Browse By

Diagnostyka pojazdów samochodowych

Kierownik studiów: dr inż. Jarosław Czaban
Kontakt: tel. 571-443-068, e-mail: j.czaban@pb.edu.plInformacje ogólne

Oferta studiów podyplomowych „Diagnostyka pojazdów samochodowych” adresowana jest głównie do absolwentów wyższych uczelni kierunków mechanicznych stykających się w swojej pracy zawodowej z problematyką techniki samochodowej, zatrudnionych w firmach motoryzacyjnych, transportowych, ubezpieczeniowych, centrach likwidacji szkód komunikacyjnych i zakładach napraw pojazdów.

Studia podyplomowe mogą być również podjęte przez absolwentów studiów I lub II stopnia na kierunkach pokrewnych w celu poszerzenia ich wiedzy i umiejętności zawodowych, których posiadane wykształcenie nie pozwala na pełne zrozumienie budowy i działania pojazdów samochodowych oraz ich zespołów, procesów diagnostyki i eksploatacji pojazdów.

Głównym celem studiów podyplomowych „Diagnostyka pojazdów samochodowych”   jest uzyskanie najnowszej i praktycznie przydatnej wiedzy oraz nowych kwalifikacji w zakresie: budowy i funkcjonowania współczesnych samochodów, w tym diagnostyki i badań pojazdów, systemów automatyzacji w pojazdach, zagadnień bezpieczeństwa i mechaniki ruchu samochodów, zagadnień technicznych i prawnych techniki motoryzacyjnej.

Sylwetka absolwenta

Studia podyplomowe „Diagnostyka pojazdów samochodowych” skierowane są głównie do absolwentów wyższych uczelni kierunków mechanicznych,  a także kierunków pokrewnych, w celu poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności zawodowych.
Absolwenci studiów podyplomowych „Diagnostyka pojazdów samochodowych” uzyskają odpowiednie przygotowanie do pracy:
  • inżynierskiej i badawczej w zakresie budowy i eksploatacji pojazdów, obsługi technicznej i napraw pojazdów,
  • w zakładach zaplecza technicznego i diagnostycznego pojazdów,
  • w ocenie stanu technicznego środków transportu i obsługi systemów diagnostycznych i urządzeń obsługowo – naprawczych pojazdów, transportu samochodowego,
  • w organizacji i prowadzeniu prac badawczych w zakresie diagnostyki, eksploatacji i trwałości pojazdów.
Absolwent będzie przygotowany do pracy:
  • w nowoczesnych stacjach diagnostyczno – naprawczych,
  • renomowanych serwisach samochodowych,
  • w zakładach produkcji i eksploatacji pojazdów,
  • w przedsiębiorstwach transportowych,
  • w towarzystwach ubezpieczeniowych,
  • w usługach motoryzacyjnych.

Plan studiów

E – egzamin
ZO – zaliczenie z oceną

Koszt studiów podyplomowych

Wpisowe – 100 zł
Opłata za studia – 1850 zł
Limit przyjęć: min. 12 osób, max. 24 osoby.
W przypadku przekroczenia limitu miejsc o przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Konto bankowe

Opłaty należy wnosić na konto bankowe:  Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45 A, 15-351 Białystok,
Bank PeKaO S.A.  nr konta: 56 1240 1154 1111 0000 2148 7718  , z dopiskiem: Studia Podyplomowe DPS

Zasady i tryb przyjmowania kandydatów na studia podyplomowe

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Warunkiem przyjęcia jest dostarczenie:

a) podania o przyjęcie na studia wraz z ankietą osobową,
b) kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzona za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika PB lub notariusza,
c) kserokopii dowodu osobistego,
d) dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty wpisowej.
Sekretariat studiów:

Wojciech Puchalski
Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej,
15-351 Białystok ul. Wiejska 45C, pok. 104
poniedziałek – piątek, godz. 7.30-15.30

tel. +48 85 746 92 09
e-mail: w.puchalski@pb.edu.pl

Dokumenty do pobrania