Browse By

Nowoczesne techniki wytwarzania

Kierownik studiów: dr hab. inż. Zbigniew Oksiuta
Kontakt: tel. 571-443-114, e-mail: z.oksiuta@pb.edu.plInformacje ogólne

Oferta  studiów  podyplomowych  „Nowoczesne techniki wytwarzania”  adresowana  jest  głównie  do  absolwentów wyższych  uczelni  kierunków  Mechanika i Budowa Maszyn  oraz  pokrewnych kierunków technicznych,  którzy  chcą podwyższyć swoje kwalifikacje i poszerzyć wiedzę z zakresu technologii i nowoczesnych technik wytwarzania w tym: obróbki ubytkowej i kształtowania przyrostowego, projektowania nowych i modyfikacji istniejących procesów technologicznych, kontroli technicznej oraz systemów informatycznych wspomagających wytwarzanie. Studia będą kończyć się uzyskaniem dyplomu  potwierdzonego  ukończenie studiów z zakresu nowoczesnych technik wytwarzania.

Sylwetka absolwenta

Absolwent uzyskuje zaawansowaną wiedzę inżynierską z zakresu współczesnych technik wytwarzania, w tym: obróbki ubytkowej i kształtowania przyrostowego, projektowania nowych i modyfikacji istniejących procesów technologicznych, kontroli technicznej oraz systemów informatycznych wspomagających wytwarzanie. Posiada zdolności rozwiązywania zadań technologicznych. Zdobywa wiedzę z zakresu: projektowania i automatyzacji procesów technologicznych, obróbki skrawaniem, szybkiego prototypowania, wiedzy z zakresu stosowania nowoczesnych narzędzi i systemów narzędziowych, geometrii powierzchni oraz współrzędnościowej techniki pomiarowej.

Absolwent jest przygotowany do podejmowania działań w zakładach produkcyjnych z zakresu technologii ubytkowych i przyrostowych oraz zarządzania produkcją. Potrafi wdrażać nowe rozwiązania z zakresu technik wytwarzania w procesie produkcyjnym.

Plan studiów

W – wykład
C – ćwiczenia
L – laboratorium
P – projekt
S – seminarium
Wykłady w 1 grupie słuchaczy.
Zajęcia laboratoryjne w grupach maksymalnie 8 osobowych.
Zajęcia ćwiczeniowe i seminaryjne w grupie maksymalnie 12 osobowej.

Koszt studiów podyplomowych

Wpisowe – 100 zł
Opłata za studia – 2000 zł
Limit przyjęć: min. 12 osób, max. 24 osoby.
W przypadku przekroczenia limitu miejsc o przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Konto bankowe

Opłaty należy wnosić na konto bankowe:  Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45 A, 15-351 Białystok,
Bank PeKaO S.A.  nr konta: 56 1240 1154 1111 0000 2148 7718, z dopiskiem: Studia Podyplomowe NTW
Opłaty należy wnieść do dnia 1.12.2016 r.
Zasady i tryb przyjmowania kandydatów na studia podyplomowe
Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Warunkiem przyjęcia jest dostarczenie:

a) podania o przyjęcie na studia wraz z ankietą osobową,
b) kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzona za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika PB lub notariusza,
c) kserokopii dowodu osobistego,
d) dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty wpisowej.

Sekretariat studiów:

Wojciech Puchalski
Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej,
15-351 Białystok ul. Wiejska 45C, pok. 104
poniedziałek – piątek, godz. 7.30-15.30

tel. +48 85 746 92 09
e-mail: w.puchalski@pb.edu.pl

Dokumenty do pobrania