Wydział Mechaniczny PB

Zadanie 3 (Task No. 3)

Logo Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej NAWA

Wyjazd dwóch pracowników naukowych z Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej (WM PB) do Technical University of Chemnitz (TU Chemnitz) – Mamy jeszcze jedno wolne miejsce! – oraz przyjazd jednego pracownika naukowego z Technical University of Chemnitz (TU Chemnitz) na Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej (WM PB) w roku 2019 – Rekrutacja przedłużona do 15 kwietnia 2019 r.

Zadanie nr 3

Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych we współpracy z Technical University of Chemnitz (TU Chemnitz).

Podzadanie

Wyjazd dwóch pracowników naukowych z Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej (WM PB) do Technical University of Chemnitz (TU Chemnitz) oraz przyjazd jednego pracownika naukowego z Technical University of Chemnitz (TU Chemnitz) na Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej (WM PB) w roku 2019.

Planowane terminy wyjazdu/przyjazdu: maj/czerwiec 2019 r.
Okres pobytu: 6 dni

Opis podzadania

Tematem prac badawczo-rozwojowych prowadzonych we współpracy WM PB i TU Chemnitz będzie rozwój i badania biodegradowalnych materiałów kompozytowych z napełniaczami włóknistymi na bazie polilaktydu (PLA). Badania w ramach zadania będą dotyczyły kompozytów z degradowalną bazą (PLA) i napełniaczami włóknistymi w postaci szkieł bioaktywnych. Podstawowym celem projektu będzie otrzymanie biodegradowalnych kompozytów o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych. Cel będzie realizowany poprzez zastosowanie biodegradowalnej bazy polimerowej w postaci polilaktydu oraz degradowalnych włókien naturalnych i sztucznych. Włókna sztuczne będą otrzymywane z bioaktywnych szkieł tlenkowych. W ramach projektu zostaną opracowane biomateriały kompozytowe, biozgodne, zdolne do degradacji, o wysokich parametrach wytrzymałościowych, które znajdą szeroką aplikację w praktyce medycznej, zwłaszcza w chirurgii rekonstrukcyjnej i inżynierii tkankowej (scafolds). Z uwagi na brak podobnych doniesień literaturowych, zaplanowane badania będą miały.
Charakter pionierski a wyniki badań będą dobrym uzupełnieniem nielicznych danych powstałych w tym zakresie. W ramach niniejszego zadania, w 2019 r. planowany jest wyjazd dwóch pracowników naukowych WM PB do TU Chemnitz oraz przyjazd jednego pracownika naukowego z TU Chemnitz do WM PB, w celu przeprowadzenia zaplanowanych badań. Planowany termin wyjazdu: maj/czerwiec 2019, okres pobytu: 6 dni.

Dofinansowanie projektu otrzymane z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej obejmuje koszty podróży, ubezpieczenia i diety osób wyjeżdżających (ze strony zarówno WM PB, jak i TU Chemnitz) oraz koszty wydruku publikacji naukowych powstałych w wyniku przeprowadzonych prac badawczo rozwojowych, do wysokości określonych w budżecie zadania nr 3.

