Browse By

Przetwórstwo tworzyw sztucznych

Kierownik studiów: dr inż. Marek Jałbrzykowski
Kontakt: tel. 571-443-081, e-mail: m.jalbrzykowski@pb.edu.plInformacje ogólne

Oferta studiów podyplomowych „Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych” adresowana jest głównie do absolwentów wyższych uczelni kierunków mechanicznych, którzy chcą podwyższyć swoje kwalifikacje i poszerzyć wiedzę z zakresu fizykochemii polimerów, technik wspomagania komputerowego i symulacji procesów wtryskiwania oraz technik przetwarzania tworzyw termoplastycznych. Studia podyplomowe mogą być szczególnie pomocne dla tych inżynierów, którzy podjęli, bądź będą chcieli podjąć pracę w firmach zajmujących się przetwarzaniem tworzyw sztucznych. Studia podyplomowe „Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych” adresowane są również do absolwentów studiów I lub II stopnia na kierunkach pokrewnych, w celu poszerzenia wiedzy i umiejętności zawodowych. Program studiów zawiera grupę przedmiotów ściśle specjalistycznych oraz ogólnych powiązanych z dotychczas zdobywaną wiedzą inżynierską. Umożliwi to uzupełnienie wiedzy oraz lepsze zrozumienie zagadnień specjalistycznych uczestników w zależności od tego, w jakiej specjalności uzyskali tytuły zawodowe magistrów inżynierów. Studia podyplomowe przygotowują absolwenta do podjęcia pracy na specjalistycznych stanowiskach w szeroko rozumianej branży przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Sylwetka absolwenta

Studia podyplomowe na specjalności Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych skierowane są przede wszystkim do absolwentów Politechniki Białostockiej, którzy ukończyli studia I lub II stopnia na Wydziale Mechanicznym. Zakres studiów został opracowany w ten sposób, aby ich uczestnik mógł rozszerzyć kwalifikacje zawodowe o wiadomości z przedmiotów, których nie zaliczał w trakcie swoich studiów na Wydziale Mechanicznym PB.

Zdobyte dodatkowe kwalifikacje zawodowe będą wysoce przydatne w wykonywanej pracy zawodowej lub wręcz niezbędne podczas jej poszukiwania, w szczególności w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Uczestnikami studiów podyplomowych mogą być również absolwenci studiów pokrewnych do kierunków mechanicznych, w celu poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności zawodowych.

Studia przygotowują absolwenta do podjęcia pracy na specjalistycznych stanowiskach w szeroko rozumianej branży przetwórstwa tworzyw sztucznych. Kształcenie w tej specjalności obejmuje szeroki zakres zagadnień, zaczynając od teoretycznych aspektów fizykochemii i technologii polimerów, poprzez specjalistyczne przedmioty techniczne (w tym także związane z projektowaniem form wtryskowych oraz symulacji procesów wtrysku), aż po zagadnienia z dziedziny recyklingu i organizacji produkcji.

Absolwent studiów podyplomowych o specjalności Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych jest wykształcony w zakresie:

  • fizykochemi i technologii wytwarzania TS,
  • metod przetwórstwa TS,
  • procesu wtryskiwania,
  • symulacji i modelowania wtrysku,
  • konstrukcji form wtryskowych,
  • zagadnień eksploatacji form i narzędzi,
  • ustawiania i optymalizacji wtrysku,
  • organizacji i nadzoru produkcji,
  • zagospodarowania odpadów i recyklingu TS.

Absolwenci specjalności Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych mogą znaleźć zatrudnienie m.in. firmach projektujących i wytwarzających formy wtryskowe, w nadzorze pracy dużych wtryskowi, w zakładach zajmujących się recyklingiem tworzyw, oraz ogólnie w firmach z branży przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Plan studiów

E – egzamin
ZO – zaliczenie z oceną

Kadrę dydaktyczną stanowią nauczyciele akademiccy z Politechniki Białostockiej oraz fachowcy z wiodących firm zajmujących się przetwórstwem tworzyw sztucznych.

Koszt studiów podyplomowych

Wpisowe – 100 zł
Opłata za studia – 2400 zł
Limit przyjęć: min. 12 osób, max. 26 osób.
W przypadku przekroczenia limitu miejsc o przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Konto bankowe

Opłaty należy wnosić na konto bankowe:  Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45 A, 15-351 Białystok,
Bank PeKaO S.A.  nr konta: 56 1240 1154 1111 0000 2148 7718  , z dopiskiem: Studia Podyplomowe PTS

Zasady i tryb przyjmowania kandydatów na studia podyplomowe

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Warunkiem przyjęcia jest dostarczenie:

a) podania o przyjęcie na studia wraz z ankietą osobową,
b) kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzona za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika PB lub notariusza,
c) kserokopii dowodu osobistego,
d) dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty wpisowej.
Sekretariat studiów:

Wojciech Puchalski
Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej,
15-351 Białystok ul. Wiejska 45C, pok. 104
poniedziałek – piątek, godz. 7.30-15.30

tel. +48 85 746 92 09
e-mail: w.puchalski@pb.edu.pl

Dokumenty do pobrania