Wydział Mechaniczny PB

Płatne staże

Platne staże - loga UE

1. Informacje ogólne

Nazwa projektu: „Staże studentów Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej”
Źródło finansowania: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Oś priorytetowa: III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Działanie: 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Okres realizacji projektu: 01.10.2017 r. – 30.09.2019 r.
Budżet projektu: 1 391 371,20 zł

Cel projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie umiejętności praktycznych i doświadczenia 220 studentów (55 kobiet, 165 mężczyzn) Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej związanych z tokiem stacjonarnych studiów I stopnia na kierunkach: inżynieria biomedyczna, mechanika i budowa maszyn, automatyka i robotyka poprzez realizację staży krajowych i zagranicznych przygotowujących do wejścia na rynek pracy i odpowiadających potrzebom pracodawców.

Grupa docelowa projektu

Wsparciem w ramach staży krajowych i zagranicznych zostanie objętych 220 studentów Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej (będących wyłącznie w okresie od 1 do maksymalnie 4 ostatnich semestrów stacjonarnych studiów I stopnia). Wsparciem nie będą objęci uczestnicy programu Erasmus Plus +.
Staże skierowane są do następujących roczników i kierunków studiów, którzy rozpoczęli kształcenie w latach: 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015:
1) rocznik 2016/2017:
– 41 studentów i studentek kierunku mechanika budowa maszyn,
– 23 studentów i studentek kierunku automatyka i robotyka,
– 18 studentów i studentek inżynieria biomedyczna,
2) rocznik 2015/2016:
– 26 studentów i studentek kierunku mechanika i budowa maszyn,
– 21 studentów i studentek kierunku automatyka i robotyka,
– 18 studentów i studentek kierunku inżynieria Biomedyczna,
3) rocznik 2014/2015:
– 27 studentów i studentek kierunku mechanika i budowa maszyn,
– 21 studentów i studentek kierunku automatyka i robotyka,
– 25 studentów i studentek kierunku inżynieria biomedyczna.

Profile firm w których mogą być realizowane staże

Studenci będą kierowani na staże do firm zajmujących się projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją maszyn, obróbką metali, przetwórstwem tworzyw sztucznych, biur konstrukcyjnych, firm projektowych, przedsiębiorstw usługowych, towarzystw ubezpieczeniowych, przedsiębiorstw branży motoryzacyjnej, transportowej, zajmujących się projektowaniem urządzeń i systemów techniki cieplnej i chłodnictwa, pomp ciepła, wentylacji i klimatyzacji, zajmujących się projektowaniem systemów automatycznych, robotów mobilnych, wytwarzaniem wyrobów medycznych, wspomaganiem komputerowym w medycynie, szpitalach.

Ogólne zasady rekrutacji

Rekrutacja przeprowadzona będzie w latach w latach 2017, 2018, 2019 zgodnie z terminami określonymi na stronie internetowej projektu na podstawie złożonych wniosków przez studentów. Główne kryteria oceny to: średnia ocen z toku studiów, osiągnięcia naukowe, projektowe, zaangażowanie w działalność kół naukowych działalność w samorządzie, wolontariat, znajomość języka obcego w przypadku stażu zagranicznego. Decyzję o zakwalifikowaniu się na staż podejmie konkretny pracodawca we współpracy z Komisją Rekrutacyjną na podstawie wniosku studenta o przyjęcie na staż. Istnieje możliwość przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych z przedstawicielami firm.
Studenci ubiegający się o staż zagraniczny muszą wykazać się znajomością języka obcego niezbędnego do realizacji stażu.

Szczegółowe zasady i kryteria udziału w stażu zostaną określone w Regulaminie odbywania staży, który będzie zamieszczony na stronie internetowej Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej.
Rekrutacja i przeprowadzenie staży będą zgodne z Zaleceniem Rady z dn. 10.03.2014 r. w sprawie ram jakości staży. (2014/C 88/01).

Planowane terminy rekrutacji:

I rekrutacja (dotyczy rocznika 2014/2015) – listopad/grudzień 2017
Termin rozpoczęcia staży (najwcześniej grudzień 2017/styczeń 2018)
II rekrutacja – I-II kwartał 2018 roku (szczegółowy termin zostanie określony na stronie www)

Ogólne zasady realizacji staży

 • projekt zakłada realizację 210 staży krajowych i 10 zagranicznych,
 • w ramach realizacji projektu możliwe jest sfinansowanie kosztów wynagrodzenia stażysty, opiekuna stażysty, zakwaterowania stażysty, dojazdu na staż, ubezpieczenia stażysty, kosztów badań lekarskich, według stawek i zasad określonych w regulaminie projektu,
 • staże mogą odbywać się na terenie całej Polski oraz zagranicą (preferowane kraje miejsca odbywania staży w przypadku staży zagranicznych to: Wielka Brytania, Słowacja, Niemcy, kraje skandynawskie),
 • staże skierowane są do studentów stacjonarnych I stopnia, którym do zakończenia kształcenia pozostają maksymalnie 4 semestry,
 • wymiar stażu wynosi 160 h (staż krajowy), 320 h (staż zagraniczny), przy czym nie obejmuje mniej niż 20 h zadań stażowych w tygodniu,
 • staże nie muszą odbywać się w trybie ciągłym, z zachowaniem zasady (co najmniej 20 h zadań stażowych),
 • staże w projekcie mogą trwać maksymalnie 6 miesięcy,
 • w czasie stażu stażyści są zobowiązani do prowadzenia dziennika stażu,
 • stażystom odbywającym staż poza miejscem zamieszkania (odległość nie mniejsza niż 50 km) refundowane będą koszty jednorazowego przejazdu w dwie strony do miejsca odbywania oraz koszty zakwaterowania, zgodnie ze stawkami określonymi w regulaminie,
 • realizacja stażu wymaga podpisania umowy trójstronnej (uczelnia, stażysta, przedsiębiorstwo),
 • stosowny wzór umowy będzie dostępny na stronie projektu.
Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.