Zasady naboru

 1. Nabór pracowników naukowych do projektu APM, zadanie nr 3, podzadanie „Wyjazd dwóch pracowników naukowych z Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej (WM PB) do Technical University of Chemnitz (TU Chemnitz) oraz przyjazd jednego pracownika naukowego z Technical University of Chemnitz (TU Chemnitz) na Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej (WM PB). w 2019 r.”, poprzedzi akcja informacyjna, przeprowadzona za pomocą ogłoszenia przesłanego pocztą elektroniczną do pracowników naukowych WM PB oraz do pracowników naukowych TU Chemnitz. Informacja o naborze do projektu zostanie także umieszczona na stronie internetowej WM PB.
 2. Kandydaci składają wnioski aplikacyjne na formularzu zgłoszeniowym, którego wzór podano w załącznikach nr 1 i nr 2. Wypełniony i podpisany formularz jest składany na ręce Koordynatora Wydziałowego projektu, dr hab. inż. Zbigniewa Kuleszy. Kandydaci z WM PB składają formularz w pok. M-113, budynek WM PB lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: z.kulesza@pb.edu.pl. Kandydaci z TU Chemnitz składają zeskanowaną kopię formularza za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres z.kulesza@pb.edu.pl
 3. Nabór trwać będzie do dnia 15 kwietnia 2019 r., do godz. 12.00. Bezpośrednio po jego zakończeniu przeprowadzona zostanie ocena złożonych wniosków, a także sporządzona lista rankingowa, lista zakwalifikowanych (dwie osoby z WM PB i jedna osoba z TU
  Chemnitz) i lista rezerwowa kandydatów. Wyniki rekrutacji zostaną przesłane pocztą elektroniczną do osób, które złożyły formularze aplikacyjne.
 4. Wnioski aplikacyjne będą oceniane przez Komisję Wydziałową, w składzie:
  1) Dr hab. inż. Zbigniew Kulesza – przewodniczący
  2) Dr hab. inż. Małgorzata Grądzka-Dahlke
  3) Prof. dr hab. inż. Oleksandr Jewtuszenko
  4) Dr inż. Jarosław Czaban
 5. Kluczowymi kryteriami oceny kandydatów będą:
  a) zgodność tematyki prowadzonych prac badawczych kandydata z tematyką zadania nr 3, obejmującą rozwój i badania biodegradowalnych materiałów kompozytowych z napełniaczami włóknistymi na bazie polilaktydu (PLA)
  Liczba punktów: od 0 do 5
  b) dotychczasowe zaangażowanie kandydata we współpracy naukowo-badawczej między WM PB a TU Chemnitz,
  Liczba punktów: od 0 do 3
  c) dotychczasowy udokumentowany dorobek naukowy kandydata
  Liczba punktów: od 0 do 3
 6. Do kompletu dokumentów należy załączyć CV kandydata w języku angielskim oraz program badań prowadzonych w uczelni przyjmującej.
 7. Ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia bądź nieprzyjęcia kandydata do uczestnictwa w projekcie będzie podejmować strona przyjmująca.
 8. Bezpośrednio po zakończeniu wyjazdu osoba wyjeżdżająca sporządza raport z przeprowadzonych badań, przekazywany do Koordynatora Wydziałowego projektu.
 9. Na podstawie otrzymanych wyników badań, osoby uczestniczące w projekcie (ze strony WM PB oraz ze strony TU Chemnitz) do końca 2019 r. przygotują wspólny artykuł naukowy, zgłoszony do publikacji w czasopiśmie z listy JCR. W przypadku przyjęcia artykułu do
  druku, jego wydanie może zostać dofinansowane w ramach środków zaplanowanych w zadaniu nr 3 na rok 2019.
 10. Procedura rekrutacyjna uwzględnia i zobowiązuje osoby odpowiedzialne za realizację projektu do przestrzegania zasad ochrony danych osobowych.
 11. Uczestnicy projektu NAWA APM – Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe zobowiązani są do przestrzegani zasad Regulaminu

Dokumenty do pobrania:

Zasady naboru

Formularz kandydata (Uwaga – proszę zwrócić uwagę na konieczność dostarczenia CV)

Task No. 3

Academic exchange of two researchers from the Faculty of Mechanical Engineering, Bialystok University of Technology (FME BUT) to the Technical University of Chemnitz (TU Chemnitz) and one researcher from the Technical University of Chemnitz (TU Chemnitz) to the Faculty of Mechanical Engineering, Białystok University of Technology (FME BUT) in 2019.

Research and development activities in cooperation with the Technical University of Chemnitz (TU Chemnitz).

Subtask

Academic exchange of two researchers from the Faculty of Mechanical Engineering, Bialystok University of Technology (FME BUT) to the Technical University of Chemnitz (TU Chemnitz) and one researcher from the Technical University of Chemnitz (TU Chemnitz) to the Faculty of Mechanical Engineering, Białystok University of Technology (FME BUT) in 2019.

Dates of academic exchange: May / June 2019.
Period of stay: 6 days.

