Browse By

elrobomech_top

EL-ROBO-MECH 2018
(Wykaz projektów zakwalifikowanych do II etapu)

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie zorganizowanym przez Wydział Mechaniczny oraz Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej oraz Radę Przedsiębiorców przy Wydziale Mechanicznym i Radę Przemysłowo-Programową przy Wydziale Elektrycznym.
Podstawowym celem konkursu EL-ROBO-MECH  jest docenienie młodych, utalentowanych ludzi oraz popularyzacja nauk technicznych w ogóle, a studiów na Politechnice Białostockiej w szczególności.
Każdy z uczestników może przesłać tylko jedną pracę konkursową. Dopuszcza się również udział zespołów składających się z nie więcej niż trzech uczestników. Prace powinny być bezpośrednio lub pośrednio związane z mechaniką i budową maszyn, mechatroniką, automatyką i robotyką, informatyką stosowaną, energetyką, elektrotechniką, elektroniką, telekomunikacją lub inżynierią biomedyczną. W opisie zgłoszenia konkursowego należy podać, na czym polega innowacyjność proponowanego rozwiązania i wyraźnie zaznaczyć wkład własny każdego z autorów.

Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach.
Etap I polega na przygotowaniu prezentacji dotyczącej pracy konkursowej i przesłaniu jej do Komisji (wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym), w wersji elektronicznej na adres konkurswmwe@pb.edu.pl oraz dodatkowo w wersji papierowej na adres: Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny, ul. Wiejska 45C, 15-351 Białystok.
Etap II odbywa się na terenie Politechniki Białostockiej i polega na samodzielnym zaprezentowaniu przed komisją przygotowanej przez uczestnika pracy, a w przypadku zakwalifikowania zespołu, samodzielnym prezentowaniu wkładu własnego do przedłożonej pracy osobno przez każdego z członków zespołu.

Laureaci konkursu uzyskują prawo do podjęcia studiów stacjonarnych na dowolnie wybranym kierunku Wydziału Mechanicznego lub Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej z pominięciem konkursu świadectw, pod warunkiem, że w terminach zgodnych z harmonogramem rekrutacji w roku zdania egzaminu maturalnego: zapisze się na wybrany kierunek studiów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów oraz złoży komplet dokumentów wymaganych od kandydata na studia wraz z oryginałem dokumentu wydanego przez organizatora konkursu poświadczającego uzyskanie statusu laureata.

HARMONOGRAM KONKURSU EL-ROBO-MECH 2017/2018

do 14.02.2018 r. nadsyłanie prezentacji dot. pracy konkursowej
do 2.03.2018 r. ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do II etapu
12-16.03.2018 r. samodzielna prezentacja prac przed komisją konkursową
do 30.03.2018 r. publikacja listy laureatów
18.04.2018 r. uroczyste wręczenie nagród

 

Aby wziąć udział w konkursowych zmaganiach, każdy uczeń szkoły średniej powinien wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej: www.wm.pb.edu.pl/konkurs oraz przesłać go do 31 stycznia 2018 r. na adres m.dominow@pb.edu.pl. Finał zmagań odbędzie się na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej w dniach 12-16 marca 2018 r.
Szczegółowe informacje oraz lista laureatów I etapu konkursu zostaną opublikowane na stronach internetowych uczelni i wydziałów organizujących konkurs.
Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w konkursie.

– El-Robo-Mech promuje ambitne szkoły i dobrych nauczycieli – mówi prof. Andrzej Seweryn, Dziekan Wydziału Mechanicznego, jeden z głównych organizatorów konkursu. – Dodatkowo celem pośrednim jest rozwijanie innowacyjnej myśli technicznej w zakresie mechaniki i budowy maszyn, mechatroniki, automatyki i robotyki, informatyki stosowanej, energetyki elektrotechniki, elektroniki, telekomunikacji oraz inżynierii biomedycznej, a także propagowanie nauk technicznych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

 

Przypominamy:
– liczy się pomysł oraz jego zaprezentowanie,
– zapraszamy pojedyncze osoby ale również zespoły (nie większe niż trzy osoby),
– prace powinny być bezpośrednio lub pośrednio związane z mechaniką i budową maszyn, mechatroniką, automatyką i robotyką, informatyką stosowaną, energetyką, elektrotechniką, elektroniką, telekomunikacją lub inżynierią biomedyczną,
– ocenione zostaną tylko prace nadesłane w terminie wraz z wypełnioną kartą uczestnictwa oraz prezentacją pracy konkursowej,
– na laureatów dwuetapowych zmagań czekają indeksy Wydziału Mechanicznego lub Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej oraz atrakcyjne nagrody pieniężne i rzeczowe.

elrobomech_bottom

Ulotka         Formularz zgłoszeniowy (pdf)    

Formularz zgłoszeniowy (doc)         Regulamin