  1. Dr hab. inż. Zbigniew Kulesza – przewodniczący
  2. Dr hab. inż. Małgorzata Grądzka-Dahlke
  3. Prof. dr hab. inż. Oleksandr Jewtuszenko
  4. Dr inż. Jarosław Czaban
 5. Kluczowymi kryteriami oceny kandydatów będą:
  1. zgodność tematyki prowadzonych prac badawczych kandydata z tematyką zadania nr 3, obejmującą rozwój i badania biodegradowalnych materiałów kompozytowych z napełniaczami włóknistymi na bazie polilaktydu (PLA)
   Liczba punktów: od 0 do 5
  2. dotychczasowe zaangażowanie kandydata we współpracy naukowo-badawczej między WM PB a TU Chemnitz,
   Liczba punktów: od 0 do 3
  3. dotychczasowy udokumentowany dorobek naukowy kandydata
   Liczba punktów: od 0 do 3
 6. Do kompletu dokumentów należy załączyć CV kandydata w języku angielskim oraz program badań prowadzonych w uczelni przyjmującej.
 7. Ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia bądź nieprzyjęcia kandydata do uczestnictwa w projekcie będzie podejmować strona przyjmująca.
 8. Bezpośrednio po zakończeniu wyjazdu osoba wyjeżdżająca sporządza raport z przeprowadzonych badań (wzór w załączniku 2), przekazywany do Koordynatora Wydziałowego projektu.
 9. Na podstawie otrzymanych wyników badań, osoby uczestniczące w projekcie (ze strony WM PB oraz ze strony TU Chemnitz) w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2020 r. przygotują wspólny artykuł naukowy, zgłoszony do publikacji w czasopiśmie z listy JCR. W przypadku przyjęcia artykułu do druku, jego wydanie może zostać dofinansowane w ramach środków zaplanowanych w zadaniu nr 3 na rok 2020.
 10. Procedura rekrutacyjna uwzględnia i zobowiązuje osoby odpowiedzialne za realizację projektu do przestrzegania zasad ochrony danych osobowych.
 11. Uczestnicy projektu NAWA APM – Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe zobowiązani są do przestrzegani zasad Regulaminu Projektu, dostępnego na stronie https://pb.edu.pl/bwm/projekty-nawa/apm/dokumenty/

Dokumenty do pobrania:

Zasady naboru

Formularz kandydata (Uwaga – proszę zwrócić uwagę na konieczność dostarczenia CV)

Wzór raportu

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.