Wydział Mechaniczny PB

RID

Logotypy RID, PB oraz MNiSW
Projekt pt. Zwiększenie interdyscyplinarności badań naukowych w PB w obszarze nauk inżynieryjno-technicznych został dofinansowany ze środków Ministra Nauki w ramach programu “Regionalna Inicjatywa Doskonałości”
Wartość dofinansowania: 11 480 000

Celem programu „Regionalna inicjatywa doskonałości” jest umocnienie znaczenia działalności uczelni w grupach dyscyplin naukowych oraz artystycznych określonych dla poszczególnych regionów.

W ramach projektu zaplanowane są działania zmierzające do wytyczenia nowych kierunków badawczych realizowanych na Wydziale Mechanicznym w dyscyplinie inżynieria mechaniczna. Inżynieria mechaniczna jest dyscypliną, która we wszystkich ocenach parametrycznych przeprowadzonych do tej pory uzyskiwała kategorię A, co świadczy o stabilności kadry akademickiej i wysokiej jakości prowadzonych przez nią badaniach naukowych.

Nowym pomysłem, który zostanie zrealizowany w ramach projektu, jest otwarcie potencjału badawczego zawartego w inżynierii mechanicznej na naukowców pracujących w Politechnice Białostockiej, którzy reprezentują inne dyscypliny naukowe. Jednym z głównych elementów projektu będzie stworzenie 5 interdyscyplinarnych laboratoriów naukowych. W tym celu, jeszcze na etapie przygotowania wniosku, zostały wytypowane grupy badawcze odnoszące duże sukcesy naukowe, a które już współpracowały z naukowcami z inżynierii mechanicznej. Liderom tych grup zaproponowano możliwość budowy laboratoriów na Wydziale Mechanicznym, które będą uwzględniały możliwości naukowej współpracy międzydyscyplinarnej. Na ten cel w  projekcie przeznaczono przeszło 5,5 mln zł.

Oprócz tego w projekcie zaplanowano udzielenie 8 mikrograntów naukowych dla zespołów badawczych, których zespół będzie składał się z naukowców z inżynierii mechanicznej i z przynajmniej jednej innej dyscypliny naukowej ewaluowanej w PB. Będą to projekty trwające maksymalnie 2 lata, a na ich realizację zostało zaplanowane 1,6 mln. zł. Warunkiem „rozliczenia” takiego projektu będzie między innymi złożenie wniosku o finansowanie badań ze źródeł zewnętrznych.

Przeszło 460 tys. zł zostało zaplanowane (pierwsze 3 lata projektu) na finansowanie udziału nakowców w renomowanych konferencjach naukowych, opłaty artykułów naukowych w trybie open access, zwiększenia liczby zgłoszeń patentowych krajowych i międzynarodowych. Warunkiem uzyskania finansowania jest również działalność interdyscyplinarna, tj. udział przynajmniej jednego naukowca z reprezentującego inżynierię mechaniczną oraz jednego lub więcej reprezentujących inną dyscyplinę naukową.

Kolejnym celem projektu będzie zwiększenie mobilności pracowników PB poprzez odbywanie staży naukowych w zagranicznych renomowanych uczelniach (TOP 200). Zaplanowano realizację w pierwszych 3 latach projektu 14 staży naukowych trwających minimum 3 miesiące. Na ten cel przeznaczono 330 tys. zł. Dodatkowo zaplanowano sfinansowanie (ok. 330 tys. zł.) pobytu (min. 6 mies.) na Wydziale Mechanicznym 8 młodych wybitnych naukowców z zagranicznych ośrodków naukowych w formie associated researcher.

Ostatni rok realizacji projektu, oprócz działań naukowych wymienionych powyżej, został zaplanowany na promocję wyników projektu i utrwalanie jego rezultatów. Na tę działalność w ostatnim roku zostanie przeznaczona kwota 2,8 mln zł. Główne działania, które będą realizowane, to zawiązywanie międzynarodowych sieci badawczych lub konsorcjów naukowych, rozszerzenie zespołów badawczych o zagranicznych naukowców, prezentacja wyników badań na forum zagranicznym (artykuły naukowe, referaty konferencyjne), rozszerzenie możliwości badawczych wybranych laboratoriów naukowych. Przede wszystkim program RiD umożliwi organizację VI Polskiego Kongresu Mechaniki, który Politechnika Białostocka będzie organizowała w 2027 r.

Zakres wszystkich działań zaplanowanych w projekcie wpisuje się w cel strategiczny PB pt. Wiodący ośrodek naukowy w zakresie celu szczegółowego, obejmującego aktywne kształtowanie polityki naukowej poprzez wzmacnianie innowacyjnych i interdyscyplinarnych kierunków badań oraz rozwój specjalizacji w wybranych obszarach, w których Uczelnia może być najlepsza w Polsce i świecie.

