Wydział Mechaniczny PB

APA – Zadanie 2

Logo Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej NAWA

Zasady naboru uczestników projektu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej NAWA APM – Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej w 2019 roku (rekrutacja zakończona).

Zadanie nr 2

Udział grupy studentów Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej (WM PB) w Innovation Crunch Time w Universite de Technologie de Belfort-Montbeliard (UTBM), Francja. Przeprowadzenie wykładów specjalistycznych na WM PB.

Podzadanie

Udział grupy studentów Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej w Innovation Crunch Time w Universite de Technologie de Belfort-Montbeliard, Francja w dniach 13-17 maja 2019 r.

Opis podzadania

W wydarzeniu Innovation Crunch Time (ICT) biorą udział studenci wszystkich wydziałów Universite de Technologie de Belfort-Montbeliard (UTBM). Studenci są przydzielani do niewielkich, 6-8-osobowych grup projektowych, które na jednej dużej sali zajmują się rozwiązywaniem postawionym im zadań. Studenci tworzący grupę nie znają się wcześniej i pochodzą z różnych wydziałów UTBM. Każda grupa ma do dyspozycji stolik, sprzęt komputerowy, telefony komórkowe. Studenci mogą także korzystać z pomocy dyżurujących na sali pracowników dydaktycznych UTBM. Zadania są różne i dotyczą np. zagadnień poprawy organizacji lotów samolotem, zagospodarowania odpadów składowanych w określonej miejscowości, nietypowych metod generowania energii elektrycznej, projektu nowego urządzenia, organizacji dostaw. Studenci przygotowują propozycję rozwiązania danego problemu – musi to być jednak rozwiązanie bardzo szczegółowe i konkretne, z uwzględnieniem nie tylko aspektów technicznych, lecz także m.in. organizacyjnych, prawnych, promocyjnych. Praca poszczególnych grup studenckich jest oceniana przez zespoły pracowników uczelni. W ocenie uwzględniane są: innowacyjność rozwiązania, nowe spojrzenie na dany problem, kompletność rozwiązania. Celem ICT jest rozwijanie kreatywności studentów, nauczenie ich współpracy w różnych, interdyscyplinarnych zespołach projektowych, powstających ad-hoc w krótkim czasie, rozwijanie umiejętności pracy w grupie, pełnienia różnych ról i zadań, szybkiego nawiązywania międzynarodowych kontaktów i rozwijania całościowego postrzegania różnych problemów technicznych i organizacyjnych.

Planowany jest udział dwóch 5-osobowych grup studentów WM PB (studenci różnych kierunków studiów, I i II stopnia na WM PB, wyłonieni w drodze konkursu) w Innovation Crunch Time – w 3. tygodniu maja (w 2019 i w 2020 r.). W 2019 r. Innovation Crunch Time odbędzie się w dniach 13-17 maja 2019 r.

Zasady naboru

  1. Nabór studentów WM PB do projektu APM, zadanie nr 2, podzadanie „Udział grupy studentów WM PB w Innovation Crunch Time w UTBM”, poprzedzi akcja informacyjna, przeprowadzona za pomocą ogłoszenia przesłanego pocztą elektroniczną do wszystkich studentów WM PB oraz ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej WM PB.
  2. Kandydaci składają wnioski aplikacyjne na formularzu zgłoszeniowym, którego wzór podano w załączniku nr 1. Formularze należy składać w pok. M-113, budynek Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej na ręce koordynatora projektu, dr hab. inż. Zbigniewa Kuleszy.
  3. Nabór trwać będzie do dnia 4 marca 2019 r., do godz. 12.00. Bezpośrednio po jego zakończeniu przeprowadzona zostanie ocena złożonych wniosków, a także sporządzone listy: rankingowa (5 osób) i rezerwowa kandydatów. Wyniki rekrutacji zostaną przesłane pocztą elektroniczną do osób, które złożyły wnioski aplikacyjne.
  4. Wnioski aplikacyjne będą oceniane przez Komisję Wydziałową, w składzie:

            1) Dr hab. inż. Zbigniew Kulesza – Koordynator Wydziałowy projektu

            2) Dr inż. Jarosław Czaban – pracownik Katedry Budowy Maszyn i Techniki Cieplnej

            3) Mgr inż. Wojciech Puchalski – kierownik Dziekanatu

            4) Kamil Borowik – członek Wydziałowej Rady Samorządu Studentów

  1. Kluczowymi kryteriami oceny kandydatów będą:
  • średnia ocen z poprzedniego semestru, zweryfikowana przez pracownika dziekanatu WM PB, odpowiednio:

                 Średnia ocen        Liczba punktów

                 4,60 – 5,00              5 pkt

                 4,30 – 4,59              4 pkt

                 4,00 – 4,29              3 pkt

                 3,51 – 3,99              2 pkt

                 3,00 – 3,50              1 pkt

  • potwierdzona znajomość języka angielskiego / języka francuskiego na poziomie co najmniej B1 – 1 pkt za każdy język
  • inne kryteria, zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym:

Rodzaj działalności                                                           Liczba punktów

działalność w kole naukowym                                          od 1 do 3 pkt,

działalność promocyjna na rzecz Wydziału                    od 1 do 3 pkt,

działalność w Samorządzie Studenckim                         od 1 do 3 pkt

działalność społeczna/wolontariat                                  od 1 do 3 pkt

udział w konferencjach/szkoleniach/wyjazdach           od 1 do 3 pkt

otrzymane nagrody/wyróżnienia                                    od 1 do 3 pkt

publikacje naukowe, popularno-naukowe                    od 1 do 3 pkt

  1. Procedura rekrutacyjna uwzględnia i zobowiązuje osoby odpowiedzialne za realizację projektu do przestrzegania zasad ochrony danych osobowych.

Dokumenty do pobrania:

Zasady naboru

Formularz kandydata (Uwaga – proszę zwrócić uwagę konieczność dostarczenia kopii dokumentów potwierdzających kompetencje językowe!)

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.