Browse By

Diagnostyka pojazdów samochodowych

Kierownik studiów: dr inż. Jarosław Czaban
Kontakt: tel. 571-443-068, e-mail: j.czaban@pb.edu.pl


Kierunek planowany od roku akademickiego 2017/2018

Charakterystyka studiów

Oferta studiów podyplomowych diagnostyka pojazdów samochodowych adresowana jest głównie do absolwentów wyższych uczelni kierunków mechanicznych stykających się w swojej pracy zawodowej z problematyką techniki samochodowej, zatrudnionych w firmach motoryzacyjnych, transportowych, ubezpieczeniowych, centrach likwidacji szkód komunikacyjnych i zakładach napraw pojazdów.
Studia podyplomowe mogą być również podjęte przez absolwentów studiów I lub II stopnia na kierunkach pokrewnych w celu poszerzenia ich wiedzy i umiejętności zawodowych, których posiadane wykształcenie nie pozwala na pełne zrozumienie budowy i działania pojazdów samochodowych oraz ich zespołów, procesów diagnostyki i eksploatacji pojazdów.
Głównym celem studiów podyplomowych diagnostyka pojazdów samochodowych jest uzyskanie najnowszej i praktycznie przydatnej wiedzy oraz nowych kwalifikacji w zakresie: budowy i funkcjonowania współczesnych samochodów, w tym diagnostyki i badań pojazdów, systemów automatyzacji w pojazdach, zagadnień bezpieczeństwa i mechaniki ruchu samochodów, zagadnień technicznych i prawnych techniki motoryzacyjnej.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów podyplomowych diagnostyka pojazdów samochodowych uzyskają odpowiednie przygotowanie do pracy:

  • inżynierskiej i badawczej w zakresie budowy i eksploatacji pojazdów, obsługi technicznej i napraw pojazdów,
  • w zakładach zaplecza technicznego i diagnostycznego pojazdów,
  • w ocenie stanu technicznego środków transportu i obsługi systemów diagnostycznych i urządzeń obsługowo – naprawczych pojazdów, transportu samochodowego,
  • w organizacji i prowadzeniu prac badawczych w zakresie diagnostyki, eksploatacji i trwałości pojazdów.

Absolwent będzie przygotowany również do pracy:

  • w nowoczesnych stacjach diagnostyczno – naprawczych,
  • w renomowanych serwisach samochodowych,
  • w zakładach produkcji i eksploatacji pojazdów,
  • w przedsiębiorstwach transportowych,
  • w towarzystwach ubezpieczeniowych,
  • w usługach motoryzacyjnych.

Plan studiów podyplomowych
KIERUNEK STUDIÓW: diagnostyka pojazdów samochodowych
profil ogólnoakademicki
semestr I

Kod przedmiotu  Nazwa przedmiotu Liczba godzin  Punkty ECTS  Forma zaliczenia
 w  c  l  p suma
 DPS01001 Badania i diagnostyka pojazdów I  18  18  3  E
 DPS01002 Systemy napędowe pojazdów  9  9  18  4  E, Z
 DPS01003 Układy jezdne pojazdów  9  9  2  Z
 DPS01004 Źródła napędu pojazdów  18  18  2  Z
 DPS01005 Eksploatacja i naprawa pojazdów  9  9  2  Z
 DPS01006 Laboratorium diagnostyki pojazdów I  27  27  5  Z
 razem  63  0  27 9  99  18

semestr II

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Liczba godzin Punkty ECTS Forma zaliczenia
w c l p suma
DPS01007 Badania i diagnostyka pojazdów II 18 18 3 E
DPS01008 Systemy napędowe pojazdów 9 9 2 Z
DPS01009 Bezpieczeństwo pracy i ergonomia w obsłudze pojazdów 9 9 2 Z
DPS01010 Techniczno-organizacyjno-prawne otoczenie samochodu 9 9 3 E
DPS01011 Systemy automatyzacji w pojazdach 9 9 3 Z
DPS01012 Laboratorium diagnostyki pojazdów II 27 27 5 Z
razem 54 0 27 0 81 18

W – wykład
C – ćwiczenia
L – laboratorium
P – projekt
E – egzamin
ZO – zaliczenie z oceną


Koszt studiów podyplomowych

Czas trwania studiów podyplomowych 2 semestry
Wpisowe – 100 zł
Planowany termin rozpoczęcia kursu 9.10.2017 r.
Koszt studiów podyplomowych 2700,- zł./os. przy 12 uczestnikach
Limit przyjęć: min. 12 osób, max. 24 osoby. W przypadku przekroczenia limitu miejsc o przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.


Konto bankowe

Opłaty należy wnosić na konto bankowe:  Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45 A, 15-351 Białystok,
Bank PeKaO S.A.  nr konta: 56 1240 1154 1111 0000 2148 7718, z dopiskiem: Studia Podyplomowe DPS

Zasady i tryb przyjmowania kandydatów na studia podyplomowe

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Warunkiem przyjęcia jest dostarczenie:
a) podania o przyjęcie na studia wraz z ankietą osobową,
b) kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzona za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika PB lub notariusza,
c) kserokopii dowodu osobistego,
d) dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty wpisowej.

Kontakt w sprawie studiów podyplomowych:

Wojciech Puchalski
Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej,
15-351 Białystok ul. Wiejska 45C, pok. 125
poniedziałek – piątek, godz. 7.30-15.30

tel. +48 85 746 92 09
e-mail: w.puchalski@pb.edu.pl

Dokumenty do pobrania

 

Informacje dotyczące wszystkich studiów podyplomowych organizowanych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej.

Podane powyżej wiadomości o studiach podyplomowych mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.