Projekt „Podwyższenie jakości i umiędzynarodowienie badań naukowych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej” w ramach programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości

Główny cel projektu: przyczynienie się do intensywnego rozwoju uczelni wyróżniających się w regionach pod względem potencjału badawczego w poszczególnych dyscyplinach naukowych.

Dzięki dofinansowaniu możliwe będzie zrealizowanie trzech celów:

  • podniesienie poziomu badań naukowych,
  • zwiększenie znaczenia prowadzonych badań w międzynarodowym środowisku naukowym
  • zwiększenie wpływu badań naukowych na funkcjonowanie otoczenia społeczno-gospodarczego w regionach.

Uzyskane fundusze Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej przeznaczy na m.in. rozbudowę bazy laboratoryjnej, zwiększenie liczby publikacji naukowych, zwiększenie liczby monografii, zwiększenie liczby patentów, organizowanie wyjazdów studyjnych zespołów badawczych, udział zespołów badawczych w międzynarodowych konsorcjach naukowych, zwiększenie mobilności międzynarodowej pracowników, udział pracowników w konferencjach zagranicznych, wzrost deponowanych publikacji pracowników w czasopismach działających w systemie Open Access, intensyfikację i konsolidację współpracy nauki z biznesem.

Budżet projektu : 12 mln złotych

Realizacja projektu: styczeń 2019 roku do grudnia 2023

OPIS WYKONANYCH ZADAŃ

W 2019 roku wszystkie zaplanowane wskaźniki, wynikające z realizacji zadań zaplanowanych w ramach projektu, zostały osiągnięte.

Zestawienie zakładanych w poszczególnych latach wskaźników oraz ich wartości uzyskane w 2019 r. zamieszczono w tabeli nr 1:

Tabela 1. Zadania oraz wartości wskaźników wykonanych oraz planowanych do realizacji w okresie trwania projektu.

Cel. 1. Podniesienie poziomu badań naukowych
Nazwa zadania Wartość wskaźnika

Okres bazowy

2014 – 2017

2019

planowane

2019

zrealizowane

2020 2021 2022  2019 – 2022
1.1 Zwiększenie liczby publikacji w czasopismach naukowych indeksowanych w bazie Web of Science Core Collection (WoS CC). 242 65 68 70 75 80 290
1.2  Zwiększenie liczby monografii naukowych publikowanych w renomowanych wydawnictwach – wskaźnik realizacji celu: liczba opublikowanych monografii naukowych w wydawnictwach książkowych indeksowanych w Scopus; 1 0 0 1 1 2 4
1.3 Zwiększenie liczby międzynarodowych patentów na
wynalazki – wskaźnik realizacji celu: liczba uzyskanych międzynarodowych patentów na wynalazki;
0 0 3 – zgłoszenia
patentowe
0 0 2 2
Cel. 2. Zwiększenie znaczenia prowadzonych badań naukowych w międzynarodowym środowisku naukowym
2.1  Organizacja wyjazdów studyjnych zespołów badawczych do zagranicznych renomowanych uczelni lub ośrodków naukowych, celem nawiązania zinstytucjonalizowanej w oparciu o umowę, naukowej współpracy międzynarodowej – wskaźnik realizacji celu: liczba zawartych umów; 10 5 8 5 5 5 20
2.2  Zawiązanie lub udział zespołów
badawczych w międzynarodowych sieciach badawczych lub konsorcjach naukowych – wskaźnik realizacji celu: liczba zawiązanych sieci;
0 0 0 1 1 1 3
2.3  Zwiększenie mobilności międzynarodowej pracowników poprzez odbywanie staży naukowych w zagranicznych, renomowanych uczelniach lub ośrodkach naukowych – wskaźnik realizacji celu: liczba odbytych staży; 1 2 5 2 3 3 10
2.4  Zwiększenie udziału pracowników w konferencjach zagranicznych – wskaźnik realizacji celu: liczba referatów wygłoszonych na zagranicznych konferencjach naukowych; 168 55 57 60 65 70 250
Cel. 3. Zwiększenie wpływu badań naukowych na funkcjonowanie otoczenia społeczno-gospodarczego
3.1 Zwiększenie udziału publikacji najważniejszych wyników badań naukowych w modelu Open Acces w czasopismach z bazy Web of
Science – wskaźnik realizacji celu: liczba opublikowanych artykułów naukowych w modelu Open Acces w czasopismach z bazy WoS;
79 25 31 30 35 40 130
3.2 Intensyfikacja i konsolidacja współpracy nauki z biznesem (otoczeniem społeczno-gospodarczym) poprzez opracowanie strategii, ekspertyz czy opracowań naukowych wpływu prowadzonej działalności naukowej na rozwój społeczno-gospodarczy regionu – wskaźnik realizacji celu: liczba umów z partnerami biznesowymi (inwestorzy, przedsiębiorcy) o wzajemnej współpracy, źródło pochodzenia wskaźnika: rejestr umów z partnerami biznesowymi. 19 4 19

 

(17 – firmy polskie
2 – zagraniczne)

5 6 6 21
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.