Browse By

Nowoczesne techniki wytwarzania

Kierownik studiów: dr hab. inż. Zbigniew Oksiuta
Kontakt: tel. 571-443-114, e-mail: z.oksiuta@pb.edu.pl


Kierunek planowany od roku akademickiego 2017/2018

Charakterystyka studiów

Oferta studiów podyplomowych nowoczesne techniki wytwarzania, jest adresowana do absolwentów wyższych uczelni technicznych kierunku: budowa maszyn, którzy chcą poszerzyć wiedzę i zdobyć nowe umiejętności w zakresie rozwiązywania praktycznych problemów związanych z nowoczesnymi technikami wytwarzania. Studia podyplomowe nowoczesne techniki wytwarzania mogą być również podjęte przez absolwentów studiów I lub II stopnia kierunków pokrewnych do kierunku budowa maszyn.
Program studiów obejmuje 156 godzin zajęć dydaktycznych z następujących przedmiotów: nowoczesne procesy technologiczne, problemy obróbki skrawaniem, obrabiarki sterowane numerycznie, nowoczesne techniki szybkiego prototypowania, przemysłowe systemy pomiarowe, obróbki erozyjne, projektowanie procesów technologicznych, technika pomiarowa w przemyśle metalowym oraz zarządzanie innowacją.
Proponowane przedmioty dotyczą zagadnień obróbki ubytkowej i przyrostowej oraz technik wytwarzania, z użyciem nowoczesnych maszyn i urządzeń CNC, inżynierii odwrotnej wraz z użyciem współrzędnościowych maszyn pomiarowych. Ćwiczenia laboratoryjne będą prowadzone w nowoczesnych laboratoriach znajdujących się na Wydziale Mechanicznym PB, wyposażonych w specjalistyczny sprzęt dydaktyczno-pomiarowy. Założeniem studiów podyplomowych jest, aby każdy student zapoznał się z obsługą maszyn CNC oraz pozyskał umiejętność posługiwania się oprogramowaniem służącym do oceny jakości wykonania wyrobów inżynierskich. Nabyte doświadczenie umożliwi podniesienie posiadanych umiejętności praktycznych absolwentów.

Sylwetka absolwenta

Absolwent uzyska poszerzoną wiedzę inżynierską z zakresu nowoczesnych technik wytwarzania, w tym: obróbki ubytkowej i kształtowania przyrostowego, projektowania nowych i modyfikacji istniejących procesów technologicznych, kontroli technicznej oraz systemów informatycznych wspomagających wytwarzanie. Posiądzie zdolności rozwiązywania zadań technologicznych. Uzyska wiedzę z zakresu: projektowania nowoczesnych procesów technologicznych, obróbki skrawaniem, szybkiego prototypowania, wiedzę z zakresu stosowania nowoczesnych narzędzi i systemów pomiarowych, geometrii powierzchni oraz współrzędnościowej techniki pomiarowej.
Absolwent będzie przygotowany do podejmowania działań w zakładach produkcyjnych z zakresu technologii ubytkowych i przyrostowych oraz zarządzania produkcją, gdzie wymagana jest wiedza potrzebna do wdrażania nowych rozwiązań z zakresu technik wytwarzania w procesie produkcyjnym.

Plan studiów podyplomowych
KIERUNEK STUDIÓW: nowoczesne techniki wytwarzania
profil ogólnoakademicki
semestr I

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Liczba godzin Punkty ECTS Forma zaliczenia
w c l p suma
NTW01001 Nowoczesne procesy technologiczne 6 8 14 3 Z, Z
NTW01002 Obrabiarki sterowane numerycznie I 8 14 22 4 E, Z
NTW01003 Problemy obróbki skrawaniem 8 8 16 4 Z, Z
NTW01004 Nowoczesne techniki szybkiego prototypowania 6 8 14 3 Z, Z
NTW01005 Ocena dokładności części maszyn 6 8 14 3 Z, Z
razem 34  0 46  0 80 17

semestr II

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Liczba godzin Punkty ECTS Forma zaliczenia
w c l p suma
NTW01006 Obróbki erozyjne 6 6 12 2 Z, Z
NTW01007 Projektowanie procesów technologicznych 6 16 22 4 E, Z
NTW01008 Obrabiarki sterowane numerycznie II 8 10 18 5 Z, Z
NTW01009 Systemy pomiarowe w ocenie jakości 8 8 16 4 Z, Z
NTW01010 Zarządzanie innowacją 8 8 1
razem 36  0 24 16 76 16

W – wykład
C – ćwiczenia
L – laboratorium
P – projekt
E – egzamin
ZO – zaliczenie z oceną


Koszt studiów podyplomowych

Czas trwania studiów podyplomowych 2 semestry
Wpisowe – 100 zł
Planowany termin rozpoczęcia kursu 9.10.2017 r.
Koszt studiów podyplomowych2500,- zł./os. przy 12 uczestnikach
Limit przyjęć: min. 12 osób, max. 24 osoby. W przypadku przekroczenia limitu miejsc o przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.


Konto bankowe

Opłaty należy wnosić na konto bankowe:  Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45 A, 15-351 Białystok,
Bank PeKaO S.A.  nr konta: 56 1240 1154 1111 0000 2148 7718, z dopiskiem: Studia Podyplomowe NTW
Opłaty należy wnieść do dnia 1.12.2016 r.

Zasady i tryb przyjmowania kandydatów na studia podyplomowe

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Warunkiem przyjęcia jest dostarczenie:
a) podania o przyjęcie na studia wraz z ankietą osobową,
b) kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzona za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika PB lub notariusza,
c) kserokopii dowodu osobistego,
d) dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty wpisowej.

Kontakt w sprawie studiów podyplomowych:

Wojciech Puchalski
Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej,
15-351 Białystok ul. Wiejska 45C, pok. 125
poniedziałek – piątek, godz. 7.30-15.30

tel. +48 85 746 92 09
e-mail: w.puchalski@pb.edu.pl

Dokumenty do pobrania

 

Informacje dotyczące wszystkich studiów podyplomowych organizowanych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej.

Podane powyżej wiadomości o studiach podyplomowych mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.