Browse By

Przetwórstwo tworzyw sztucznych

Kierownik studiów: dr inż. Marek Jałbrzykowski
Kontakt: tel. 571-443-081, e-mail: m.jalbrzykowski@pb.edu.pl


Kierunek planowany od roku akademickiego 2017/2018

Charakterystyka studiów

Studia obejmują 2 semestry, łącznie 255 godzin dydaktycznych. Program nauczania dostosowany jest do aktualnych wymagań współczesnej dydaktyki w zakresie tworzyw sztucznych i ich przetwórstwa. Główny nacisk skierowany będzie na zagadnienia związane z przetwórstwem, zwłaszcza metodami wtrysku i wytłaczania. Omawiane będą zagadnienia modelowania procesów wtryskiwania, konstrukcji i eksploatacji form przetwórczych oraz technologiczności wyrobów, recyklingu materiałowego i zagospodarowania odpadów.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów uzyskają wiedzę na temat tworzyw sztucznych, technologii ich wytwarzania oraz przetwórstwa, zwłaszcza metodami wtrysku i wytłaczania. Ukończenie studiów wzbogaci potencjał merytoryczny absolwentów w postaci wiedzy przekazywanej przez nauczycieli akademickich z doświadczeniem zawodowym zdobytym w praktyce przemysłowej. Studia pozwolą na uzyskania wiedzy i kwalifikacji specjalistycznych w zakresie tworzyw sztucznych i ich przetwórstwa. Umożliwi to poszukiwanie stanowisk pracy w jednostkach projektowych oraz zakładach z branży przetwórstwa i utylizacji tworzyw sztucznych.

Kadrę dydaktyczną stanowią doświadczeni nauczyciele akademiccy z Politechniki Białostockiej oraz fachowcy z wiodących firm zajmujących się przetwórstwem tworzyw sztucznych.

Plan studiów podyplomowych
KIERUNEK STUDIÓW: przetwórstwo tworzyw sztucznych
profil ogólnoakademicki
semestr I

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Liczba godzin Punkty ECTS Forma zaliczenia
w c l p suma
PTS01001 Fizykochemia i Technologie wytwarzania TS 15 15 2 Z
PTS01002 Metody Badań Tworzyw Sztucznych i Wyrobów 15 15 30 3 E, Z
PTS01003 Przetwórstwo TS – przegląd metod 15 15 30 3 Z, Z
PTS01004 Procesy wtryskiwania 15 15 15 45 5 E, Z, Z
PTS01005 BHP i Zagrożenia Środowiskowe w przemyśle TS 15 15 3 Z
razem 75  0 45  15 135 16

semestr II

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Liczba godzin Punkty ECTS Forma zaliczenia
w c l p suma
PTS01006 Optymalizacja i Ustawianie Procesu Wtrysku 15 15 30 5 E, Z
PTS01007 Organizacja i nadzór produkcji 15 15 4 Z
PTS01008 Zagadnienia Konstrukcji i Eksploatacji Form Wtryskowych 15 15 15 45 5 E, Z, Z
PTS01009 Recykling TS 15 15 30 4 Z, Z
razem 60 0 45 15 120 18

W – wykład
C – ćwiczenia
L – laboratorium
P – projekt
E – egzamin
ZO – zaliczenie z oceną


Koszt studiów podyplomowych

Czas trwania studiów podyplomowych 2 semestry
Wpisowe – 100 zł
Planowany termin rozpoczęcia kursu 9.10.2017 r.
Koszt studiów podyplomowych 3500,- zł./os. przy 12 uczestnikach
Limit przyjęć: min. 12 osób, max. 24 osoby. W przypadku przekroczenia limitu miejsc o przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.


Konto bankowe

Opłaty należy wnosić na konto bankowe:  Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45 A, 15-351 Białystok,
Bank PeKaO S.A.  nr konta: 56 1240 1154 1111 0000 2148 7718  , z dopiskiem: Studia Podyplomowe PTS

Zasady i tryb przyjmowania kandydatów na studia podyplomowe

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Warunkiem przyjęcia jest dostarczenie:
a) podania o przyjęcie na studia wraz z ankietą osobową,
b) kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzona za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika PB lub notariusza,
c) kserokopii dowodu osobistego,
d) dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty wpisowej.

Kontakt w sprawie studiów podyplomowych:

Wojciech Puchalski
Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej,
15-351 Białystok ul. Wiejska 45C, pok. 125
poniedziałek – piątek, godz. 7.30-15.30

tel. +48 85 746 92 09
e-mail: w.puchalski@pb.edu.pl

Dokumenty do pobrania

 

Informacje dotyczące wszystkich studiów podyplomowych organizowanych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej.

Podane powyżej wiadomości o studiach podyplomowych mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.