Wydział Mechaniczny PB

Zadanie nr 2

Zasady naboru uczestników projektu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej NAWA APM – Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej w 2020 roku

Zadanie nr 2

UWAGA! Rekrutacja przedłużona do 5 marca 2020!

Udział grupy studentów Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej (WM PB) w Innovation Crunch Time w Universite de Technologie de Belfort-Montbeliard (UTBM), Francja. Przeprowadzenie wykładów specjalistycznych na WM PB.

Podzadanie

UWAGA! Rekrutacja przedłużona do 5 marca 2020!

Udział grupy studentów Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej w Innovation Crunch Time w Universite de Technologie de Belfort-Montbeliard, Francja w dniach 25-28 maja 2020 r.

Opis podzadania

W wydarzeniu Innovation Crunch Time (ICT) biorą udział studenci wszystkich wydziałów Universite de Technologie de Belfort-Montbeliard (UTBM). Studenci są przydzielani do niewielkich, 6-8-osobowych grup projektowych, które na jednej dużej sali zajmują się rozwiązywaniem postawionym im zadań. Studenci tworzący grupę nie znają się wcześniej i pochodzą z różnych wydziałów UTBM. Każda grupa ma do dyspozycji stolik, sprzęt komputerowy, telefony komórkowe. Studenci mogą także korzystać z pomocy dyżurujących na sali pracowników dydaktycznych UTBM. Zadania są różne i dotyczą np. zagadnień poprawy organizacji lotów samolotem, zagospodarowania odpadów składowanych w określonej miejscowości, nietypowych metod generowania energii elektrycznej, projektu nowego urządzenia, organizacji dostaw. Studenci przygotowują propozycję rozwiązania danego problemu – musi to być jednak rozwiązanie bardzo szczegółowe i konkretne, z uwzględnieniem nie tylko aspektów technicznych, lecz także m.in. organizacyjnych, prawnych, promocyjnych. Praca poszczególnych grup studenckich jest oceniana przez zespoły pracowników uczelni. W ocenie uwzględniane są: innowacyjność rozwiązania, nowe spojrzenie na dany problem, kompletność rozwiązania. Celem ICT jest rozwijanie kreatywności studentów, nauczenie ich współpracy w różnych, interdyscyplinarnych zespołach projektowych, powstających ad-hoc w krótkim czasie, rozwijanie umiejętności pracy w grupie, pełnienia różnych ról i zadań, szybkiego nawiązywania międzynarodowych kontaktów i rozwijania całościowego postrzegania różnych problemów technicznych i organizacyjnych.

W 2020 r. planowany jest udział jednej 9-osobowej grupy studentów WM PB w wydarzeniu Innovation Crunch Time, które odbędzie się w dniach 25-28 maja 2020 r. Osoby wyjeżdżające do Francji zostaną wyłonione w drodze konkursu spośród studentów różnych kierunków studiów I i II stopnia prowadzonych na WM PB.

Zasady naboru

 1. Nabór studentów WM PB do projektu APM, zadanie nr 2, podzadanie „Udział grupy studentów WM PB w Innovation Crunch Time w UTBM”, poprzedzi akcja informacyjna, przeprowadzona za pomocą ogłoszenia przesłanego pocztą elektroniczną do wszystkich studentów WM PB oraz ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej WM PB.
 2. Kandydaci składają wnioski aplikacyjne na formularzu zgłoszeniowym, którego wzór podano w załączniku nr 1. Formularze należy składać w pok. M-212, w budynku Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej na ręce koordynatora projektu, dr hab. inż. Zbigniewa Kuleszy.
 3. Nabór trwać będzie od dnia 19 lutego 2020 r. od godz. 8.15 do dnia 5 marca 2020 r., do godz. 12.00. Bezpośrednio po jego zakończeniu przeprowadzona zostanie ocena złożonych wniosków, a także sporządzone listy: rankingowa (9 osób) i rezerwowa kandydatów. Wyniki rekrutacji zostaną przesłane pocztą elektroniczną do osób, które złożyły wnioski aplikacyjne.
 4. Wnioski aplikacyjne będą oceniane przez Komisję Wydziałową, w składzie:
  1. Dr hab. inż. Zbigniew Kulesza – Koordynator Wydziałowy projektu,
  2. Dr inż. Jarosław Czaban – pracownik Katedry Budowy i Eksploatacji Maszyn
  3. Mgr inż. Wojciech Puchalski – kierownik Dziekanatu
  4. Kamil Borowik – członek Wydziałowej Rady Samorządu Studentów
 5. Kluczowymi kryteriami oceny kandydatów będą:
  1. średnia ocen z poprzedniego semestru, zweryfikowana przez pracownika dziekanatu WM PB, odpowiednio:
  2. Średnia ocen Liczba punktów
   4,60 – 5,00 5 pkt
   4,30 – 4,59 4 pkt
   4,00 – 4,29 3 pkt
   3,51 – 3,99 2 pkt
   3,00 – 3,50 1 pkt
  3. potwierdzona znajomość języka angielskiego / języka francuskiego na poziomie co najmniej B1 – 1 pkt za każdy język
  4. inne kryteria, zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym:
   Rodzaj działalności  Liczba punktów
   działalność w kole naukowym  od 1 do 3 pkt
   działalność promocyjna na rzecz Wydziału  od 1 do 3 pkt
   działalność w Samorządzie Studenckim  od 1 do 3 pkt
   działalność społeczna/wolontariat  od 1 do 3 pkt
   udział w konferencjach/szkoleniach/wyjazdach  od 1 do 3 pkt
   otrzymane nagrody/wyróżnienia  od 1 do 3 pkt
   publikacje naukowe, popularno-naukowe  od 1 do 3 pkt
 6. Dofinansowanie projektu otrzymane z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej obejmuje koszty podróży, ubezpieczenia, zakwaterowania i wyżywienia osób wyjeżdżających, do wysokości określonych w budżecie zadania nr 2.
 7. Ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia bądź nieprzyjęcia kandydata do uczestnictwa w projekcie będzie podejmować uczelnia francuska (UTBM).
 8. Bezpośrednio po zakończeniu wyjazdu osoba wyjeżdżająca sporządzi raport z wizyty (zgodnie z załącznikiem nr 2), przekazywany do Koordynatora Wydziałowego projektu.
 9. Procedura rekrutacyjna uwzględnia i zobowiązuje osoby odpowiedzialne za realizację projektu do przestrzegania zasad ochrony danych osobowych.
 10. Uczestnicy projektu NAWA APM – Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe zobowiązani są do przestrzegani zasad Regulaminu Projektu, dostępnego na stronie https://pb.edu.pl/bwm/projekty-nawa/apm/dokumenty/

Dokumenty do pobrania:

Zasady naboru

Formularz kandydata (Uwaga – proszę zwrócić uwagę konieczność dostarczenia kopii dokumentów potwierdzających kompetencje językowe!)

Wzór raportu

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.