Task description

The subject of joint research and development activities between FME BUT and TU Chemnitz will be the development and testing of biodegradable composite materials with fiber fillers based on polylactide (PLA). Research under the task will concern composites with a degradable base (PLA) and fiber fillers in the form of bioactive glasses. The main goal of the project will be to obtain
biodegradable composites with improved strength parameters. The goal will be achieved through the use of a biodegradable polymer base in the form of a polylactyd and degradable natural and artificial fibers. Artificial fibers will be obtained from bioactive oxide glasses.
The project will develop composite, biocompatible, degradable biomaterials with high strength parameters that will find a wide application in medical practice, especially in reconstructive surgery and tissue engineering (scafolds). Due to the lack of similar literature reports, the planned research will be pioneering and the research results will be a good complement to the few data created in this field. In the frames of the task, the academic exchange of two researchers from FME BUT to TU Chemnitz and one researcher from TU Chemnitz to FME BUT is planned in 2019, in order to conduct the planned simulation and experimental tests.

The planned dates of the exchange are: May / June 2019, the period of stay: 6 days. Project co-financing from the National Agency for Academic Exchange covers travel, insurance and diet costs for outgoing persons (from both FME BUT and TU Chemnitz) as well as printing costs of scientific publications created as a result of research and development work, up to the amount of task No. 3 budget.

Recruitment rules

 1. Recruitment of researchers to the APM project, task No. 3, subtask ” Academic exchange of two researchers from the Faculty of Mechanical Engineering, Bialystok University of Technology (FME BUT) to the Technical University of Chemnitz (TU Chemnitz) and one researcher from the Technical University of Chemnitz (TU Chemnitz) to the Faculty of Mechanical Engineering, Białystok University of Technology (FME BUT) in 2019″, will be preceded by the information campaign, implemented by email announcement sent to the scientific staff of FME BUT and to the academic staff of TU Chemnitz. Information on the recruitment for the project will also be posted on the FME BUT website.
 2. Candidates submit the application forms (the template is given in Annexes 1 and 2). The completed and signed forms are submitted to the Faculty Coordinator of the project, Prof. Zbigniew Kulesza. The candidates from FME BUT submit their forms in room M-113,
  FME BUT building or via email to: z.kulesza@pb.edu.pl. The candiates form TU Chemnitz submit the scanned copies of their forms via e-mail to the following address: z.kulesza@pb.edu.pl
 3. The recruitment will continue until April 15, 2019, 12.00 am. Immediately after its completion, an assessment of the submitted applications, as well as a ranking list, a list of qualified candidates (two persons from FME BUT and one person from TU Chemnitz)
  and a reserve list of candidates will be prepared. The recruitment results will be sent via email to the candidates who submitted their application forms.
 4. Applications will be evaluated by the Faculty Committee, composed of:
  1) Prof. Zbigniew Kulesza – chairman
  2) Prof. Małgorzata Grądzka-Dahlke
  3) Prof. Oleksandr Jewtuszenko
  4) Dr. Jaroslaw Czaban
 5. The key criteria for the evaluation of the candidates will be:
  a) compliance of the candidate’s research topics with the topics of task No. 3, namely with the development and testing of biodegradable composite materials with fiber fillers based on polylactide (PLA). Number of points: from 0 to 5
  b) previous involvement of the candidate in research and development cooperation between FME BUT and TU Chemnitz, Number of points: from 0 to 3
  c) current documented scientific achievements of the candidate, Number of points: from 0 to 3
 6. The complete set of documents should be accomplished with a CV of the candidate in English and a research program at the host university.
 7. The final decision on accepting or not accepting a candidate to participate in the project will be taken by the receiving party.
 8. Immediately after going back to the host university, the outgoing person prepares a report on the tests carried out, submitted to the Faculty Coordinator of the project.
 9. On the basis of the results of the research, the researchers participating in the project (from FME BUT and from TU Chemnitz), by the end of 2019, will prepare a joint scientific paper, submitted for publication in the journal from the JCR list. In the case of accepting an article for printing, its publication may be co-financed under the funds planned in task No. 3 for the year 2019.
 10. The recruitment procedure takes into account and obliges the persons responsible for the implementation of the project to comply with the principles of personal data protection.
 11. Participants of the NAWA APM – Academic International Partnerships project are obliged to follow the rules of the Project Regulations, available at https://pb.edu.pl/bwm/projektynawa/apm/dokumenty/

Documents to download:

Recruitment rules

Candidate application form (Please pay attention to the need to provide your CV)

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.