Wydział Mechaniczny PB

Regulamin Rady Przedsiębiorców

Niniejszy Regulamin Rady Przedsiębiorców działającej przy Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej, zwanej dalej Radą, określa jej cele, zasady funkcjonowania, sposób wyboru członków oraz obszary działalności.

Zatwierdzony Uchwałą Nr 93/2016-2020 Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 26.10.2016 r.

I. Cele Rady Przedsiębiorców:

 1. podejmowanie wspólnych inicjatyw związanych z organizacją przedsięwzięć o charakterze naukowo-gospodarczym.
 2. współpraca w zakresie wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy środowiskiem nauki i środowiskiem biznesu, instytucjami otoczenia biznesu oraz instytucjami sektora publicznego;
 3. współpraca w procesie definiowania efektów kształcenia i formułowaniu programów kształcenia;
 4. wspieranie uczelni w zakresie prac nad dostosowaniem oferty edukacyjnej do aktualnych potrzeb rynku pracy;

II. Obszary działania Rady Przedsiębiorców:

Naukowy:

 1. inicjowanie interdyscyplinarnych zespołów badawczych z uwzględnieniem kadry innowacyjnych przedsiębiorstw;
 2. wsparcie aktywności publikacyjnej pracowników Wydziału Mechanicznego we współpracy z kadrą przedsiębiorstw;
 3. współudział w tworzeniu założeń stypendiów naukowych finansowanych przez przedsiębiorstwa lub ze środków zewnętrznych;
 4. podejmowanie wspólnych inicjatyw badawczo-rozwojowych, w tym także związanych z opracowywaniem wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie ze środków zewnętrznych;
 5. inicjowanie wspólnych projektów rozwojowych i celowych;
 6. organizacja wspólnych konferencji i seminariów.

Dydaktyczny:

 1. udział członków Rady w tworzeniu nowych programów kształcenia na Wydziale, zgodnych z zapotrzebowaniem rynku pracy;
 2. opiniowanie programów kształcenia,
 3. opiniowanie sylwetki absolwenta w ramach poszczególnych programów kształcenia oferowanych na Wydziale Mechanicznym ;
 4. wsparcie włączenia do dydaktyki pracowników z przemysłu o dużej wiedzy praktycznej;
 5. współpraca w zakresie formułowania tematów prac inżynierskich, magisterskich i doktorskich;
 6. pomoc przedsiębiorców przy organizacji praktyk i staży, zarówno dla studentów, jak i pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału;
 7. współorganizowanie szkoleń, kursów oraz studiów podyplomowych na Wydziale Mechanicznym, zgodnie z zapotrzebowaniem przedsiębiorstw;
 8. wspólne opracowywanie materiałów dydaktycznych, wykorzystujących „dobre praktyki” z działalności gospodarczej przedsiębiorców z regionu.

Współpraca, promocja i zarządzanie:

 1. organizacja wspólnych przedsięwzięć promujących Wydział i przedsiębiorstwa;
 2. wzajemna pomoc w zakresie komercjalizacji wyników badań i popularyzacji wiedzy;
 3. organizacja konkursów na najlepsze prace dyplomowe dotyczące kluczowych sektorów gospodarki województwa podlaskiego;
 4. wsparcie w powoływaniu spółek spin-out i spin-off przez studentów, absolwentów i pracowników Wydziału;
 5. wspieranie różnych form mobilności pracowników Wydziału Mechanicznego oraz biznesu, w tym upowszechnianie staży przemysłowych pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych oraz realizowanych na Wydziale staży pracowników przedsiębiorstw;
 6. współudział w utworzeniu bazy danych o możliwych do podjęcia tematach współpracy oraz komercjalizacji wyników badań;

III. Założenia organizacyjne funkcjonowania Rady

 1. działalność w Radzie ma charakter społeczny;
 2. Członkowie Rady Przedsiębiorców powołani są przez Dziekana Wydziału Mechanicznego na wniosek kierowników katedr i zakładów, Samorządu Studenckiego i Samorządu Doktorantów. Dziekan niezwłocznie informuje Radę Wydziału  o każdej osobie powołanej w skład Rady Przedsiębiorców.
 3. zakres form współpracy Rady może zostać poszerzony z inicjatywy członków Rady Przedsiębiorców lub Dziekana Wydziału Mechanicznego;
 4. pracami Rady kieruje Dziekan Wydziału Mechanicznego;
 5. Rada zbiera się co najmniej dwa razy w roku akademickim. Posiedzenie zwołuje Dziekan Wydziału z własnej inicjatywy lub na wniosek przedstawiciela Rady;
 6. w posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć członkowie Rady Wydziału Mechanicznego, a także inne osoby zaproszone przez Dziekana;
 7. posiedzenia Rady są protokołowane przez obsługę administracyjną, Wydziału Mechanicznego. Decyzje Rady podejmowane są w drodze głosowania poprzez przyjęcie stosownej uchwały lub stanowiska;
 8. tematykę posiedzeń Rady Przedsiębiorczości i ich porządek wyznacza Przewodniczący posiedzenia z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady. Tematyka i porządek posiedzeń może ulec rozszerzeniu lub zmianie w trakcie obrad Rady Przedsiębiorców.
Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.